Plán pro Tábor

Plán v kostce

1. Zdravé životní prostředí

 • Chceme více zeleně ve městě, zvláště na náměstí TGM.
 • Chceme spravedlivé platby za odpad (kdo recykluje, platí méně).
 • Chceme snížit znečištění ovzduší ve městě.
 • Chceme omezit užívání sporných chemických látek ve veřejném prostoru (např. Roundup).
 • Chceme podporovat a v případě městského majetku dbát na ekologicky šetrné způsoby hospodaření s vodou, energií, nakládání s odpady a využívání krajiny.
 • Chceme chránit zvířata ať už domácí před krutým zacházením jejich majitelů, nebo divoká před neohleduplností člověka.
 • Chceme v rámci možností samosprávy udělat opatření, která pomohou zadržovat vodu v krajině. Chceme podpořit opatření k zadržování srážkové vody.
 • Chceme šetrné nakládání s půdou. Nechceme zbytečně zastavovat půdu ornou.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka, Miloš Tuháček

 

2. Kvalitní bydlení

 • Chceme město dostupné pro všechny, tedy i pro mladé lidi, rodiny s malými dětmi, seniory a obyvatele jakkoliv znevýhodněné, v lokalitě, která se jim líbí (chceme eliminovat vytváření „dobrých a špatných adres“).
 • Chceme, aby rekonstrukce městských bytů i změny v okolí bytových domů probíhaly podle návrhů bytového architekta a ve vyšším standardu provedení.
 • Chceme město bezpečné a klidné, chceme zvýšit přítomnost městské policie v nočních ulicích a na problematických místech.
 • Chceme zvýšit počet sběrných míst pro tříděný odpad s kompletní sestavou, tedy včetně bio popelnic, kontejnerů na kovy a nádob na elektrospotřebiče a použitý olej.
 • Chceme podporovat novou bytovou výstavbu, ale ne tam, kde by znamenala snížení kvality bydlení a prostředí celé oblasti. Rozvoj města musí probíhat podle urbanistických konceptů, které budou dostatečně prodiskutovány s veřejností.
 • Chceme, aby zóny pro bydlení nebyly rušeny hlukem a světelným smogem.
 • Chceme vybudovat kanalizaci a vodovody v příměstských částech, kde ještě zavedené nejsou (Stoklasná Lhota, Hlinice).

GARANTI: Iveta Čierna, Jan Mácha, Michaela Petrová

 

3. Komplexní sociálně-zdravotní péče a podpora

 • Chceme podpořit chybějící profese ( např. zubaři, lékaři, pečovatelky…) poskytnutím odpovídajícího bydlení a přilákat je spolu s dalšími do Tábora.
 • Chceme podporovat duševní i tělesné zdraví obyvatel. Chceme, aby obyvatelé měli dostatek informací o způsobech jak předcházet vážným nemocem a nežádoucím společenským jevům a jak přispívat ke snižování jejich výskytu.
 • Chceme zajistit, aby obyvatelé i přes věková, zdravotní nebo jiná omezení mohli dále žít kvalitní život v domácím prostředí. V případě, že k tomu potřebují pomoc druhé osoby, chceme, aby měli možnost využívat dostatečně hustou síť sociálních, případně sociálně-zdravotních služeb, schopných pružně reagovat na jejich individuální potřeby.
 • Chceme mít dostatečnou lůžkovou kapacitu pro obyvatele, kteří potřebují celodenní péči a nemohou již zůstat doma sami. Chceme snížit čekací dobu na přestěhování do takového zařízení, chceme podpořit rozvoj přechodné lůžkové péče (tzv. odlehčovací služby).
 • Chceme navýšit objem financí na sociální služby poskytované v Táboře tak, aby  byly všem potřebným dobře dostupné a mohlo docházet k jejich zkvalitňování a dalšímu rozvoji.
 • Chceme podporovat tzv. mezigenerační bydlení (tj. soužití mladých lidí, rodin s dětmi a seniorů) a další aktivity, které povedou k přirozenému propojování zdravých lidí a lidí se znevýhodněním.
 • Chceme zajistit takové podmínky pro lékaře, abychom do města přilákali lékařské profese, kterých je v současné době málo nebo hrozí jejich nedostatek (zubaři, pediatři, praktičtí lékaři, oční lékaři, psychiatři atd.).

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák, Michaela Petrová

 

4. Snadný pohyb po městě a jeho okolí

 • Chceme pokračovat v nastaveném trendu přesouvání osobní i nákladní dopravy na obchvaty města.
 • Chceme udělat vše pro zachování výjimky v zákoně, která umožňuje řidičům bezplatné užívání městského obchvatu v rámci D3.
 • Chceme rozšíření zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do města.
 • Chceme zpříjemnit Husův park a prostor před autobusovým a vlakovým nádražím, dát větší prioritu chodcům, cyklistům a plynulé autobusové dopravě. Na řešení tohoto městského uzlu chceme vypsat architektonickou soutěž.
 • Chceme, aby jízdní kolo bylo běžně využíváno jako prostředek pohybu po městě, tj. aby cyklostezky vedly i do centra města a k obchodům. Nejde nám jen o tranzitní trasy městem a relaxaci.
 • Chceme rozšířit počet míst, kde se provádí zimní údržba.
 • Chceme, aby MHD byla v městské přepravě klíčová – pro děti zdarma, snížené jízdné, případně aby byla vhodně doplněna o dopravu vlakovou.
 • Chceme vybudovat tzv. chytré zastávky.
 • Chceme zajistit řešení „parkovací krize“ v jednotlivých oblastech města.
 • Chceme rozšířit odstavná parkoviště.

GARANTI: Michaela Petrová, Iveta Čierna, Jakub Smrčka

 

5. Dostatek příležitostí k přirozenému setkávání a k bohatému kulturnímu a sportovnímu životu

 • Tábor si zaslouží, aby měl svoji příspěvkovou organizaci pro kulturu, která bude zajišťovat městské galerie, kino atd.a bude spolupracovat se všemi kulturními spolky.
 • Chceme využít budovu bývalé 8. ZŠ ve Světlogorské ulici k vybudování kulturního a společenského centra.
 • Chceme využít budovu bývalé Křižíkovy elektrárny u Lužnice k vybudování víceúčelového objektu s edukativní technickou expozicí.
 • Chceme podporovat celoroční kulturní a spolkovou činnost dětí i dospělých a propojovat ji s kulturními aktivitami města a chceme jim nabídnout dostatečné prostorové zázemí.
 • Chceme podporovat organizátory kvalitních kulturních událostí, které přesahují region a přivádějí do města nejen masový turismus.
 • Chceme, aby náměstí, ulice, parky, plácky, zákoutí fungovaly převážně jako místa neformálního setkávání. Chceme oživit a dodatečně ozelenit prostor náměstí TGM.
 • Chceme podpořit kulturní život mimo centrum – obě sídliště, více využít Komoru a Sokolskou plovárnu.
 • Chceme vytvořit dostatečné zázemí pro pestrou škálu sportů a zájmových klubů, které sporty rozvíjejí. Zlepšit sportovní infrastrukturu, vypracovat plán rozvoje sportovišť a společně s činnými kluby zpřístupnit co nejvíce stávající a připravovaná sportoviště pro kluby, oddíly dětí a mládeže a širší veřejnost.
 • Chceme vytvořit projekt „Sportovat může každý“ – svoz dětí po vyučování do městských sportovišť, kde si mohou vyzkoušet a naučit se různé sporty.
 • Chceme podpořit sportovní kluby, kde se bude pracovat s dětmi z problematického sociálního prostředí.
 • Chceme podporovat vznik nových amatérských sportovních soutěží.
 • Společně s obyvateli Tábora ve všech jeho čtvrtích chceme obnovit anebo najít a upravit vhodné lokality pro provozování volnočasových sportovních aktivit, které nejsou spojené s kluby. Taková místa (malá hřiště, plochy pro bruslení, skateboard, ledové plochy, street-workout venkovní ping-pong aj.) by byla volně přístupná.
 • Chceme propojit kulturní a sportovní aktivity (např. formou naučné cyklostezky, cyklistických výletů na jednotlivé táborské akce, viz některé charitativní akce aj.).

