Plán pro Tábor

Plán v kostce

1. Zdravé životní prostředí

 • Chceme více zeleně ve městě, zvláště na náměstí TGM.
 • Chceme spravedlivé platby za odpad (kdo recykluje, platí méně).
 • Chceme snížit znečištění ovzduší ve městě.
 • Chceme omezit užívání sporných chemických látek ve veřejném prostoru (např. Roundup).
 • Chceme podporovat a v případě městského majetku dbát na ekologicky šetrné způsoby hospodaření s vodou, energií, nakládání s odpady a využívání krajiny.
 • Chceme chránit zvířata ať už domácí před krutým zacházením jejich majitelů, nebo divoká před neohleduplností člověka.
 • Chceme v rámci možností samosprávy udělat opatření, která pomohou zadržovat vodu v krajině. Chceme podpořit opatření k zadržování srážkové vody.
 • Chceme šetrné nakládání s půdou. Nechceme zbytečně zastavovat půdu ornou.

GARANTI: Michaela Petrová, Lenka Greň, Jakub Smrčka

2. Kvalitní bydlení

 • Chceme město dostupné pro všechny, tedy i pro mladé lidi, rodiny s malými dětmi, seniory a obyvatele jakkoliv znevýhodněné, v lokalitě, která se jim líbí (chceme eliminovat vytváření lokalit „dobrých a špatných adres“).
 • Chceme, aby rekonstrukce městských bytů i změny v okolí bytových domů probíhaly podle návrhů bytového architekta a ve vyšším standardu provedení.
 • Chceme město bezpečné a klidné, chceme zvýšit přítomnost městské policie v nočních ulicích a na problematických místech.
 • Chceme zvýšit počet sběrných míst pro tříděný odpad s kompletní sestavou, tedy včetně bio popelnic, kontejnerů na kovy a nádob na elektrospotřebiče a použitý olej.
 • Chceme zavést nový systém placení odpadů postavený na principu: kdo odpad třídí a produkuje méně směsného odpadu, platí méně.
 • Na frekventovaných vycházkových trasách chovatelů psů chceme budovat tzv. psí záchody.
 • Chceme, aby zóny pro bydlení nebyly rušeny hlukem a světelným smogem.
 • Chceme zvýšit bezpečnost ve městě.
 • Chceme vybudovat kanalizaci a vodovody v příměstských částech, kde ještě zavedené nejsou (Stoklasná Lhota, Hlinice).

GARANT: Iveta Čierna, Jan Mácha, Michaela Petrová, Karolína Koubová, Lenka Greň, Matouš Loskot

3. Komplexní sociálně-zdravotní péče a podpora

 • Chceme podporovat duševní i tělesné zdraví obyvatel. Chceme, aby obyvatelé měli dostatek informací o způsobech jak předcházet vážným nemocem a nežádoucím společenským jevům a jak přispívat ke snižování jejich výskytu.
 • Chceme zajistit, aby obyvatelé i přes věková, zdravotní nebo jiná omezení mohli dále žít kvalitní život v domácím prostředí. V případě, že k tomu potřebují pomoc druhé osoby, chceme, aby měli možnost využívat dostatečně hustou síť sociálních, případně sociálně-zdravotních služeb, schopných pružně reagovat na jejich individuální potřeby.
 • Chceme mít dostatečnou lůžkovou kapacitu pro obyvatele, kteří potřebují celodenní péči a nemohou již zůstat doma sami. Chceme snížit čekací dobu na přestěhování do takového zařízení, chceme podpořit rozvoj přechodné lůžkové péče (tzv. odlehčovací služby).
 • Chceme navýšit část městského rozpočtu určeného na podporu sociálních služeb minimálně na částku 3 miliony korun.
 • Chceme podporovat tzv. mezigenerační bydlení (tj. soužití mladých lidí, rodin s dětmi a seniorů) a další aktivity, které povedou k přirozenému propojování zdravých lidí a lidí se znevýhodněním.
 • Chceme zajistit takové podmínky pro lékaře, abychom do města přilákali lékařské profese, kterých je v současné době málo nebo hrozí jejich nedostatek (zubaři, pediatři, praktičtí lékaři, oční lékaři, psychiatři atd.).
 • Podporujeme hospicovou péči.

