Ještě efektivnější třídění odpadů, spravedlivé platby za odpad a zero waste politika

Co?

Chceme pokračovat v nastaveném trendu zvyšování počtu tříděných komodit a vytváření hustší sítě míst pro tříděný odpad. Chceme veřejnost soustavně informovat o možnosti odkládání odpadu, motivovat ji a realizovat interaktivní mapu míst pro tříděný odpad. Klíčové je nastavení třídění bioodpadu na celém území města, neboť právě ten tvoří největší část odpadu z domácností. Třídit odpad a využívat zálohované obaly chceme také na všech veřejných kulturních akcích. Zároveň si uvědomujeme, že jenom třídit nestačí. Je potřeba odpad co nejméně produkovat a zvyšovat povědomí o nulovém odpadu (zálohované obaly, látkové nákupní sáčky a tašky, apod.). V neposlední řadě chceme nastavit spravedlivější platby za svážení odpadu ve smyslu „plať jen to, co vyhodíš“. Právě tento systém by měl motivovat k co nejvyšší míře třídění a menší spotřebě odpadu.

Jak?

 • Zintenzivníme síť tříděného odpadu.
 • Zvýšíme úroveň osvěty, aby se snižovala míra nesprávného ukládání tříditelných surovin do směsného odpadu. Nestačí jen pár sběrných dvorů, potřebujeme také kontejnery na tetrapaky, barevné kovy, žárovky aj., a to na více místech.
 • Budeme informovat veřejnost o aktuálních trendech v nakládání s odpady.
 • Zavedeme zálohované kelímky pro kulturní akce ve městě a podpoříme podnikatele v gastronomii, kteří nebudou používat jednorázové plastové nádobí.
 • Podpoříme také vzdělávání v oblasti recyklace a zero waste.
 • Prověříme možnosti spravedlivějších nepaušálních plateb za vyprodukovaný odpad.

Garant: Jakub Smrčka, Lenka Greň

Kvalitnější ovzduší

Co?

Tábor se v posledních letech zařadil k městům se zhoršenou kvalitou ovzduší. Chceme všemi dostupnými prostředky kvalitu ovzduší zlepšit.

Jak?

 • Budeme pokračovat v přesouvání dopravy mimo město.
 • Podpoříme ekologické vytápění proti topení tuhými palivy.
 • Budeme usilovat o mnohem více zeleně v ulicích.
 • Budeme intenzivně jednat s provozovateli drůbežích chovů o možnostech zmírnění zápachu.

Garant: Michaela Petrová

Ochrana vod a půdy

Co?

Změny klimatu spolu s intenzivním hospodařením způsobují úbytek vody v naší krajině a znehodnocování půdy. Krajina potřebuje větší péči a zaslouží si větší pozornost. Pro město to znamená zaměřit se na zadržování vody v krajině, ochranu půdního a lesního fondu a přirozených ekosystémů. Samotná plánovaná a direktivní opatření „shora“ nestačí. V rámci samosprávy je ale možné učinit soubor opatření, která zamezí znehodnocování půdy a vody a zároveň pomohou zadržování vody v krajině.

Jak?

 • Nastavíme smluvní podmínky se zemědělci, kteří hospodaří v nájmu na městské orné půdě tak, aby pěstovali širokořádkové plodiny pouze v minimálním množství a spíše se zaměřili na plodiny zlepšující kvalitu orné půdy.
 • Dáme přednost novým stavbám na tzv. brownfieldech před stavbami na „zelené louce“.
 • Budeme obnovovat zaniklé vodní plochy.
 • Omezíme soustřeďování odtoku do stružek, podpoříme jeho rozptylování.
 • V lesích budeme vysazovat optimální druhovou skladbu složení dřevin.
 • Zvýšíme adaptační potenciál lesů, druhovou, genovou a věkovou skladbou porostů.

Garant: Michaela Petrová

Údolní nádrž Jordán

Co?

Ze dna údolní nádrže Jordán byl v letech 2012–2014 odtěžen sediment, ale to k celkové čistotě vody v Jordánu nestačí. Jedním z hlavních důvodů, proč voda v Jordánu stále zelená, je znečištění přemnoženými sinicemi, jejichž potravou je fosfor obsažený v hnojivech a hlavně v pracích prášcích. Fosfor potřebují sinice i řasy ke svému růstu. Z odpadních vod ho dokáží odstranit jen opravdu moderní čističky. Zákon je však menším obcím nenařizuje, a ty je proto mnohdy nevyužívají. Po nástupu do vedení města jsme iniciovali vznik odborné skupiny, složené z vědců a odborných pracovníků v oblasti hydrobiologie, kteří pravidelně monitorují kvalitu vody v Jordánu a navrhují nápravná opatření pro její zlepšení.

Jak?

 • Zachováme odborné skupiny pro čistotu vody v Jordánu.
 • Budeme dále jednat s obcemi na povodí Jordánu o rozšiřování čistíren odpadních vod a doplňování o tzv. třetí stupeň čištění, tedy odstranění fosforu.
 • Budeme jednat s pozemkovým úřadem, abychom získali do vlastnictví půdu nezbytnou pro provádění protierozních opatření v povodí. Splavováním zemědělské půdy do povodí se totiž do vody dostávají i hnojiva s obsahem fosforu.
 • Podpoříme výstavbu srážecí stanice, která zachytí většinu fosforu ještě před vtokem do Jordánu.
 • Zachováme současné sklady rybí osádky s převahou dravých ryb.
 • Podpoříme osvětu zaměřenou na používání bezfosfátových pracích a čisticích prostředků.