GARANTI: Tereza Horváthová, Jakub Smrčka, Michaela Petrová

 

6. Pestré možnosti jak získávat a rozšiřovat své znalosti

 • Chceme navýšit finanční prostředky do školství.
 • Chceme snížit počet žáků ve třídě na cca 20, aby měl učitel na jednotlivé žáky více času.
 • Zasadíme se, aby školní psycholog fungoval i na základních školách, kde je jen první stupeň (zatím jsme prosadili, že město financuje školní psychology na základních školách s prvním i druhým stupněm). 
 • Zasadíme se o vznik pozic sociálních pedagogů na základních školách.
 • Chceme prosadit větší podporu profesního i osobnostního rozvoje učitelů mateřských a základních škol zřízených městem.
 • Podporujeme školy s alternativními metodami výuky a individuální vzdělávání.
 • Podporujeme neformální i celoživotní vzdělávání: univerzita třetího věku, kurzy pro širokou veřejnost, přednášky (např. péče o zdraví, historie, moderní technologie apod.), dětské volnočasové aktivity aj.
 • Chceme, aby se městská knihovna dále rozvíjela jako kulturně vzdělávací prostor, budeme prosazovat její další rozšíření.
 • Podporujeme zdravé školní stravování z místních surovin.
 • Chceme propojit velké kulturní aktéry s táborskými školami.

GARANTI: Michaela Petrová, Petr Mikuláš

 

7. Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání

 • Chceme aktivně vytvářet a udržovat potřebné pracovní příležitosti. 
 • Pomůžeme s propagací táborským podnikatelským subjektům. 
 • Preferujeme rozvojové zóny na tzv. brownfieldech před stavbami na „zelené louce“.
 • Budeme prosazovat, aby v nové čtvrti Dvorce bylo bydlení provázáno s prostory pro podnikání (např. „work and live“ jednotky).
 • V rámci podnikání a pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu chceme podporovat ty, které jsou založeny na nabídce kvalitní kultury a originálních místních specialit a výrobků, za nimiž se budou návštěvníci města opakovaně vracet.
 • Chceme zvýhodnit podnikatele, kteří zajistí část chybějících služeb v lokalitě bez dostatečné obslužnosti (např. provozování obchodu se základními potravinami).
 • Podporujeme sociální podnikání, tj. podnikání, které umožňuje lidem se znevýhodněním pracovat, případně přispívá k řešení jiného vážného společenského problému.

GARANTI: Diana Míková

 

8. Dobře fungující a přehledný úřad

 • Chceme zlepšit způsob komunikace úřadu s obyvateli. Informace musí být jednotné, srozumitelné a snadno dostupné.
 • Chceme městského ombudsmana, který pomůže občanům s jejich požadavky.
 • Zajistíme efektivní a přehledné hospodaření s městským majetkem.
 • Podporujeme vznikající Kancelář architekta města (KAM), která bude koordinovat a iniciovat změny ve veřejném prostoru.
 • Strategický plán musí být společnou dohodou. Chceme podpořit spolupráci odborů k plnění aktivit dle nastavených cílů.  
 • Zavedeme interaktivní mapu městského majetku a připravovaných investic. Každý tak bude mít přehledné informace o tom, co se v Táboře chystá. 
 • U městských investic musí být důležitá kvalita, nejen cena. Nastavíme plynulost přípravy od kanceláře architekta města až po odbor investic. 

GARANTI: Jakub Smrčka, Michaela Petrová, Iveta Čierna

Ještě efektivnější třídění odpadů, spravedlivé platby za odpad a zero waste politika

Co?

Chceme pokračovat v nastaveném trendu zvyšování počtu tříděných komodit a vytváření hustší sítě míst pro tříděný odpad. Chceme veřejnost soustavně informovat o možnosti odkládání odpadu, motivovat ji a realizovat interaktivní mapu míst pro tříděný odpad. Klíčové je nastavení třídění bioodpadu na celém území města, neboť právě ten tvoří největší část odpadu z domácností. Třídit odpad a využívat zálohované obaly chceme také na všech veřejných kulturních akcích. Zároveň si uvědomujeme, že jenom třídit nestačí. Je potřeba odpad co nejméně produkovat a zvyšovat povědomí o nulovém odpadu (zálohované obaly, látkové nákupní sáčky a tašky, apod.). V neposlední řadě chceme nastavit spravedlivější platby za svážení odpadu ve smyslu „plať jen to, co vyhodíš“. Právě tento systém by měl motivovat k co největší míře třídění a menší spotřebě odpadu.

Jak?

 • Zintenzivníme síť tříděného odpadu.
 • Zvýšíme úroveň osvěty, aby se snižovala míra nesprávného ukládání tříditelných surovin do směsného odpadu. Nestačí jen pár sběrných dvorů, potřebujeme také kontejnery na tetrapaky, barevné kovy, žárovky aj., a to na více místech.
 • Budeme informovat veřejnost o aktuálních trendech v nakládání s odpady.
 • Zavedeme zálohované kelímky pro kulturní akce ve městě a podpoříme podnikatele v gastronomii, kteří nebudou používat jednorázové plastové nádobí.
 • Podpoříme také vzdělávání v oblasti recyklace a zero waste.
 • Prověříme možnosti spravedlivějších nepaušálních plateb za vyprodukovaný odpad.

GARANTI: Jakub Smrčka, Michaela Petrová, Miloš Tuháček

 

Kvalitnější ovzduší

Co?

Tábor se v posledních letech zařadil k městům se zhoršenou kvalitou ovzduší. Chceme všemi dostupnými prostředky kvalitu ovzduší zlepšit.

Jak?

 • Budeme pokračovat v přesouvání tranzitní dopravy mimo město.
 • Podpoříme ekologické vytápění proti topení tuhými palivy.
 • Zpracujeme novou energetickou koncepci města v souvislosti s chystanou legislativní změnou a nutnými energetickými úsporami.
 • Budeme usilovat o mnohem více zeleně v ulicích. Velké betonové budovy mohou být porostlé popínavými rostlinami, velké betonové plochy osázené zelení. Včetně náměstí TGM.
 • Budeme intenzivně jednat s provozovateli drůbežích chovů o možnostech zmírnění zápachu.
 • Prověříme možnost zavedení nízkoemisní zóny ve vhodných částech města.

GARANTI: Michaela Petrová, Miloš Tuháček

 

Ochrana vod a půdy

Co?

Ze dna údolní nádrže Jordán byl v letech 2012–2014 odtěžen sediment, ale to k celkové čistotě vody v Jordánu nestačí. Jedním z hlavních důvodů, proč voda v Jordánu stále zelená, je znečištění přemnoženými sinicemi, jejichž potravou je fosfor obsažený v hnojivech a hlavně v pracích prášcích. Fosfor potřebují sinice i řasy ke svému růstu. Z odpadních vod ho dokáží odstranit jen opravdu moderní čističky. Zákon je však menším obcím nenařizuje, a ty je proto mnohdy nevyužívají. Po nástupu do vedení města jsme iniciovali vznik odborné skupiny, složené z vědců a odborných pracovníků v oblasti hydrobiologie, kteří pravidelně monitorují kvalitu vody v Jordánu a navrhují nápravná opatření pro její zlepšení.

Jak?

 • Zachováme odborné skupiny pro čistotu vody v Jordánu.
 • Chceme iniciovat Svaz obcí na povodí Jordánu, abychom společně řešili čistotu vody v Jordánu, rozšiřovali čistírny odpadních vod a doplňovali o tzv. třetí stupeň čištění, tedy odstranění fosforu.
 • Budeme jednat s pozemkovým úřadem, abychom získali do vlastnictví půdu nezbytnou pro provádění protierozních opatření v povodí. Splavováním zemědělské půdy do povodí se totiž do vody dostávají i hnojiva s obsahem fosforu.
 • Podporujeme výstavbu srážecí stanice, která zachytí většinu fosforu ještě před vtokem do Jordánu.
 • Zachováme současné sklady rybí osádky s převahou dravých ryb.
 • Podpoříme osvětu zaměřenou na používání bezfosfátových pracích a čistících prostředků.
 • Zahájíme projekt komplexní obnovy Malého Jordánu v jeho vodohospodářských i rekreačních funkcích.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka

 

Údolní nádrž Jordán

Co?