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák, Michaela Petrová

4. Snadný pohyb po městě a jeho okolí

 • Chceme pokračovat v nastaveném trendu přesouvání osobní i nákladní dopravy na obchvaty města.
 • Chceme udělat vše pro zachování výjimky v zákoně, aby nedošlo ke zpoplatnění městského obchvatu v rámci D3.
 • Chceme rozšíření zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do města.
 • Chceme pokračovat v rekonstrukci Budějovické ulice podle schváleného konceptu, tzn. kompromis mezi rezidenty, automobilovou dopravou a chodci.
 • Chceme, aby jízdní kolo bylo běžně využíváno jako prostředek pohybu po městě, tj. aby cyklostezky vedly i do centra města a k obchodům. Nejde nám jen o tranzitní trasy městem a relaxaci.
 • Chceme rozšířit počet míst, kde se provádí zimní údržba.
 • Chceme, aby MHD byla v městské přepravě klíčová – pro děti zdarma, snížené jízdné, prioritní pruhy pro MHD, případně aby byla vhodně doplněna o dopravu vlakovou.
 • Chceme vybudovat tzv. chytré zastávky a zavést snadný způsob placení jízdného v MHD platební karetou.
 • Chceme zajistit řešení „parkovací krize“ v jednotlivých oblastech města.
 • Chceme rozšířit odstavná parkoviště.

GARANTI: Michaela Petrová, Iveta Čierna, Karolína Koubová, Matouš Loskot, Lenka Greň, Tomáš Mráz

5. Dostatek příležitostí k přirozenému setkávání a k bohatému kulturnímu a sportovnímu životu

 • Chceme podporovat celoroční kulturní a spolkovou činnost dětí i dospělých a propojovat ji s kulturními aktivitami města a chceme jim nabídnout dostatečné prostorové zázemí.
 • Chceme podporovat organizátory kvalitních kulturních událostí, které přesahují region a přivádějí do města nejen masový turismus.
 • Chceme, aby náměstí, ulice, parky, plácky, zákoutí fungovaly převážně jako místa neformálního setkávání. Chceme oživit a dodatečně ozelenit prostor náměstí TGM. Lavičky a místa k posezení umisťovat nejen v centru. Tam, kde je to vhodné vysazovat do veřejného prostoru ovocné stromy a keře, zájemcům umožnit městské zahradničení.
 • Chceme podpořit kulturní život mimo centrum – obě sídliště, více využít Komoru a Sokolskou plovárnu.
 • Chceme podporovat i aktivity dětí a mladých lidí a svépomocné aktivity seniorů a lidí se znevýhodněním (kluby, volnočasové aktivity, např. další klub seniorů pro lokalitu Nového města, Maredova vrchu, Ústeckého a Blanického předměstí).
 • Děti a mládež chceme vzdělávat kulturou.
 • Chceme vytvořit dostatečné zázemí pro pestrou škálu sportů a zájmových klubů, které sporty rozvíjejí. Zlepšit sportovní infrastrukturu, vypracovat plán rozvoje sportovišť a společně s činnými kluby zpřístupnit co nejvíce stávající a připravovaná sportoviště pro kluby, oddíly dětí a mládeže a širší veřejnost.
 • Chceme vytvořit projekt „Sportovat může každý“ – svoz dětí po vyučování do městských sportovišť, kde si mohou vyzkoušet a naučit se různé sporty.
 • Chceme podpořit sportovní kluby, kde se bude pracovat s dětmi z problematického sociálního prostředí.
 • Chceme podporovat vznik nových amatérských sportovních soutěží.
 • Společně s obyvateli Tábora ve všech jeho čtvrtích chceme obnovit anebo najít a upravit vhodné lokality pro provozování volnočasových sportovních aktivit, které nejsou spojené s kluby a byly by volně přístupné (malá hřiště, plochy pro bruslení, skateboard, ledové plochy, street-workout venkovní ping-pong aj.).
 • Chceme pracovat na lepším zázemí pro rekreační cyklisty a vůbec turisty sportovce tak, aby měli chuť a příležitost se pohybovat v Táboře a jeho okolí déle než jen během jeho projíždění.
 • Chceme propojit kulturní a sportovní aktivity (např. formou naučné cyklostezky, cyklistických výletů na jednotlivé táborské akce, viz některé charitativní akce aj.).
 • Chceme podporovat sportování ohleduplné a šetrné vůči životnímu prostředí, domlouvat s pořadateli velkých akcí třídění a minimalizování odpadů.
 • Propojit kulturní a sportovní kalendář.

