Co se nám podařilo

Zlevnění a zatraktivnění MHD

Prosazovali jsme zlevnění MHD, jako jeden z prostředků pro zklidnění dopravy v Táboře. Podařilo se nám prosadit jízdné zdarma pro děti do dvanácti let a zlevnění časových ročních kupónů o 5% a ostatních o 3%. Naše původní představa byla razantnější, nicméně toto je výsledek politického vyjednávání a také vyjednávání se zástupci měst Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Jednorázové jízdné lze také platit přes aplikaci SEJF nebo pomocí SMS nebo platební kartou.

Na Budějovické ulici jsme při rekonstrukci prosadili tzv. chytrou zastávku. Ty plánujeme i na dalších frekventovaných zastávkách.

Transparentní výběrové řízení na MHD

V táborské aglomeraci provozuje MHD firma Comett Plus s.r.o. Ke konci roku 2018 končí smlouva o provozování MHD a ze zákona jsme měli povinnost vypsat výběrové řízení na nového provozovatele MHD. Připravili jsme transparentní výběrové řízení a jako jedinému z mnoha měst, která v posledním roce výběrová řízení na MHD vyhlašovala, jsme zvládli tuto akci bez šetření Úřadu pro hospodářskou soutěž a bez komplikací. Tím jsme zajistili bezproblémový chod MHD pro další roky.

Zákaz vjezdu kamiónů do města

Roku 2016 neexistovala téměř žádná možnost regulovat těžkou nákladní dopravu. Začátkem roku 2016 vešla v platnost novela zákona o pozemních komunikacích, která umožnila obcím uplatnit zákaz vjezdu pro kamiony nad 12 t do oblastí, pro které existuje adekvátní objízdná trasa, která může být i zpoplatněná. My jsme začali ještě v době, než tato novela vešla v platnost, takové omezení pro kamiony chystat, abychom mohli co nejrychleji zareagovat. V současné době tak platí v Táboře zákaz vjezdu tranzitních kamiónů nad 12 t do severní části města. Zamezili jsme tím možnost, aby se řidiči kamiónů vyhýbali placení mýtného tím, že budou jezdit přes vnitřní obytné zóny.

D3 kolem Tábora bez zpoplatnění

Původní městský obchvat mezi Čekanicemi a Měšicemi měl být zpoplatněn v rámci zprovoznění D3. My jsme proti tomu zorganizovali rozsáhlou petici, která byla následně zaslána ministerstvu dopravy. Po našem nástupu na radnici jsme intenzivně vyjednávali s ministerstvem dopravy a úsek mezi Čekanicemi a Měšicemi zůstal pro osobní automobily nezpoplatněný, tudíž dál plní funkci městského obchvatu.

Prosazení projektu rekonstrukce Budějovické ulice

Budějovická ulice se rekonstruovala před více než čtyřiceti lety a její současná rekonstrukce se plánovala už téměř dvanáct let. Politici se nebyli schopni shodnout na nové moderní podobě této ulice. My jsme zorganizovali několik besed s občany a následně předložili návrh rekonstrukci, který je kompromisem mezi rezidenty, pěšími i automobilovou dopravou. Nyní je rekonstrukce Budějovické hotová, pod vozovkou jsou kompletně vyměněné všechny sítě, je zde více parkovacích míst a našlo se místo i pro zeleň a stromy, které do městského intravilánu bezesporu patří.

Dokončení stavební propojky Chýnovská Vožická

Tato přeložka byla plánovaná několik skoro desetiletí. Byť byla provázena hlasitými nesouhlasy, ale naopak mnohačetnými souhlasy, organizovali jsme besedy, mluvili, vyjednávali na Krajském úřadě a nakonec se přeložka buduje. Uleví se tak městké části ,, Na mýtě“. Stejně tak se zasazujeme o vybudování další části této přeložky I/19.

Rekonstrukce silnic a chodníků

Snažíme se systematicky rekonstruovat ulice ve vlastnictví města a chodníky tak, aby sjízdnost a schůdnost byla co nejméně komplikovaná. Mezi nejrozsáhlejší rekonstrukce patří chodníky na Horkách, v Kvapilově ulici nebo třeba právě probíhající rekonstrukce Míkovy ulice v Měšicích před školou atd.