Garant: Michaela Petrová

Městská zeleň

Co?

Zeleň ve městě má svou nenahraditelnou funkci ať už z hlediska ekologického (snižování prašnosti, hlučnosti, udržování městského mikroklimatu) nebo estetického. Zvláště po zkušenostech s posledními horkými roky je potřeba městskou zeleň udržet a rozšířit. Proto chceme přidat další zeleň do městského prostoru a kácení dřevin schvalovat jen v opravdu nutných případech. Jako zásadní vnímáme návrat stromů na náměstí TGM.

Jak?

 • Zachováme vzrostlé stromy.
 • Budeme dbát na odborné ošetřování městské zeleně.
 • Vysadíme novou zeleň v městském prostoru.
 • Ve spolupráci s architekty vrátíme zeleň na náměstí TGM.
 • Podpoříme pravidelnější a častější seč trávy i v okrajových částech města.
 • Omezíme používání chemických látek pro ošetřování zeleně včetně Roundupu.
 • Budeme pokračovat v kontrole Komise životního prostředí nad kácením stromů ve městě.
 • Prověříme možnosti propojení náměstí TGM s botanickou zahradou.

Garant: Michaela Petrová, Lenka Greň

Ochrana zvířat

Co?

Zvířata jsou nedílnou součástí našeho života. Ta domácí jsou mnohdy i členy našich rodin. Proto jim chceme věnovat velkou pozornost. Často totiž trpí bezohledným lidským chováním. Obec má povinnost starat se o zatoulaná zvířata, ale my nechceme jen umístění zvířete do klece v útulku. Chceme, aby traumatizovaná zvířata v městském útulku našla kromě základní zdravotní péče a potravy také péči individuální a příjemné prostředí. Už nyní jsme prosadili rekonstrukci útulku, vybudování nového výběhu pro psy a výstavbu útulku pro kočky. Zároveň je nutné zachovávat životní podmínky i pro divoká zvířata. Ta jsou mnohdy lidskou činností, třeba používáním zábavní pyrotechniky, stresována, a tento stres často vede k jejich smrti. Tomu je třeba zabránit a sladit soužití lidí a zvířat ve městě a jeho okolí.

Jak?

 • Podpoříme pokračování rekonstrukce psího útulku i s výběhem a pokračování výstavby útulku pro zatoulané kočky.
 • Zavedeme nekompromisní opatření proti tzv. množírnám psů.
 • Zavedeme vyhlášky, které omezí používání zábavní pyrotechniky.
 • Na území města omezíme pobyt cirkusů, které předvádějí show se zvířaty.

Garant: Michaela Petrová

Havrani

Co?

V některých případech dochází k opačnému efektu, než zmiňujeme v jiných kapitolách. Přemnožená divoká zvířata v obytných částech města snižují kvalitu života lidí. V Táboře jsou to konkrétně kolonie havranů. Musíme si uvědomit, že havran je velmi inteligentní pták, kterému člověk narušil jeho přirozené prostředí v přírodě, a kolonie havranů se proto přestěhovaly do měst. Zároveň je havran zákonem chráněný. Omezení nebo vymístění kolonií je tudíž velmi obtížné. Nicméně je potřeba vyzkoušet všechny legislativně možné a šetrné způsoby.

Jak?

 • Vyzkoušíme techniky, jako jsou soustavy zrcadélek a světel, která havrany ruší.
 • Vyzkoušíme ultrazvukové rušičky.
 • Vyzkoušíme drony ve tvaru dravců.
 • V postižených oblastech důsledně umístíme pouze kryté odpadkové koše, aby se havrani nedostávali ke zbytkům jídla.
 • Zajistíme důsledné a časté čištění v oblastech, kde se kolonie havranů vyskytují.

Garant: Michaela Petrová

Další opatření pro zdravé životní prostředí

Co?

Zdravé životní prostředí je soubor různých opatření, která dohromady tvoří příjemné a zdravé město. Kromě uvedených kapitol je třeba zmínit ochranu před hlukem a světelným smogem. Dále je nutné podporovat ekologicky šetrný rozvoj města.

Jak?

 • Budeme pokračovat v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o protihlukových stěnách v Měšicích a Čekanicích kolem silnice I/19.
 • Budeme podporovat důslednější dohled městské policie nad dodržováním nočního klidu.
 • Prosadíme zavedení městské vyhlášky o omezení používání zábavní pyrotechniky.
 • Nebudeme zavádět veřejné osvětlení v místech, kde to není nutné, tzn. mimo obytné zóny.
 • Ve veřejném osvětlení budeme používat šetrné světelné zdroje LED a budeme pokračovat v trendu zavádění veřejného osvětlení se směrem svícení k zemi.
 • Zvýšíme frekvenci úklidu v problémových lokalitách.
 • Podpoříme nízkoenergetické stavby a rekonstrukce vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb.
 • Podpoříme ekologicky hospodařící zemědělce.

Garant: Michaela Petrová