Ze dna údolní nádrže Jordán byl v letech 2012–2014 odtěžen sediment, ale to k celkové čistotě vody v Jordánu nestačí. Jedním z hlavních důvodů, proč voda v Jordánu stále zelená, je znečištění přemnoženými sinicemi, jejichž potravou je fosfor obsažený v hnojivech a hlavně v pracích prášcích. Fosfor potřebují sinice i řasy ke svému růstu. Z odpadních vod ho dokáží odstranit jen opravdu moderní čističky. Zákon je však menším obcím nenařizuje, a ty je proto mnohdy nevyužívají. Po nástupu do vedení města jsme iniciovali vznik odborné skupiny, složené z vědců a odborných pracovníků v oblasti hydrobiologie, kteří pravidelně monitorují kvalitu vody v Jordánu a navrhují nápravná opatření pro její zlepšení.

Jak?

 • Zachováme odborné skupiny pro čistotu vody v Jordánu.
 • Chceme iniciovat Svaz obcí na povodí Jordánu, abychom společně řešili čistotu vody v Jordánu, rozšiřovali čistírny odpadních vod a doplňovali o tzv. třetí stupeň čištění, tedy odstranění fosforu.
 • Budeme jednat s pozemkovým úřadem, abychom získali do vlastnictví půdu nezbytnou pro provádění protierozních opatření v povodí. Splavováním zemědělské půdy do povodí se totiž do vody dostávají i hnojiva s obsahem fosforu.
 • Podporujeme výstavbu srážecí stanice, která zachytí většinu fosforu ještě před vtokem do Jordánu.
 • Zachováme současné sklady rybí osádky s převahou dravých ryb.
 • Podpoříme osvětu zaměřenou na používání bezfosfátových pracích a čistících prostředků.
 • Zahájíme projekt komplexní obnovy Malého Jordánu v jeho vodohospodářských i rekreačních funkcích.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka

 

Městská zeleň

Co?

Zeleň ve městě má svou nenahraditelnou funkci ať už z hlediska ekologického (snižování prašnosti, hlučnosti, udržování městského mikroklimatu) nebo estetického. Zvláště po zkušenostech s posledními horkými roky je potřeba městskou zeleň udržet a rozšířit. Proto chceme přidat další zeleň do městského prostoru a kácení dřevin schvalovat jen v opravdu nutných případech. Jako zásadní vnímáme návrat zeleně na náměstí TGM.

Jak?

 • Zachováme vzrostlé stromy, použijeme hydrovaky.
 • Velké budovy a rozlehlé betonové plochy chceme zazelenit.
 • Budeme dbát na odborné ošetřování městské zeleně.
 • Podpoříme rozšíření trvalkových květinových pásů.
 • Ve spolupráci s architekty vrátíme zeleň na náměstí TGM.
 • Podpoříme pravidelnější a častější seč trávy i v okrajových částech města, současně budeme budovat systém vedení vybraných trávníků jako lučních porostů.
 • Omezíme používání chemických látek pro ošetřování zeleně včetně Roundupu.
 • Budeme pokračovat v kontrole Komise životního prostředí nad kácením stromů ve městě.
 • Prověříme možnosti propojení náměstí TGM s botanickou zahradou.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka, Miloš Tuháček

 

Ochrana zvířat

Co?

Zvířata jsou nedílnou součástí našeho života. Ta domácí jsou mnohdy i členy našich rodin. Proto jim chceme věnovat velkou pozornost. Často totiž trpí bezohledným lidským chováním. Obec má povinnost starat se o zatoulaná zvířata, ale my nechceme jen umístění zvířete do klece v útulku. Chceme, aby traumatizovaná zvířata v městském útulku našla kromě základní zdravotní péče a potravy také péči individuální a příjemné prostředí. Už nyní jsme prosadili rekonstrukci útulku, vybudování nového výběhu pro psy a výstavbu útulku pro kočky. Zároveň je nutné zachovávat životní podmínky i pro divoká zvířata. Ta jsou mnohdy lidskou činností, třeba používáním zábavní pyrotechniky, stresována, a tento stres často vede k jejich smrti. Tomu je třeba zabránit a sladit soužití lidí a zvířat ve městě a jeho okolí.

Jak?

 • Podpoříme pokračování rekonstrukce psího útulku i s výběhem a pokračování výstavby útulku pro zatoulané kočky.
 • Zavedeme nekompromisní opatření proti tzv. množírnám psů.
 • Zavedeme vyhlášky, které omezí používání zábavní pyrotechniky.
 • Na území města omezíme pobyt cirkusů, které předvádějí show se zvířaty.
 • Budeme se zabývat problémem s koloniemi havranů, jejichž intenzita obtěžuje obyvatele, a budeme hledat šetrná řešení k jejich omezení.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Další opatření pro zdravé životní prostředí

Co?

Zdravé životní prostředí je soubor různých opatření, která dohromady tvoří příjemné a zdravé město. Kromě uvedených kapitol je třeba zmínit ochranu před hlukem a světelným smogem. Dále je nutné podporovat ekologicky šetrný rozvoj města. V této nejisté době se musíme zabývat energetickou koncepcí města.

Jak?

 • Budeme pokračovat v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o protihlukových stěnách v Měšicích a Čekanicích kolem silnice I/19.
 • Navrhneme zavedení městské vyhlášky o omezení používání zábavní pyrotechniky.
 • Nebudeme zavádět veřejné osvětlení v místech, kde to není nutné, tzn. mimo obytné zóny.
 • Ve veřejném osvětlení budeme používat šetrné světelné zdroje LED a budeme pokračovat v trendu zavádění veřejného osvětlení se směrem svícení k zemi.
 • Prověříme zvýšení využití srážkových vod při péči o městskou zeleň.
 • Zvýšíme frekvenci úklidu v problémových lokalitách.
 • Podpoříme nízkoenergetické stavby a rekonstrukce vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb.
 • Vytvoříme energetickou koncepci města, která bude preferovat energetickou soběstačnost a úsporný režim, ale při zachování standardu pro lidi.
 • Podpoříme ekologicky hospodařící zemědělce.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka

 

Dostupné bydlení pro všechny

Co?

V aktuální situaci, kdy se bydlení stává méně dostupným, chceme aktivní roli města a jasnou metodiku do budoucna. Máme výhodu ve velkém bytovém fondu, který reguluje cenu nájemného na trhu. Neobejdeme se však bez další bytové výstavby, kterou cílíme do obytné čtvrti Dvorce. Zde může vzniknout pestrá paleta bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva. Nezapomínáme ani na sociální bydlení pro ty, kteří nedosáhnou na standardní podmínky na trhu.

Jak?

 • Chceme zachovat stávající počet městských bytů bez dalšího prodeje. 
 • Chceme revidovat metodiku přidělování městských bytů, včetně sociálních, která musí být transparentní, s jasně měřitelnými kritérii a současně pružná při řešení konkrétních životních situací občanů. Občané mají mít rovné příležitosti pro získání městských bytů a rozhodnutí bytové komise má být kontrolovatelné, např. formou anonymizovaných dat.
 • Chceme nastavovat rozumnou cenu nájemného a pružně na ni reagovat s ohledem na zájmy města a občanů.
 • Novou výstavbu chceme směřovat převážně do čtvrti Dvorce, kde se budou stavět jak soukromé, tak městské domy pro doplnění bytového fondu.
 • Sociální bydlení nemá být segregováno do určitých lokalit. Má být vnímáno jako pomoc konkrétním rodinám, např. formou slevy na nájmu při přidělování městských bytů. 

GARANTI: Jan Mácha, Iveta Čierna

 

Žít v Táboře bez obav

Co?

Lidé se ve svém městě musí cítit bezpečně. Naším cílem nejsou jen represivní opatření pro udržení bezpečnosti, ale především prevence kriminality jako nástroj předcházení trestné činnosti.

Jak?

 • Vytvoříme koncepční dokument pro prevenci kriminality ve městě za aktivní spolupráce s neziskovými organizacemi, které v oblasti prevence kriminality pracují.
 • Budeme podporovat funkci romských poradců.
 • Podpoříme zřízení fondu prevence kriminality.
 • Budeme aktivně využívat dotační programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů.
 • Posílíme terénní pracovníky pro práci s bezdomovci.
 • Podpoříme školy v řešení sociálně patologických jevů.
 • Posílíme hlídky městské policie, především v problémových lokalitách, např. na autobusové nádraží.
 • Podpoříme dozor městských strážníků u problematických silničních úseků a škol.
 • Podpoříme zřízení samostatné provozovny městské policie na Sídlišti nad Lužnicí..
 • Prosadíme úplný zákaz provozování herních automatů a videoloterijních terminálů na území města.
 • Podpoříme rodiny s dětmi – bezbariérovost nejen pro kočárky, family pointy, služby pro rodiny, matku a dítě, hřiště.