GARANTI: Tereza Horváthová, Lenka Greň, Jakub Smrčka, Eva Měřínská, Michaela Petrová, Tomáš Mráz

6. Pestré možnosti jak získávat a rozšiřovat své znalosti

 • Chceme navýšit finanční prostředky do školství.
 • Chceme snížit počet žáků ve třídě na cca 20, aby měl učitel na jednotlivé žáky více času.
 • Zasadíme se, aby školní psycholog fungoval i na základních školách, kde je jen první stupeň (zatím jsme prosadili, že město financuje školní psychology na základních školách s prvním i druhým stupněm).
 • Chceme prosadit větší podporu osobnostního rozvoje učitelů mateřských a základních škol zřízených městem.
 • Podporujeme školy s alternativními metodami výuky a individuální vzdělávání.
 • Podporujeme neformální i celoživotní vzdělávání: univerzita třetího věku, kurzy pro širokou veřejnost, přednášky (např. péče o zdraví, historie, moderní technologie aj.), dětské volnočasové aktivity aj.
 • Chceme, aby se městská knihovna dále rozvíjela jako kulturně vzdělávací prostor, budeme prosazovat její další rozšíření.
 • Podporujeme zdravé školní stravování.
 • Chceme propojit velké kulturní aktéry s táborskými školami.

GARANTI: Josef Makoč, Michaela Petrová

7. Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání

 • Město má aktivně vytvářet a udržovat potřebné pracovní příležitosti.
 • Preferujeme rozvojové zóny na tzv. brownfieldech před stavbami na „zelené louce“.
 • V rámci podnikání a pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu chceme podporovat ty, které jsou založeny na nabídce kvalitní kultury a originálních místních specialit a výrobků, za nimiž se budou návštěvníci města opakovaně vracet.
 • Chceme zvýhodnit podnikatele, kteří zajistí část chybějících služeb v lokalitě bez dostatečné obslužnosti (např. provozování obchodu se základními potravinami).
 • Podporujeme sociální podnikání, tj. podnikání, které umožňuje lidem se znevýhodněním pracovat, případně přispívá k řešení jiného vážného společenského problému.

GARANTI: Iveta Čierna, Vítek Markvart, Lenka Greň, Jakub Smrčka, Tereza Horváthová

8. Dobře fungující a přehledný úřad

 • Chceme zlepšit způsob komunikace úřadu s obyvateli. Informace musí být jednotné, srozumitelné a snadno dostupné.
 • Chceme, aby úřad měl svého tiskového mluvčího pro včasné informování občanů.
 • Chceme městského ombudsmana, který pomůže občanům s jejich požadavky.
 • Zajistíme efektivní a přehledné hospodaření s městským majetkem.
 • Chceme aktivnější roli městského architekta.
 • Strategický plán musí být společnou dohodou.
 • Zavedeme mapu městského majetku.
 • U městských investic musí být důležitá kvalita, nejen cena.

GARANTI: Lenka Greň, Jakub Smrčka, Michaela Petrová, Iveta Čierna, Vítek Markvart

Ještě efektivnější třídění odpadů, spravedlivé platby za odpad a zero waste politika

Co?