Cyklistika

Podporujeme výstavbu nových cyklostezek a na území města Tábora se za našeho působení zvýšil počet kolostavů včetně bikeboxů na nádraží a u plaveckého stadiónu.

Dopravní značky

Aktivně vyjednáváme s ŘSD o efektivnějším rozmístění dopravních značek se směrováním na dálnici tak, aby byly pro řidiče, a to i pro ty, kteří místní prostředí neznají, srozumitelné. Nechali jsme zpracovat audit dopravního značení na Starém městě, aby dopravní značky nehyzdily historické centrum více, než je opravdu nutné.

Rekonstrukce školských zařízení

Od roku 2018 jsme prosadili nejvíce financí do rekonstrukce školských budov za posledních deset let. V současné době jsou zrekonstruovány všechny budovy mateřských a základních škol zřizovaných městem. Dle potřeb se rekonstruují i vnitřní prostory školských budov a investuje se i do vybavení škol a školek pro potřeby výuky a příjemného prostředí interiérů.

Školní psychologové

Podařilo se nám prosadit školní psychology do škol, kde je první i druhý stupeň školní výuky. Nejprve to bylo hrazení psychologů z městského rozpočtu na jeden den v týdnu a následně, když ředitelé škol poznali výhody školního psychologa, aktivně pak sami vyhledávali možnosti financování na rozšíření této služby. Dnes na většině škol působí školní psycholog několik dní v týdnu. Jeho úkolem je nejen práce s kolektivy dětí a jedinci tak, aby školní klima bylo příjemné a s co nejmenšími prvky závadového chování, ale také poskytují metodickou pomoc učitelů a v případě potřeby i rodičům.

Prosazení výběrových řízení na ředitele ZŠ a MŠ

Ředitelé škol a školek mají šestileté funkční období. Po uplynutí této doby může obec vyhlásit výběrové řízení nebo automaticky prodloužit funkční období ředitele o dalších šest let. My zastáváme názor, že by se výběrová řízení měla konat. Je nutné ověřit, zda ve vedení mateřských a základních škol jsou ti nejlepší a znát jejich vize pro další období. My jsme výběrová řízení i přes velké protesty a výhrůžky odvolávání naší místostarostky prosadili. Chtěli jsme mít jistotu, že ve vedení škol a školek jsou ti nejlepší lidé pro naše školství.

Podpora alternativního vzdělávání

Zastáváme názor, že rodiče mají mít možnost si pro své dítě vybrat vzdělávání, které je jim i jejich dítěti blízké a vyhovující. Proto vítáme aktivity pedagogů i rodičů, kteří zakládají školy s jiným výukovým plánem a stylem vzdělávání. Aktivně jsme podporovali vznik takových školek a škol. Při jejich zakládání město dává souhlas se vznikem. Naše místostarostka tyto žádosti předkládala a i přes velké politické neshody se nám tyto souhlasy podařilo prosadit.

Školní jídelny

Školní stravování je velké téma ať už z hlediska kvality nebo chutnosti. Jídelníček sestavují vedoucí školních jídelen a kvalita stravování je gesci ředitele školy. Nám se podařilo nastartovat pravidelné setkávání vedoucích školních jídelen, kde jsme pro ně zajišťovali odborné přednášky z oblasti školního stravování a kde mohou vedoucí mezi sebou diskutovat a předávat si zkušenosti.

Financování sportu

Velmi často je naší místostarostce vytýkáno, že dostatečně nepodporuje sport. Opak je pravdou. Za našeho působení se navýšilo financování sportu a započaly se rekonstrukce sportovních zařízení sloužících veřejnosti a jiným sportům než jen výkonostním. Tedy především pro ty sportovní oddíly, které se zabývají trénováním dětí a mládeže – plavecký stadion, hala Mír, hala Kvapilova ul., kuželna atd. Dále dle potřeb předkládáme žádosti sportovců, kteří nemají možnost žádat z dotačních fondů a prosazujeme jejich mimořádné financování, pokud to opravdu potřebují.