GARANTI: Michaela Petrová, Jan Mácha

 

Bývalá kasárna – nová čtvrť Dvorce

Co?

Nová čtvrť Dvorce má jasně zakotvenou podobu v územní studii, která vzešla z urbanistické soutěže. Je zpracovaná ekonomická strategie a finanční rámec celého projektu. Chceme pokračovat výběrem investorů a projektovou přípravou tak, aby se mohla rozběhnout první etapa výstavby v roce 2024. Nová čtvrť bude mixem bydlení různého typu, drobných obchodů a prostorů pro podnikání.

Jak?

 • Připravíme investiční akce, které podmiňují zahájení výstavby – především rekonstrukci ulice Kyjevská a související infrastruktury.
 • Nové zelené plochy a modrozelenou infrastrukturu chceme stavět prioritně a využít pro to i dotační prostředky. Zvýšíme tak atraktivitu budoucího bydlení.
 • Vybereme klíčové investory a partnery, kteří zafinancují výstavbu a poté byty nabídnou k prodeji či pronájmu.
 • Nabídne až 100 bytů různých velikostí a atraktivní prostory v přízemí. 

GARANTI: Iveta Čierna

 

Jasná pravidla pro stavebníky

Co?

Chceme jasně formulovat a prezentovat veřejnosti platná pravidla pro výstavbu na území města, zejména na Starém Městě v městské památkové rezervaci a v jejím ochranném pásmu na Novém Městě. Cílem je sjednotit požadavky odborů na obecné, opakující se záležitosti a poskytovat srozumitelné informace před započetím projektů. Ve spolupráci s památkovou péčí lze vypracovat doporučený manuál pro tvorbu zástavby, který sjednotí obecné požadavky na úpravy staveb, předzahrádek či reklamních poutačů, a zajistí tak transparentně daná pravidla pro všechny a následné individuální řešení konkrétních projektů.

Jak?

 • Chceme aktivně pracovat s existující studií veřejných prostranství města Tábora, která shrnuje nejpodstatnější obecná pravidla a sjednocuje přístup samosprávy k mobiliáři, zeleni či reklamě.
 • Chceme veřejnosti prezentovat manuál ve srozumitelné formě a zajistit jeho používání v procesech přípravy městských projektů a investic a jeho případnou aktualizaci.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Podpora prevence a informovanosti

Co?

Dospívající lidé se čím dál častěji potýkají s osobními problémy, které neumí adekvátně řešit, ostýchají se říct si o pomoc. Nejbližší okolí mnohdy ani neví, že dospívající v jejich okolí mají těžké chvíle, společnost není na poskytnutí potřebné pomoci ani nastavena. To často u mladých lidí vede k rizikovému způsobu trávení volného času, k nadužívání alkoholu, případně jiných návykových látek apod. Poměrně často pak bohužel dochází ke krizím, které ústí v sebepoškození a v krajním případě i sebevraždu.

Jak?

 • Podpoříme organizace zajišťující preventivní programy pro školy.
 • Podpoříme vzdělávání učitelů.
 • Budeme vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů na středních školách (na základních školách s prvním i druhým stupněm jsme již jejich zavedení prosadili).

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák

 

Rozvoj sítě terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Vytvoříme vizi, jak má síť služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel v Táboře vypadat, jaké služby má obsahovat.
 • Vytvoříme specifické dotační programy reagující na potřeby těchto skupin obyvatel
 • Podpoříme vytvoření  fondu na rozvoj (pilotní provoz) nových sociálních služeb a programů.  
 • Prosadíme navýšení rozpočtu na sociální oblast na minimálně 8 milionů korun ročně (mimo finance pro příspěvkové organizace města).
 • Podpoříme vytváření alternativ při poskytování sociálních služeb, které vedou k udržení jednotlivce v jeho přirozeném prostředí.

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák

 

Volný čas seniorů

Co?

Senioři nechtějí všechen svůj volný čas trávit doma. Chtějí se bavit a žít. Město jim může být nápomocno ať už podporou organizací, které aktivity pro seniory organizují, nebo může samo takové kulturní, vzdělávací a sportovní akce připravovat.

Jak?

 • Chceme zachovat a rozšířit univerzitu třetího věku.
 • Chceme podpořit pořádání pravidelných setkávání seniorů, zájezdů pro seniory a dalších kulturních akcí pro seniory.
 • Chceme podpořit pořádání sportovních akcí.
 • Chceme rozšířit služby senior pointu a prohloubit informovanost seniorů o možných aktivitách.

GARANTI: Michaela Petrová, Kateřina Nimrichtrová

 

Zklidnění automobilové dopravy

Co?

Ulice v obytných zónách jsou stále zahlceny automobily. Sice se nám podařilo prosadit zákaz vjezdu tranzitní kamionové dopravy do severní části města, ale v jiných částech je doprava stále neúnosná. Většina dopravních opatření bohužel není v gesci samosprávy, tedy vedení města, ale musí je schválit nadřízené orgány v dopravě, jako je Silniční správní úřad, Jihočeský úřad, Ředitelství silnic a dálnic a hlavně Dopravní inspektorát policie ČR. Přesto jsou některé další úpravy možné a prosaditelné. 

Jak?
 

 • Budeme prosazovat vybudování druhé části obchvatu Vožická – I/19.
 • Budeme prosazovat vybudování spojky mezi Kauflandem a Tescem.
 • Budeme vyjednávat s Ředitelstvím silnic a dálnic o realizaci projektu obchvatu Všechova a Zárybničné Lhoty.
 • Přesuneme maximum osobní i nákladní automobilové dopravy na obchvaty a D3.
 • Chceme udržet výjimku v zákoně pro nezpoplatnění D3 v úseku mezi Čekanicemi a Měšicemi, který slouží zároveň jako městský obchvat.
 • Budeme dále zatraktivňovat MHD – snížení ceny, jízdné pro děti do patnácti let zdarma, rozšíření MHD tak, aby byla pohodlná a dokázala konkurovat osobní automobilové dopravě.
 • Chceme rekonstruovat ulice v intravilánu města a zajistit vhodná bezpečnostní dopravní opatření (Třebízského, Ústecká, Za Hřištěm, K Jordánu atd.).
 • Chceme omezit vjezd osobních automobilů do vybraných lokalit (Staré Město atd.).
 • Obnovíme práce na přípravě nízkoemisní zóny.

GARANTI: Michaela Petrová, Miloš Tuháček

 

Posílení městské hromadné dopravy

Co?

V současné chvíli je v některých oblastech parkování osobních automobilů klíčovým problémem, především na Sídlišti nad Lužnicí a v oblasti Starého a Nového Města, ale i na Pražském a Náchodském Sídlišti. Většina sídlišť byla projektována v době, kdy se počítalo s jedním autem na tři byty. Nikdo nemohl v osmdesátých letech počítat s tím, že jednou budou dvě auta na jeden byt. Nemyslíme si, že je to správně, ale je třeba adekvátně  reagovat na poptávku.

Jak?

 • Tábor potřebuje parkovací domy, resp. parkovací místa.
 • V současné době se projektuje parkovací dům na Sídlišti nad Lužnicí, kde je situace kritická. Chceme jeho dostavbu.
 • Chceme další odstavná parkoviště nebo parkovací domy na autobusovém nádraží a u bazénu.
 • Parkování na Starém Městě je problém, ale nevyřeší ho parkovací dům na místě bývalé synagogy u Pivovaru. Na Starém Městě mají parkovat rezidenti a znevýhodnění imobilní lidé. Chceme odstavná parkoviště a svoz elektrobusem do centra zdarma. Buďme sebevědomé město, jako jiná historická města. Náměstí nemusí vypadat jako parkoviště před supermarketem.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka

 

Parkování

Co?

V současné chvíli je v některých oblastech parkování osobních automobilů klíčovým problémem, především na Sídlišti nad Lužnicí a v oblasti Starého a Nového města. Je potřeba schválit již vypracovanou koncepci parkování a postupně jednotlivé projekty realizovat.

Jak?