Chceme pokračovat v nastaveném trendu zvyšování počtu tříděných komodit a vytváření hustší sítě míst pro tříděný odpad. Chceme veřejnost soustavně informovat o možnosti odkládání odpadu, motivovat ji a realizovat interaktivní mapu míst pro tříděný odpad. Klíčové je nastavení třídění bioodpadu na celém území města, neboť právě ten tvoří největší část odpadu z domácností. Třídit odpad a využívat zálohované obaly chceme také na všech veřejných kulturních akcích. Zároveň si uvědomujeme, že jenom třídit nestačí. Je potřeba odpad co nejméně produkovat a zvyšovat povědomí o nulovém odpadu (zálohované obaly, látkové nákupní sáčky a tašky, apod.). V neposlední řadě chceme nastavit spravedlivější platby za svážení odpadu ve smyslu „plať jen to, co vyhodíš“. Právě tento systém by měl motivovat k co nejvyšší míře třídění a menší spotřebě odpadu.

Jak?

 • Zintenzivníme síť tříděného odpadu.
 • Zvýšíme úroveň osvěty, aby se snižovala míra nesprávného ukládání tříditelných surovin do směsného odpadu. Nestačí jen pár sběrných dvorů, potřebujeme také kontejnery na tetrapaky, barevné kovy, žárovky aj., a to na více místech.
 • Budeme informovat veřejnost o aktuálních trendech v nakládání s odpady.
 • Zavedeme zálohované kelímky pro kulturní akce ve městě a podpoříme podnikatele v gastronomii, kteří nebudou používat jednorázové plastové nádobí.
 • Podpoříme také vzdělávání v oblasti recyklace a zero waste.
 • Prověříme možnosti spravedlivějších nepaušálních plateb za vyprodukovaný odpad.

Garant: Jakub Smrčka, Lenka Greň

Kvalitnější ovzduší

Co?

Tábor se v posledních letech zařadil k městům se zhoršenou kvalitou ovzduší. Chceme všemi dostupnými prostředky kvalitu ovzduší zlepšit.

Jak?

 • Budeme pokračovat v přesouvání dopravy mimo město.
 • Podpoříme ekologické vytápění proti topení tuhými palivy.
 • Budeme usilovat o mnohem více zeleně v ulicích.
 • Budeme intenzivně jednat s provozovateli drůbežích chovů o možnostech zmírnění zápachu.

Garant: Michaela Petrová

Ochrana vod a půdy

Co?

Změny klimatu spolu s intenzivním hospodařením způsobují úbytek vody v naší krajině a znehodnocování půdy. Krajina potřebuje větší péči a zaslouží si větší pozornost. Pro město to znamená zaměřit se na zadržování vody v krajině, ochranu půdního a lesního fondu a přirozených ekosystémů. Samotná plánovaná a direktivní opatření „shora“ nestačí. V rámci samosprávy je ale možné učinit soubor opatření, která zamezí znehodnocování půdy a vody a zároveň pomohou zadržování vody v krajině.

Jak?

 • Nastavíme smluvní podmínky se zemědělci, kteří hospodaří v nájmu na městské orné půdě tak, aby pěstovali širokořádkové plodiny pouze v minimálním množství a spíše se zaměřili na plodiny zlepšující kvalitu orné půdy.
 • Dáme přednost novým stavbám na tzv. brownfieldech před stavbami na „zelené louce“.
 • Budeme obnovovat zaniklé vodní plochy.
 • Omezíme soustřeďování odtoku do stružek, podpoříme jeho rozptylování.
 • V lesích budeme vysazovat optimální druhovou skladbu složení dřevin.
 • Zvýšíme adaptační potenciál lesů, druhovou, genovou a věkovou skladbou porostů.

Garant: Michaela Petrová

Údolní nádrž Jordán

Co?

Ze dna údolní nádrže Jordán byl v letech 2012–2014 odtěžen sediment, ale to k celkové čistotě vody v Jordánu nestačí. Jedním z hlavních důvodů, proč voda v Jordánu stále zelená, je znečištění přemnoženými sinicemi, jejichž potravou je fosfor obsažený v hnojivech a hlavně v pracích prášcích. Fosfor potřebují sinice i řasy ke svému růstu. Z odpadních vod ho dokáží odstranit jen opravdu moderní čističky. Zákon je však menším obcím nenařizuje, a ty je proto mnohdy nevyužívají. Po nástupu do vedení města jsme iniciovali vznik odborné skupiny, složené z vědců a odborných pracovníků v oblasti hydrobiologie, kteří pravidelně monitorují kvalitu vody v Jordánu a navrhují nápravná opatření pro její zlepšení.