Plavecký stadion

Plavecký stadion v Táboře byl postaven v sedmdesátých letech minulého století a jeho rekonstrukce už byla opravdu nutná. V minulých volebních obdobích to nebyla politická priorita, ale my jsme ji prosadili. První etapa rekonstrukce úspěšně proběhla a projektují se další etapy.

Hala Mír

Hala mír byla vybudována ve dvacátých letech minulého století a už byla v téměř havarijním stavu. Naše místostarostka zahájila projektovou přípravu a za jejího působení se začalo s výstavbu. Místo polorozbořené haly je zde větší všesportovní hala pro indoorové sporty a k tomu atletický tunel. Hala tedy uspokojí nejen atlety, kteří současnou halu využívají nejvíce, ale i jiné indoorové sporty, které doposud neměli adekvátní zázemí.

Další rekonstrukce a výstavba sportovních zařízení

Některá sportovní zařízení byla v téměř havarijním stavu, protože to nebyly priority předchozích vedení města. My jsme prosadili zásadní rekonstrukci haly v Kvapilově ulici a dalších menších sportovních zařízení, např. kuželna na Viktorce, oprava fotbalových hřišť v majetku města atd. Dále jsme aktivně podporovali výstavbu tělocvičny pro bojové sporty v Leskovické ulici.

Brouzdaliště na Sokolské plovárně

Před odbahňováním Jordánu fungovalo na Sokolské plovárně brouzdaliště pro děti. Bohužel při odbahňování Jordánu byla na Sokolské plovárně mezideponie pro odtěžený sediment a brouzdaliště tak bylo nenávratně zničeno. My jsme prosadili vybudování biotopu, který má funkci dětského brouzdaliště. Byť po první sezóně jeho fungování se objevily chyby, které postupně napravujeme, v letních dnech je brouzdaliště velmi oblíbené a plné dětí.

Městské lesy

Město Tábor má rozsáhlé pozemky lesů v majetku a spravuje je společnost Správa lesů města Tábor s.r.o. (SLMT), která je 100 % vlastněná městem Tábor. Nechali jsme zpracovat ekonomický a lesnický audit našich lesů, z něhož vyplynulo, že po ekonomické stránce není všechno v pořádku. I přes velké politické nepokoje jsme po sedmi letech funkčního období prosadili výběrové řízení na jednatele společnosti. Nyní se snažíme ekonomiku našich lesů zlepšit, ovšem za podmínky udržitelnosti našich lesů. Situaci značně komplikuje kůrovcová kalamita, ale ta postihla celé území ČR, ale zároveň posiluje současná cena dřeva.

Bytová politika

Důstojné bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. My jsme podpořili zamezení živelného rozprodávání bytů. Dnes má Tábor skoro nejvíce nájemních bytů v ČR. I tak poptávka zdaleka převyšuje nabídku. Byty přiděluje tzv. bytová komise. Naše místostarostka dlouhodobě slýchala o protekci a nerovném výběru v komisi. Proto komisi nechala rozpustit a radou jmenovat novou, která rozhoduje spravedlivěji. Podařilo se nám také zavést pravidla pro přidělování sociálních bytů pro lidi v nouzi. Aktivně jsme spolupracovali se sociálními organizacemi, kterým jsme pomohli získat byty pro chráněné bydlení.

Jordán

Nebyli jsme příznivci bagrování sedimentu ze dna Jordánu, protože opatření za půl miliardy nemohlo naplnit očekávání ve zlepšení kvality vody, což se každým rokem v letním období potvrzuje. Tzv. zelenou vodu způsobují řasy a sinice, jejichž potravou je především fosfor. Odtěžení sedimentu nemohlo na dlouho pomoci, protože většina fosforu se dostává do Jordánu z přitékající vody, jelikož okolní obce nemají nebo nepoužívají čističky s tzv. terciálním čištěním na fosfor. Do Jordánu se dostává vlivem eroze půda z jeho povodí, která je hnojena hnojivy s obsahem fosforu.