 • Podle vypracované koncepce chceme na Sídlišti nad Lužnicí získávat pozemky, které nejsou ve vlastnictví města, a realizovat parkovací plochy.
 • S ohledem na finanční možnosti chceme vybudovat alespoň jeden parkovací dům typu „lehké konstrukce“.
 • V souvislosti s rekonstrukcí plaveckého stadionu chceme upravit parkoviště před ním a v jeho okolí a zkapacitnit sportovní zařízení v této oblasti.
 • Chceme najít vhodné místo a realizovat parkovací dům pro oblast Starého města tak, aby mohl být vjezd automobilové dopravy na Staré město omezen.
 • V rámci úpravy přednádražního prostoru chceme hledat další možná parkovací místa.

Garant: Michaela Petrová

Táborské nádraží

Co?

Klíčové je otevřít diskuzi o celkové podobě a využití oblasti nádraží, aby byla přívětivá pro občany i turisty. S rostoucím významem vlakového spojení ve směru Praha a České Budějovice vnímáme tuto oblast jako klíčovou rezervu v jinak již dokončené struktuře Nového Města. V krátkodobém horizontu je zásadní zpřehlednit veřejný prostor jako atraktivní vstupní bránu do města ve spojení s Husovým parkem. Dlouhodobá koncepce by měla řešit rozvoj dopravního uzlu s navazujícími funkcemi: parkování, obchodní prostory i bydlení, to vše komplexně v prostoru „před“ i „za“ nádražím. Cílem je moderní propojení vlaku, autobusu a MHD a možnost přestupu „suchou nohou“, spolu s využitím souvisejících služeb. Pro příjemnější dojíždění do práce musí skvěle fungovat úschova kol a zavazadel, rychlé odbavení a velkorysejší čekárny.

Jak?

 • Chceme realizovat  úpravy veřejného prostoru před nádražím, pokračovat v diskuzi o dlouhodobé koncepci prostoru nádraží, aktivně spolupracovat s Českými drahami a Správou železnic a následně vytvořit projekt a realizovat revitalizaci přednádražního prostoru.
 • Chceme posílit hlídky městské policie v tomto prostoru, protože se zde často setkávají skupiny lidí bez domova a gangy mladistvých. Zároveň chceme spolupracovat s romskými koordinátory města a neziskovými organizacemi, aby místo bylo klidnější a příjemnější.
 • Chceme zrušit herny v okolí přednádražního prostoru (stejně jako jinde).

GARANTI: Michaela Petrová

 

Sídliště Nad Lužnicí – veřejný prostor

Co?

Sídliště Nad Lužnicí si jako největší táborské sídliště zaslouží náležitou pozornost. Je potřeba jeho prostředí modernizovat, udělat přívětivější a bezpečnější pro jeho obyvatele. Pojďme splatit dluh z minulosti, se kterým se dodnes musí tato městská část potýkat. Udělejme ze sídliště čtvrť, na kterou můžeme být hrdí.

Jak?

Bezpečnost

 • Zasadíme se o zřízení služebny městské policie.
 • Prověříme možnost zavést ve vytipovaných městských domech kamerový systém.
 • Posílíme hlídky městské policie.

 Doprava

 • Zajistíme vybudování nových parkovacích míst se zastoupením dobíjecích místo pro elektromobily.
 • Budeme hledat cesty k dokončení dopravního propojení Tesco – Kaufland.
 • Zajistíme vybudování bezpečného propojení Sídliště nad Lužnicí – Kopeček pro chodce a cyklisty.

 Městské byty a domy

 • Budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu.
 • Posílíme kamerový systém ve veřejném prostoru.
 • Zajistíme využití vhodných střech pro vybudování zelených střech nebo osazení solárními panely.

Veřejný prostor

 • Budeme pokračovat a urychlíme průběh započaté rekonstrukce a humanizace veřejného prostoru SNL.
 • Zajistíme doplnění mobiliáře veřejných hřišť a laviček.
 • Opravíme a rozšíříme sportoviště v areálu Komora (např. skatepark, pumptrack, rekonstrukce běžeckého oválu a hřišť v jeho blízkosti, vybudování „náplavky“ s přístupem k vodě a veřejnými grilovacími spoty…).
 • Doplníme lavičky podél oblíbené bruslařské trasy Komora – Křižíkova elektrárna.
 • Budeme dále sázet stromy a rozšiřovat květinové trvalkové pásy a rozumně kosit trávu.

Budova bývalé 8. ZŠ ve Světlogorské ulici

 • Chceme opravit a rekonstruovat budovu a plně ji využít pro městské potřeby – kulturní a společenské centrum.
 • Nově upravený objekt hodláme využít pro spolky (Cheiron, důchodci, zájmové kroužky…)
 • Společně s budovou upravíme také její okolí a oživíme prostor bývalých tribun.

GARANTI:  Michal Krejči, Karel Novák, Jakub Smrčka

 

Stezky propojující město s krajinou a příměstskými částmi

Co?

Zlepšíme podmínky pro cyklisty a pěší dokončením uceleného systému cyklopěších stezek vedoucích podél komunikací ven z města do přilehlých částí. Uvnitř města se budeme snažit rozšířit vyhrazené nebo ochranné cyklopruhy pro snazší cestování po městě.

Jak?

 • Zajistíme projektovou přípravu a výkup pozemků pro konkrétní stezky.
 • Umístíme stojany na kola před nákupními centry, veřejnými institucemi, restauracemi a dalšími podniky.
 • Zajistíme koncepční budování a rekonstrukci chodníků.

GARANTI: Michaela Petrová, Iveta Čierna

 

Péče o znevýhodněné

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Podpoříme budování bezbariérových tras a zajištění bezbariérovosti městských pracovišť a institucí.
 • Budeme podporovat děti z nízkopříjmových rodin – obědy zdarma, případně další úlevy v rámci možností města.
 • Dlouhodobě podporujeme organizace zabývající se protidrogovou strategií a gamblerstvím.
 • Prosadíme úplný zákaz heren na území města.
 • Navýšíme počet terénních pracovníků pro práci s lidmi bez přístřeší.
 • Budeme podporovat organizace zabývající se začleňováním cizinců a menšin.

GARANTI: Jan Mácha, Michaela Petrová

 

Finance

Co?

Občané mají vědět, jak vedení města nakládá s financemi. Rozpočet města musí být přístupný a všem srozumitelný. Nakládání s veřejnými financemi musí být efektivní, hospodárné a spravedlivé.

Jak?

Přehledné, kategorizované a strojově zpracovatelné zveřejňování informací na internetu, zejména:

 • Rozklikávací rozpočet se srozumitelnou a přehlednou rozpočtovou dokumentací.
 • Zlepšení práce kontrolního výboru, vedení kontrolního výboru patří opozici!
 • Transparentní pravidla pro dotace budou obsahovat dopředu daná kritéria a kalendář výzev, budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích.
 • Budeme pracovat na snižování schodku v rozpočtu města.
 • Budeme prosazovat spravedlivé dotační fondy města.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Zklidnění spodní části Žižkova náměstí

Co?

Chceme centrum města přátelské jak pro jeho obyvatele, zvláště děti, tak pro turisty. Jako místo, kterým můžete projít bez obav a bez uskakování před auty. Žižkovo náměstí v současnosti funguje pro automobilovou dopravu zcela zbytečně v režimu nedokonalého kruhového objezdu. V rámci posílení klidové oblasti je možné uzavřít průjezd spodní části náměstí a redukovat parkovací stání. Automobilová doprava a průjezd autobusů by zůstal zachován stávající v horní části náměstí.

Jak?

 • Prověříme možnosti protažení pěší zóny z Pražské ulice po celou spodní část Žižkova náměstí a vytvoření klidového prostoru bez aut.

GARANTI: Jakub Smrčka

 

Efektivnější a transparentnější hospodaření městských společností

Co?

Město Tábor je (spolu)vlastníkem šesti společností s ručením omezeným. U čtyř z nich je vlastníkem stoprocentním – Technické služby Tábor s.r.o., Bytes Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., Správa lesů města Tábora s.r.o. Orgány města přitom do hospodaření a řízení těchto společností mluví velmi omezeně a ekonomická výkonnost těchto společností není vždy dobrá. To je třeba změnit.

Jak?