Jak?

 • Zachováme odborné skupiny pro čistotu vody v Jordánu.
 • Budeme dále jednat s obcemi na povodí Jordánu o rozšiřování čistíren odpadních vod a doplňování o tzv. třetí stupeň čištění, tedy odstranění fosforu.
 • Budeme jednat s pozemkovým úřadem, abychom získali do vlastnictví půdu nezbytnou pro provádění protierozních opatření v povodí. Splavováním zemědělské půdy do povodí se totiž do vody dostávají i hnojiva s obsahem fosforu.
 • Podpoříme výstavbu srážecí stanice, která zachytí většinu fosforu ještě před vtokem do Jordánu.
 • Zachováme současné sklady rybí osádky s převahou dravých ryb.
 • Podpoříme osvětu zaměřenou na používání bezfosfátových pracích a čisticích prostředků.

Garant: Michaela Petrová

Městská zeleň

Co?

Zeleň ve městě má svou nenahraditelnou funkci ať už z hlediska ekologického (snižování prašnosti, hlučnosti, udržování městského mikroklimatu) nebo estetického. Zvláště po zkušenostech s posledními horkými roky je potřeba městskou zeleň udržet a rozšířit. Proto chceme přidat další zeleň do městského prostoru a kácení dřevin schvalovat jen v opravdu nutných případech. Jako zásadní vnímáme návrat stromů na náměstí TGM.

Jak?

 • Zachováme vzrostlé stromy.
 • Budeme dbát na odborné ošetřování městské zeleně.
 • Vysadíme novou zeleň v městském prostoru.
 • Ve spolupráci s architekty vrátíme zeleň na náměstí TGM.
 • Podpoříme pravidelnější a častější seč trávy i v okrajových částech města.
 • Omezíme používání chemických látek pro ošetřování zeleně včetně Roundupu.
 • Budeme pokračovat v kontrole Komise životního prostředí nad kácením stromů ve městě.
 • Prověříme možnosti propojení náměstí TGM s botanickou zahradou.

Garant: Michaela Petrová, Lenka Greň

Ochrana zvířat

Co?

Zvířata jsou nedílnou součástí našeho života. Ta domácí jsou mnohdy i členy našich rodin. Proto jim chceme věnovat velkou pozornost. Často totiž trpí bezohledným lidským chováním. Obec má povinnost starat se o zatoulaná zvířata, ale my nechceme jen umístění zvířete do klece v útulku. Chceme, aby traumatizovaná zvířata v městském útulku našla kromě základní zdravotní péče a potravy také péči individuální a příjemné prostředí. Už nyní jsme prosadili rekonstrukci útulku, vybudování nového výběhu pro psy a výstavbu útulku pro kočky. Zároveň je nutné zachovávat životní podmínky i pro divoká zvířata. Ta jsou mnohdy lidskou činností, třeba používáním zábavní pyrotechniky, stresována, a tento stres často vede k jejich smrti. Tomu je třeba zabránit a sladit soužití lidí a zvířat ve městě a jeho okolí.

Jak?

 • Podpoříme pokračování rekonstrukce psího útulku i s výběhem a pokračování výstavby útulku pro zatoulané kočky.
 • Zavedeme nekompromisní opatření proti tzv. množírnám psů.
 • Zavedeme vyhlášky, které omezí používání zábavní pyrotechniky.
 • Na území města omezíme pobyt cirkusů, které předvádějí show se zvířaty.

Garant: Michaela Petrová

Havrani

Co?

V některých případech dochází k opačnému efektu, než zmiňujeme v jiných kapitolách. Přemnožená divoká zvířata v obytných částech města snižují kvalitu života lidí. V Táboře jsou to konkrétně kolonie havranů. Musíme si uvědomit, že havran je velmi inteligentní pták, kterému člověk narušil jeho přirozené prostředí v přírodě, a kolonie havranů se proto přestěhovaly do měst. Zároveň je havran zákonem chráněný. Omezení nebo vymístění kolonií je tudíž velmi obtížné. Nicméně je potřeba vyzkoušet všechny legislativně možné a šetrné způsoby.