Jordán a jeho povodí je obrovský a složitý biologicko chemický komplex, u nějž je třeba, aby se jím zabývali odborníci. Zřídili jsme proto odbornou skupinu pro Jordán, která je složená především z vědců v oblasti hydrobiologie a lidí, kteří Jordánu rozumí. Financujeme monitoring vody v Jordánu a snažíme se prosazovat návrhy jako je vybudování srážecí stanice pro fosfor, zachování optimální rybí osádky atd.

Environmentální fond

Pro různé činnosti existují dotační fondy, ze kterých mohou jednotlivé skupiny čerpat finance – sport, aktivity pro mládež, kultura, sociální organizace atd. Doposud ale neexistoval fond, ze kterého by se daly čerpat finance pro ekologické aktivity, či aktivity v oblasti ochrany zvířat. My jsme sestavili pravidla pro čerpání financí z environmentálního fondu a tento dotační fond jsme i prosadili a zavedli do praxe.

Kácení pod dozorem

Městská zeleň je neodmyslitelnou součástí veřejného prostoru. V minulosti se ale stávalo, že byly vydávany souhlasy s kácením stromů, aniž by o tom vedení města vůbec vědělo. My jsme prosadili, že město vstupuje do schvalovacích řízení a nastavili jsme pravidlo, že ke kácení stromů se nejdříve vyjádří komise životního prostředí, zhodnotí, zda je kácení skutečně nutné a následně je stanovisko komise předloženo radě města ke schválení. Zamezili jsme tak nekontrolovatelnému kácení na požádání kohokoliv.

Útulek pro psy a kočky

V Táboře funguje útulek pro psy, ale budova a zázemí byla ve velmi nevyhovujícím stavu. Zároveň v Táboře byl velký problém i se zatoulanými kočkami. Proto jsme  prosadili rekonstrukci budovy útulku, hlavně zlepšení podmínek pro psy a zároveň vybudování útulku i pro kočky. V současné době je útulek zrekonstruovaný včetně nového výběhu a zázemím i pro kočky.

Pravidla pro vícepráce

Při většině investičních akcí města se vyskytnou nějaké vícepráce, které byly v minulosti nejdříve provedeny, a pak následně byla rada požádána o navýšení finančních prostředků. To bylo velmi nesystémové a zavádějící, proto jsme připravili pravidla pro schvalování víceprací. Nyní jsme nejdříve seznámeni s potřebou víceprací a až následně, podle toho, nakolik jsou shledány opodstatněné, se schvaluje navýšení prostředků.

Politici nemají co skrývat

Ze zákona o obcích je povinné zveřejňovat na webu města podklady pro jednání zastupitelstva a hlasování jednotlivých politiků. Není však tomu tak u rady města. My jsme prosadili, že na webu města jsou zveřejňovány i podklady a hlasování z rady města. Nemáme co skrývat a za svá rozhodnutí se nestydíme.

Investiční akce podrobně na webu města

Město nechalo udělat nové přehlednější stránky města. Prosadili jsme, aby investiční akce byly zveřejnovány v samostatné rubrice. Občané tak mají možnost vidět záměry města a vyjadřovat se předem k chystaným výstavbám či rekonstrukcím.

Komunikace s občany

V České republice sice platí princip zastupitelské demokracie, ale my nezastáváme názor, že pokud jsme zvoleni, už nepotřebujeme znát názor lidí. Proto jsme při zásadních změnách ve městě pořádali veřejné debaty (Budějovická ulice, rekonstrukce sportovních zařízení atd.) a ankety. Dle jejich výsledků jsme pak následně připravovali návrhy na projednávání rady města nebo zastupitelstva.

Bezbariérovost města

Naše město není zcela vyřešené po stránce bezbariérovosti. Nechali jsme zpracovat studii, která řeší problémová místa a radí nám, jakým způsobem se s tím vypořádat. Řídíme se touto studií a postupně se snažíme bariéry odstraňovat. Nejde jen o postižené nebo starší občany, kteří mají omezení v pohybu, ale třeba také o rodiče s kočárky apod. V současné době se staví výtah na radnici, aby všechny potřebné odbory byly přístupné i těm, kteří nemohou po schodech do vyšších pater.