 • V případě Tělovýchovných zařízení města Tábora iniciujeme diskuzi o změně právní formy společnosti na příspěvkovou organizaci.
 • Technické služby Tábor sloučíme se Správou lesů města Tábora do jedné společnosti, čímž se dosáhne rovnoměrnějšího využití zaměstnanců a efektivnější ekonomiky řízení.
 • Velké investice typu plánované čtvrtmiliardové investice do zařízení na pyrolýzu čistírenských kalů podmíníme předchozím souhlasem zastupitelstva a diskuzí s veřejností a odborníky.
 • Představitelé městských obchodních společností budou podávat pravidelné zprávy o své činnosti Zastupitelstvu města Tábora.
 • Nepodpoříme pokračování v kumulaci funkcí. Starosta města má být starostou na celý úvazek a ne k tomu vést společnost typu Vodárenské společnosti Táborsko.

GARANTI: Miloš Tuháček

 

Město přátelské vůči chodcům a cyklistům

Co?

Aby občané rádi využívali i jiné formy dopravy než auto, je zásadní zvýšit komfort pro pěší ve všech částech města. Pěší trasy a chodníky musí být bezpečné a pohodlné a okolí musí být pro chůzi zajímavé. Rovněž je důležité nadále propojovat systém cyklistických tras také ve vnitřním městě a rozvíjet infrastrukturu pro uživatele jízdních kol.

Jak?

 • Budeme zvyšovat počet přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
 • Zlepšíme proporcionalitu mezi dobou pro přecházení a stání (dnes je doba přecházení zpravidla 5 sekund, výjimečně 15 sekund, oproti 60 a více sekund stání).
 • Zvýšíme počet značených cyklistických tras a posílíme systém stojanů na jízdní kola. 

GARANTI: Michaela Petrová

 

Chytré město pro budoucnost

Co?

Budeme využívat chytré technologie tam, kde je to účelné a přináší to úspory a efektivnější využívání veřejného prostoru. Podpoříme rozvoj infrastruktury pro elektrokola a elektromobily.

Jak?

 • Prověříme možnosti sdílených forem dopravy ve městě (carsharing, sdílení kol) a jejich podpory formou vyhrazených parkovacích stání.
 • Chceme zobrazovat dynamické údaje o odjezdech autobusů na frekventovaných zastávkách MHD.
 • Budeme průběžně zapracovávat užitečné digitální technologie do procesů řízení města a vyhodnocovat jejich přínosnost.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Kulturní strategie

Co?

Budeme prosazovat a naplňovat nově vzniklou strategii kultury a cestovního ruchu. Během funkčního období JiNAK! na táborské radnici se podařilo prosadit zpracování kulturní strategie města Tábor. Jelikož jsme tuto strategii sami iniciovali, budeme v dalším období pokračovat v jejím prosazování.

Jak?

 • Budeme se pravidelně scházet s táborskými kulturními aktéry.
 • Navážeme na společný dialog a pokusíme se provést co nejvíce navrhovaných opatření v krátkodobém horizontu a pečlivě připravit i dlouhodobější a náročnější změny.
 • Zaktualizujeme strategii města v oblasti kultury a cestovního ruchu a zajistíme její promítnutí do konkrétní kulturní politiky města.
 • Nově zahrneme do strategie kultury a cestovního ruchu koncepci rekonstrukcí budov Křižíkovy trafostanice, elektrárny, bývalé ZŠ Světlogorská, městské knihovny (resp. novou budovu knihovny a využití stávajícího objektu), areál Pintovka aj.
 • Podpoříme koordinační funkce městského odboru kultury a cestovního ruchu tak, aby představoval zastřešující pružný úřad, který pečuje o komunikaci, spolupráci města a všech kulturních aktérů jakož i o koordinaci kulturních aktivit a pokračuje v tvorbě kooperativního, nikoliv konkurenčního prostředí.

GARANTI: Tereza Horváthová, Jakub Smrčka

 

Peníze do kultury

Co?

Zvýšení investice do kultury. Investice do kultury je totiž investicí do města jako celku.

Jak?

 • Budeme prosazovat zavedení městské kulturní příspěvkové organizace.
 • Budeme efektivně využívat stávající finanční prostředky (organizace městských slavností a kulturních akcí).
 • Budeme prosazovat víceletý grantový systém, dobrý fundraising pro akce přesahujícího charakteru (rekonstrukce městských budov, nová koncepce galerií aj.).

GARANTI: Tereza Horváthová, Jakub Smrčka

 

Zjednodušení a zlepšení grantové podpory kultury

Co?

Chceme změnit grantový systém tak, aby odrážel skutečnou situaci v kultuře. Kromě samozřejmé podpory celoroční kulturní činnosti by měl nový systém přinést větší možnosti pro kvalitní kulturu přesahující region.

Jak?

 • Chceme prosadit jednodušší systém podpory a vyhodnocování pro spolky a malé aktéry, kteří žádají na činnost a oddělit roční činnosti a akce.
 • Nově budeme podporovat víceleté granty pro velké akce, které prozatím neměly prostor pro skutečný růst. Bude to znamenat soustavnou podporu akcí, které svým zacílením přesahují region nebo které město považuje za zásadní pro táborský kulturní život.

GARANTI: Tereza Horváthová

 

Otevřený odbor kultury a cestovního ruchu

Co?

Zefektivnění městského managementu v oblasti kultury.

Jak?

 • Budeme prosazovat změny v přístupu managementu kultury tak, aby městský odbor kultury a cestovního ruchu představoval zastřešující pružný úřad, který se stará především o komunikaci, spolupráci města a všech kulturních aktérů jakož i o koordinaci kulturních aktivit a pokračuje v tvorbě kooperativního, nikoliv konkurenčního prostředí.

Garant: Tereza Horváthová, Lenka Greň

Táborská setkání jinak

Co?

Změna dramaturgické koncepce, lepší financování, propojení s táborskou kulturní scénou. Částečně se o takovou koncepci zasadila (spíše bohužel) covidová situace. Posílení jedinečnosti historického charakteru festivalu.

Jak?

 • Obnovíme profil akce jako skutečně historického festivalu.
 • Dáme festivalu ve spolupráci s divadelníky a historiky jasnou dramaturgickou koncepci otevřenou inovacím tak, aby nenabízel stále se opakující program.
 • Využijeme finanční prostředky uvolněné městem na Táborská setkání efektivněji: budeme zvát skutečně kvalitní umělce (na slavnosti patří i stará hudba, sbory, folklor) a budeme více spolupracovat s táborskými spolky a kulturními iniciativami.

GARANTI: Jakub Smrčka, Kateřina Nimrichtrová

 

Nová knihovna 2022

Co?

Knihovna je jednou z nejfunkčnějších kulturních institucí ve městě, je ale limitována prostorem a dlouhé roky do ní nebylo investováno.

Jak?

 • Prosadíme velkorysou dostavbu nebo, nebude-li to možné, přestěhování knihovny do nové, vyhovující budovy. Knihovna se tak bude moci stát lepším nástrojem města, místem, kde je možné komunikovat s občany, vzdělávat je a být jedním z nejdůležitějších hráčů na táborském kulturním poli.

GARANTI: Eva Staněk, Jakub Smrčka

 

Trafačka, Křižíkova elektrárna, Pintovka a další městské prostory

Co?

Městu chybí dobře využitelné kulturní prostory. Chybí moderní sál pro realizaci koncertů a současného divadla, chybí moderní galerie, chybí městské dílny, chybí prostory pro zkoušení ať už divadla, či tance. Chceme efektivně využít budovu bývalé Trafostanice u Jordánu, Křižíkovy elektrárny u Lužnice a dalších nevyužívaných prostor. Po kvalitní rekonstrukci Trafačky může vzniknout jak multifunkční sál, tak současná galerie a zázemí pro táborské kulturní spolky a iniciativy. Stejně zajímavé může být využití budovy bývalé Křižíkovy elektrárny, kde by měla vzniknout interaktivní výstava na téma výroby elektřiny a 1. elektrifikace tratí propojená právě s osobností Františka Křižíka. Možné bude i využití ke kulturním účelům.

Jak?

 • Podpoříme dokončení projektu rekonstrukce Křižíkovy trafostanice u Jordánu a vybudování technické expozice s kavárnou a víceúčelovým sálem v bývalé Křižíkově elektrárně.
 • Zajistíme projekt obnovy přírodního amfiteátru Pintovka a jeho využití jako prostoru pro letní venkovní akce – koncerty, festivaly, divadla a letní kina. 
 • Podpoříme rekonstrukci bývalé ZŠ Světlogorská na kulturní a společenské centrum, kde by měl vzniknout mj. multifunkční sál pro vzdělávání, přednášky, hudbu, tanec, divadlo, společenské akce aj.
 • Ve všech případech by město mělo zrealizovat jak architektonickou studii, tak usilovat o architektonickou soutěž.
 • Samozřejmostí je diskuse s občany nad využitím všech těchto prostor.