Jak?

 • Vyzkoušíme techniky, jako jsou soustavy zrcadélek a světel, která havrany ruší.
 • Vyzkoušíme ultrazvukové rušičky.
 • Vyzkoušíme drony ve tvaru dravců.
 • V postižených oblastech důsledně umístíme pouze kryté odpadkové koše, aby se havrani nedostávali ke zbytkům jídla.
 • Zajistíme důsledné a časté čištění v oblastech, kde se kolonie havranů vyskytují.

Garant: Michaela Petrová

Další opatření pro zdravé životní prostředí

Co?

Zdravé životní prostředí je soubor různých opatření, která dohromady tvoří příjemné a zdravé město. Kromě uvedených kapitol je třeba zmínit ochranu před hlukem a světelným smogem. Dále je nutné podporovat ekologicky šetrný rozvoj města.

Jak?

 • Budeme pokračovat v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o protihlukových stěnách v Měšicích a Čekanicích kolem silnice I/19.
 • Budeme podporovat důslednější dohled městské policie nad dodržováním nočního klidu.
 • Prosadíme zavedení městské vyhlášky o omezení používání zábavní pyrotechniky.
 • Nebudeme zavádět veřejné osvětlení v místech, kde to není nutné, tzn. mimo obytné zóny.
 • Ve veřejném osvětlení budeme používat šetrné světelné zdroje LED a budeme pokračovat v trendu zavádění veřejného osvětlení se směrem svícení k zemi.
 • Zvýšíme frekvenci úklidu v problémových lokalitách.
 • Podpoříme nízkoenergetické stavby a rekonstrukce vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb.
 • Podpoříme ekologicky hospodařící zemědělce.

Garant: Michaela Petrová

Dostupné bydlení pro všechny

Co?

Na základě podrobných dat o bytovém fondu a demografických trendech otevřeme diskuzi o dostupném bydlení v Táboře. Chceme zachovat stávající počet městských bytů bez dalšího prodeje s výjimkou posledních jednotek v konkrétních domech. Současně chceme část pozemků v obytné čtvrti v bývalých kasárnách rezervovat pro výstavbu městských bytů či jednotek s pečovatelskou službou tak, aby bytový fond a tím i složení nových obyvatel čtvrti byly co nejpestřejší. Sociální bydlení nemá být segregováno do určitých lokalit. Má být vnímáno jako pomoc konkrétním rodinám, např. formou slevy na nájmu při přidělování městských bytů. Metodika přidělování městských bytů má být revidována tak, aby byla transparentní, podle jasně měřitelných kritérií, a současně pružná při řešení konkrétních životních situací občanů. Občané mají mít rovné příležitosti pro získání městských bytů a rozhodnutí bytové komise má být kontrolovatelné, např. formou anonymizovaných dat. Výši nájmu v městských bytech je nutné průběžně porovnávat s aktuální výší tržních pronájmů a pružně na ni reagovat s ohledem na zájmy města a občanů.

Jak?

 • Chceme nastavit koncepci sociálního bydlení do budoucna podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj.
 • Chceme revidovat systém přidělování městských bytů.

Garant: Jan Mácha, Iveta Čierna, Matouš Loskot

Žít v Táboře bez obav

Co?

Lidé se ve svém městě musí cítit bezpečně. Naším cílem nejsou jen represivní opatření pro udržení bezpečnosti, ale především prevence kriminality jako nástroj předcházení trestné činnosti.

Jak?

 • Vytvoříme koncepční dokument pro prevenci kriminality ve městě za aktivní spolupráce s neziskovými organizacemi, které v oblasti prevence kriminality pracují.
 • Podpoříme zřízení fondu prevence kriminality.
 • Budeme aktivně využívat dotační programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů.
 • Posílíme terénní pracovníky pro práci s bezdomovci.
 • Posílíme hlídky městské policie.
 • Podpoříme dozor městských strážníků u problematických silničních úseků a škol.
 • Podpoříme zřízení samostatné provozovny městské policie na Sídlišti nad Lužnicí.
 • Prosadíme úplný zákaz provozování herních automatů a videoloterijních terminálů na území města.
 • Podpoříme rodiny s dětmi – bezbariérovost nejen pro kočárky, familly pointy, služby pro rodiny, matku a dítě, hřiště.