Věznice na Všechově

Pozemky na letišti Všechov nejsou v majetku města. Patří státu, konkrétně nyní jsou v majetku Vězeňské služby ČR. Část pozemků se nachází na katastru města Tábora a v územním plánu je tento prostor veden jako dopravní infrastruktura. Pokud by chtěla vězeňská služba opravdu začít stavět, musela by město Tábor požádat o změnu územního plánu, kterou schvaluje zastupitelstvo. Pořízení změny trvá několik měsíců až let.

Naši zastupitelé za JiNAK! pro změnu územního plánu ruku nezvednou, a to nikoli snad snad kvůli některým argumentům, kterými strašili autoři nedávné petice, které mají spíše vyděsit lidi, ale z několika důvodů, zejména ekologických a psychologických. Byla by tu další obrovská budova v krásné krajině, další zastavěná plocha, další doprava, emise a pravděpodobně i další světelný smog apod. Pokud už chce stát někde stavět věznici, pak na vhodnějším místě a s lepší infrastrukturou.

Naše místostarostka Michaela Petrová se zúčastnila jednání s Vězeňskou službou a zástupci okolních obcí, kde byl zástupcům Vězeňské služby vysloven ze strany města Tábor nesouhlas s výstavbou. Na zastupitelstvu města naši zastupitelé hlasovali proti případné změně územního plánu, který by výstavbu věznice povolil.

Vyhláška na omezení zábavní pyrotechniky

Poslední dobou se stávají večerní hodiny kolem vánočních svátků bojovým prostorem a všude bouchá jedna rachejtle za druhou. Po Silvestru je pak plný facebook příspěvků žádajících o pomoc při hledání ztracených zvířat nebo naopak při hledání majitelů nalezených zvířat, která utekla při šoku z výbuchů petard. Ve spoustě měst a obcí už přistoupili na zavedení vyhlášek s omezením používání zábavné pyrotechniky – například Cheb, Mikulov, Neratovice nebo třeba sousední Planá nad Lužnicí.

My jsme nejdříve udělali anketu, kde se většina přiklonila k úplnému zákazu používání zábavní pyrotechniky. Následně jsme návrh na takovou vyhlášku připravili a předložili zastupitelstvu ke schválení. Chtěli jsme ponechat tuto „zábavu“ jen skutečně na silvestrovskou noc a Táborská setkání. Další ohňostroje, třeba při soukromých oslavách, by se schvalovaly na výjimku. Jen jsme nechtěli, aby petardy bouchaly kdykoli a všude kolem nás. Bohužel, zastupitelé tento návrh neschválili. My se ale nevzdáváme, předložíme ho v dalším volebním období znovu.

Srážecí stanice pro fosfor v povodí Jordánu

Jak už jsme psali v kapitole Jordán (Životní prostředí), pro čistotu vody v Jordánu je potřebné vybudování srážecí stanice pro fosfor. Měli jsme vytipovanou vhodnou lokalitu v katastru obce Radimovice u Tábora. Bohužel zastupitelé obce Radimovice u Tábora nechtěli pochopit potřebnost tohoto záměru a nebyli ochotni prodat pozemky za cenu obvyklou a snažili se na tomto, byť prospěšném projektu za každou cenu vydělat. Bohužel jsme tak nezískali potřebné pozemky, tudíž ani 80 % dotaci na výstavbu srážecí stanice fosforu, která by významně zlepšila kvalitu vody v Jordánu. Nevzdáváme se, budeme výstavbu prosazovat i nadále.

Rozvoj sportovního areálu Komora

Komora slouží převážně sportovním účelům, ale dle našeho názoru tento areál má i potenciál pro zábavu dětí nebo jiné komunitní sporty. Proto jsme navrhli v areálu vybudování dětského provazového hradu, obdoba zábavního parku Mirákulum nebo Lesní svět na Lipně. Bohužel z nepochopitelných důvodů zastupitelstvo těsnou většinou tento projekt neschválilo. Dětský hrad se prosadit nepovedlo, ale alespoň jsme prosadili  vybudování parkurového hřiště a pumtreckového hřiště.