GARANTI: Jakub Smrčka, Eva Staněk, Iveta Čierna

 

Táborské galerie

Co?

Je třeba rekonstrukce stávajících prostor s přihlédnutím k současným trendům a vytvoření dlouhodobé kurátorské koncepce všech galerií ve spolupráci s externím kurátorem. Je třeba zkoumat možnost vytvoření stálé expozice díla malíře Karla Valtera a fotografického ateliéru Šechtl a Voseček. (možné propojení s prostory Trafačky a Elektrocentrály, případná rekonstrukce prostor, které jsou využívány pro hudební kurzy).

Jak?

 • Městské galerie by měly spadat pod plánovanou příspěvkovou kulturní organizaci.
 • Ve spolupráci s odborníky vytvoříme projekt táborských galerií.
 • Využijeme možnosti velkých grantů. 
 • Začneme jednat i o možnosti využití soukromých, ale nevyužívaných prostor: budova pošty, Sýpky Kotnov aj.

GARANTI: Tereza Horváthová

 

Oživení sídlišť a přilehlých částí kulturou

Co?

Kulturní život může vzkvétat i mimo centrum. Zaměříme se na to, jak oživit části města, ve kterých žije mnoho občanů Tábora, ale chybí v nich přirozená kulturní centra.

Jak?

 • Budeme podněcovat místní spolky a organizace k pořádání kulturních aktivit na sídlišti, v příměstských částech, ale i na Novém Městě. Kultura nepatří jen na Staré Město.
 • Podpoříme činnost mládežnických spolků spojených s aktivním sportem nebo zájmovou činností ke kulturní činnosti ve vlastním rajonu.
 • Zkultivujeme, ozeleníme a upravíme veřejná prostranství a budeme je častěji využívat k dočasným výstavám i kulturnímu dění.
 • Budeme aktivně spolupracovat se školami v těchto lokalitách a rozšíříme nabídku kulturního programu i na ně.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka

 

Vzděláváme kulturou

Co?

Propojení vzdělávání dětí a mládeže s kulturním děním v Táboře.

Jak?

 • Budeme podněcovat jednotlivé kulturní aktéry k pořádání vzdělávacích kulturních akcí, propojovat zásadní kulturní události nebo soustavné kulturní činnosti s táborskými školami.

GARANTI: Tereza Horváthová, Kateřina Nimrichtrová

 

Sport pro každého

Co?

Sport patří ke zdravému životnímu stylu a je potřeba ho podporovat. Pohybová aktivita dětí klesá, a proto je potřeba podporovat zejména sportování dětí a mládeže a neméně i široké veřejnosti. Podpora sportovních aktivit předpokládá stabilní a vyvážené financování, ale není tím myšleno pouze masivní financování vrcholového sportu. Nám se podařilo prosadit a zahájit rekonstrukci plaveckého stadionu a dalších sportovišť, která slouží právě veřejnosti a sportům, jimž se věnují děti a mládež.

Jak?

 • Budeme pokračovat v dalších etapách rekonstrukce plaveckého bazénu tak, aby zde našli své místo výkonnostní sportovci, rekreační sportovci  i relaxující veřejnost.
 • Chceme budovat sportovní plácky pro veřejnost.
 • Usilujeme o vyváženou finanční podporu pro všechny sporty, nejen pro vrcholové.
 • Chceme vytvořit projekt „Sportovat může každý“ – svoz dětí po vyučování do městských sportovišť, kde si pod vedením zkušených trenérů mohou vyzkoušet a naučit se různé sporty.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Stabilní zázemí pro školy

Co?

Kvalita výuky a školní klima má zásadní vliv na vývoj osobnosti dítěte. Město jako zřizovatel základních a mateřských škol má ze zákona omezené možnosti zasahovat do toho, jak se kde učí a jak to tam funguje. Zodpovědná radnice to ale dokáže. Dává školám a jejich zaměstnancům pocit jistoty a prostor pro soustředěnou práci. Umí dát najevo, že si jejich práce váží. U profesí, které pomáhají, i stisk ruky něco znamená. Zavedli jsme školní psychology do základních škol a chceme tuto službu dále rozšiřovat. Budeme také vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů i na střední školy. Chceme do škol zavést další službu – sociální pedagog.

Jak?

 • Za poslední roky došlo k zásadní rekonstrukci téměř všech školských budov v majetku města. Chceme pokračovat v dalších rekonstrukcích a dalším vybavování vnitřních prostor.
 • Platy učitelům sice zvýšit nemůžeme, ale ochotně školám poskytneme odborné zázemí nejen pro konzultace právních a ekonomických otázek.
 • Budeme nadále podporovat školní psychology a jednat s Jihočeským krajem o zřízení míst školních psychologů i na středních školách.
 • Budeme aktivně prosazovat zřízení nové funkce na školách – sociální pedagog, který bude pracovat s dětmi ze znevýhodněného prostředí.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Podpora učitelů

Co?

Radnice podporuje a organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Třeba i formou stáží ve školách partnerských měst. Periodicky vyhlašuje konkurzy na ředitele škol. Má tak jistotu, že pozici zastává nejlepší možný člověk, který je k dispozici. Ředitelé nespí na vavřínech a řadovým pedagogům je poskytnuta motivace a možnost profesního růstu. Radnice se také zajímá o to, jak vypadají vzdělávací plány, které si dnes školy samy tvoří. Dbá, aby člověk jmenovaný městem do rady každé ze škol kvalitně odváděl svoji práci, aby školu znal, zajímal se o ni a navázal osobní kontakty nejen se členy rady.

Jak?

 • Zachováme pravidelné schůzky s řediteli škol.
 • Ve vyhrocených případech budeme připraveni naslouchat starostem učitelů, rodičů a žáků.
 • Dokážeme rychle a účinně zprostředkovat jednání.
 • Budeme mít v záloze odborníka schopného mediace.
 • Budeme za město pořádat školení a kurzy pro pedagogický i nepedagogický personál.

GARANTI: Michaela Petrová, Petr Mikuláš

 

Podpora alternativního vzdělávání

Co?

Doba jednotného školství je dávno pryč, a proto je důležité, aby si rodiče mohli vybrat, jaký směr výuky je pro jejich dítě blízký a vyhovující. V Táboře už možnosti alternativního i soukromého školství existují, a to jak mateřské školy, dětské skupiny, tak i základní školy. Pokud existují aktivní skupiny, které mají schopnost a motivaci zakládat další taková školská zařízení, je potřeba tyto projekty podporovat. Další možností je zřízení alternativního směru přímo městem Tábor.

Jak?

 • Budeme podporovat alternativní a soukromé školství.
 • Budeme za město Tábor udělovat souhlasy se zřízením takových zařízení.
 • Budeme poskytovat pomoc při hledání vhodných prostor.
 • Prověříme možnost zřízení školy s alternativním směrem výuky přímo městem.
 • Budeme podporovat individuální vzdělávání.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Podpora zájmové činnosti dětí a mládeže

Co?

Město malým a mladým Táborákům dává najevo, že se o jejich úsilí zajímá. Dokáže ocenit studijní úspěchy, sportovní výkony, příběhy osobní statečnosti a dobrých činů. Dělá to veřejně, nahlas a se vší parádou. Zajímá se o to, jak školáci tráví svůj volný čas. Podporuje projekty, které pracují s nesmírným vzdělávacím potenciálem města samotného, ale i osobností, které v něm žijí.

Jak?

 • Podporujeme zájmové činnosti při školách – sportovní, zájmové, tvořivé a jiné volnočasové aktivity. Podpoříme je i finančně při skokovém nárůstu energií.
 • Udržíme tuto nabídku pestrou, transparentní a vyváženou.
 • Budeme dále pokračovat v grantových programech na podporu zájmových činností.
 • Budeme pomáhat v případě potřeby s hledáním vhodných prostor.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Rozvojové plochy ve městě

Co?

Směřování rozvoje zejména do nevyužitých prostorů v zastavěné části města – pro příští roky je prioritní využití brownfieldu bývalých kasáren v majetku města. Další zastavitelné plochy pro výrobu ve městě je rozumné podporovat až po realizaci důležitých dopravních přeložek, ale i poté bychom se měli prioritně zaměřovat na podporu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou než na výstavbu rozlehlých skladovacích hal s minimem pracovních míst.

Jak?

 • Budeme důsledně řešit vymezování rozvojových ploch v územním plánu města.
 • Budeme aktivně koordinovat proces výstavby v bývalých kasárnách.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Informační systém ve městě

Co?

Zkvalitníme orientační a grafický informační systém ve městě tak, aby byl srozumitelný pro všechny a komplexně pokrýval důležité prvky. Podpoříme cizojazyčné informace pro turisty a přiblížíme jim nabídku městské hromadné dopravy tak, aby byla atraktivnější. 

Jak?

 • Obměníme informační systém a propagaci pro přijíždějící turisty.
 • Rozšíříme elektronické informační kanály a navážeme spolupráci s okolními městy a obcemi pro komplexní informační bázi.
 • Vytvoříme systém interaktivních tipů pro volný čas.
 • Využijeme propagační i informační potenciál prvků rozšířené reality.

GARANTI: Jakub Smrčka, Tereza Horváthová

 

Městský ombudsman

Co?

Chceme otevřené a komunikující město. Dovnitř i ven. Aktivně, ne pasivně. Nemyslíme si, že k transparentnosti a otevřenosti úřadu stačí pouze plné využívání moderních technologií a zveřejnění všech informací na internetu, což je pro nás samozřejmostí. Nechceme ale, aby se komunikace s občanem redukovala na rychlý informační systém. Město má komunikovat se svými občany aktivně a napřímo. Lidsky. Osobně.

Jak?

 • Chceme městského ombudsmana. Člověka, na kterého se občan může obrátit a který bude vědět, kam žádost občanů nasměrovat, a pohlídá, aby se jí příslušný referent zabýval.
 • Stejně tak jsme přesvědčeni, že město má lépe komunikovat směrem ven. Schopný komunikační pracovník dokáže včas předat interní informace úřadu ven k občanům a novinářům. Nesmí se stávat, že se občané včas nedozvědí o dopravních uzavírkách nebo chystaných investičních akcích.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka

 

Přehledné informace pro občany

Co?

Chceme, aby rozhodování radnice bylo otevřené a transparentní a všechny potřebné podklady a materiály byly občanům snadno dostupné na webu. Budeme tak pokračovat v uveřejňování zásadních i běžných pracovních dokumentů.

Jak?

 • Zpřehledníme strukturu informací a podkladů k jednáním Zastupitelstva města a Rady města.
 • Budeme kompletně uveřejňovat materiály do zastupitelstva i rady města včetně materiálů dávaných „na stůl“.
 • Budeme poskytovat přehlednější informace a identifikace usnesení s materiály a konkrétním hlasováním.

GARANTI: Jakub Smrčka

 

Výběr zpracovatelů na základě kvality

Co?

Zpracovatelé studií, projektů a plánů nebudou vybíráni pouze na základě ceny, ale i na základě jiných kritérií kvality, předchozích referencí či zkušeností. U významných staveb by měla být kritériem i cena budoucí stavby a náklady jejího provozu. Pro výběr projektantů strategického plánu, územního plánu, urbanistických studií, veřejných prostranství i budov a výtvarných intervencí bude využita soutěž s předkládáním návrhů, které posuzuje převážně odborná a nezávislá porota.

Jak?

 • Zaktualizujeme metodiku pro zadávání veřejných zakázek.
 • Podpoříme spolupráci nové Kanceláře architekta města s ostatními odbory, které mají ve správě městské budovy a veřejný prostor.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Koncepční směřování města – mapa rozvoje

Co?

Pro zodpovědná rozhodnutí o rozvoji města je nutná pečlivá revize všech koncepčních dokumentů a jejich jednoduchá a srozumitelná prezentace navenek. Občané mají mít možnost znát aktuální stav připravovaných studií, projektů a městských investic, aby se mohli aktivně zapojit do rozhodování o výsledku zásahů v místě jejich bydliště. To lze zajistit pomocí průběžně aktualizované mapy rozvoje, ze které budou jasně patrné konkrétní kroky a záměry radnice. Tvorba strategií a koncepcí by měla vždy probíhat ruku v ruce se zapojením veřejnosti a všech klíčových aktérů, kteří se na území pohybují. Nevyužitým potenciálem je odborná veřejnost, kterou můžeme přizvat ke klíčovým fázím projednání koncepcí a využít její široké znalosti a zájem o místní prostředí. Důležité je správné vedení projektů a záměrů, tj. zahájit co nejširší diskuzi již ve fázi první myšlenky a přípravy zadání napříč vedením města, odbory a veřejností.

Jak?

 • Vytvoříme mapu investic a záměrů – zaneseme plánované, zpracovávané, schválené, uvažované projekty města do přehledné mapy na webu včetně studií, vizualizací, odkazů na projednání a informací o stavu (plánováno, zpracováno, stavební řízení).
 • Zapojíme odbornou veřejnost do projednávání městských projektů.

GARANTI: Iveta Čierna, Jakub Smrčka

 

Strategický plán jako společná dohoda

Co?

Jednoduchý a průběžně aktualizovaný dokument, který nebude pouze formální studnicí projektů, ale bude aktivně diskutovaný s občany a široce projednaný napříč zastupitelstvem města. Má odrážet celkovou vizi města, sledovat dlouhodobé koncepce a neměnit směr po každých volbách. Strategický plán bude zpracován interaktivně, aktuální projekty budou propojeny s mapou připravovaných záměrů a provázány s rozpočtem města tak, aby každý občan měl přehled, co se ve městě připravuje. Strategie města bude úzce propojena s územním plánem a dalšími koncepčními dokumenty tak, aby celkové plánování rozvoje města bylo celistvé a dávalo smysl.

Jak?

 • Aktivně se zapojením veřejnosti zpracujeme nový strategický plán do roku 2026.
 • Propojíme aktuální cíle strategického plánu s ostatními agendami města a budeme pracovat na jejich průběžném naplňování.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Srozumitelný a jasný územní plán

Co?

Územní plán je zásadní dokument prostorové vize města, který dává samosprávě jasné pravomoci rozhodovat o svém území. Jeho zpracování však musí odpovídat současné dynamické době. Plán musí být dostatečně pevný v zásadních koncepčních návrzích a zároveň dostatečně pružný, aby mohl reagovat na měnící se potřeby obyvatel. Současně platný územní plán Tábora by měl projít revizí. Je nutné zjednodušit jeho strukturu a důraz, který je nyní kladen na funkční náplň jednotlivých ploch, je třeba směřovat na definování očekávané struktury zástavby, její výšky a hustoty. Důležité lokality a rozvojové plochy budou prověřovány územními studiemi a diskutovány s veřejností. Plán musí být pro občany pochopitelný a zajistit jim stabilitu v místě, kde žijí.

Jak?

 • Zaktualizujeme stávající územní plán a průběžně budeme zpracovávat potřebné studie.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Mapa městského majetku

Co?

Vytvoření mapy městského majetku, která bude čitelně zobrazovat veškeré pozemky a budovy města včetně informací o jejich správě či pronájmu jinému subjektu. Budou vytipovány nevyužívané pozemky a budovy a bude diskutováno jejich využití, byť jen krátkodobé či dočasné. Bude možné vyhodnocovat náklady na údržbu komunikací, veřejných prostor a zeleně a optimalizovat tak správu městského majetku.

Jak?

 • Digitálně zpracujeme mapu městského majetku a zakomponujeme ji do procesu rozhodování radnice.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Městský architekt

Co?

Posílení role městského architekta v tématech rozvoje města. Podporujeme vznik Kanceláře architekta města (KAM) – jejím úkolem bude prioritně komunikace se všemi aktéry a aktivní koordinace městských investic a zásahů ve veřejném prostoru. Bude garantem koncepčního směřování města nezávisle na složení aktuální politické reprezentace a expertním poradcem při přípravě významných záměrů ve městě. Chceme, aby chápal město nejen jako správce historického dědictví, ale inicioval také vznik nových vrstev současné architektury.

Jak?

 • Podpoříme personální obsazení nové Kanceláře architekta města, aby mohla naplnit veškerá očekávání týkající se městského prostoru i procesů v rámci úřadu.
 • Posílíme diskuzi na témata architektury a veřejného prostoru napříč odbory a městskými organizacemi. 

GARANTI: Iveta Čierna