Garant: Michaela Petrová, Jan Mácha

Bývalá kasárna – nová čtvrť Dvorce

Co?

Postupně otevřeme území bývalých kasáren a aktivně nastartujeme proces výstavby obytné čtvrti. Celý proces bude koordinovaný městem na základě široce projednaného urbanistického návrhu, ze kterého vyplynou jasně dané regulace pro stavebníky. Realizace bude probíhat po etapách, město zainvestuje infrastrukturu a veřejná prostranství a následně proběhne transparentní soutěž pozemků pro soukromé stavebníky. Nová čtvrť bude mixem bydlení různého typu, drobných obchodů a prostorů pro podnikání.

Jak?

 • Pověříme konkrétní tým zodpovědný za koordinaci celého procesu.
 • Realizujeme urbanistický návrh souběžně s širokou diskuzí s veřejností.

Garant: Iveta Čierna

Jasná pravidla pro stavebníky

Co?

Chceme jasně formulovat a prezentovat veřejnosti platná pravidla pro výstavbu na území města, zejména na Starém městě v městské památkové rezervaci a v jejím ochranném pásmu na Novém městě. Cílem je sjednotit požadavky odborů na obecné, opakující se záležitosti a poskytovat srozumitelné informace před započetím projektů. Ve spolupráci s památkovou péčí lze vypracovat doporučený manuál pro tvorbu zástavby, který sjednotí obecné požadavky na úpravy staveb, předzahrádek či reklamních poutačů, a zajistí tak transparentně daná pravidla pro všechny a následné individuální řešení konkrétních projektů.

Jak?

 • Chceme aktivně pracovat s existující studií veřejných prostranství města Tábora, která shrnuje nejpodstatnější obecná pravidla a sjednocuje přístup samosprávy k mobiliáři, zeleni či reklamě.
 • Chceme prezentovat manuál ve srozumitelné formě veřejnosti a zajistit jeho používání v procesech přípravy městských projektů a investic a jeho případnou aktualizaci.

Garant: Matouš Loskot, Iveta Čierna, Lenka Greň

Rekonstrukce Budějovické ulice

Co?

Prosadili jsme dnešní koncept Budějovické ulice jako kompromis mezi rezidenty, pěšími a automobilovou dopravou. V současném schváleném projektu je zároveň zvýšení parkovacích míst i zařazení zeleně, která má nesporně pozitivní vliv na ovzduší, mikroklima i estetiku této dopravní tepny. Dále jsme prosadili plynofikaci Budějovické ulice, protože v mnoha domech se stále vytápí tuhými palivy, která ještě více zhoršovala už tak neúnosnou emisní situaci na Budějovické ulici. Celá rekonstrukce je rozdělena do pěti etap a v současné době probíhá první etapa v úseku mezi křižovatkami Purkyňova – Bílkova. Celou stavbu realizuje Jihočeský kraj, který má Budějovickou ulici v majetku, ve spolupráci s městem Tábor a Vodárenskou společností Táborsko. Celý projekt Budějovické ulice je přístupný na webových stránkách města Tábora.

Jak?

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci podle schváleného konceptu a rozvržení etap.
 • Zachováme podmínku plynofikace ulice.
 • Prověříme realizační i ekonomickou možnost výstavby kolektorů pod Budějovickou ulicí v úseku Poliklinika – Křižíkovo náměstí.

Garant: Michaela Petrová

Podpora prevence a informovanosti

Co?

Dospívající lidé se čím dál častěji potýkají s osobními problémy, které neumějí adekvátně řešit, ostýchají se říct si o pomoc. Nejbližší okolí navíc mnohdy není na poskytnutí potřebné pomoci ani nastaveno. To často u mladých lidí vede k rizikovému způsobu trávení volného času, k nadužívání alkoholu, případně jiných návykových látek apod. Poměrně často pak, bohužel, dochází ke krizím, které ústí v sebepoškození a v krajním případě i sebevraždu.

Jak?

 • Podpoříme organizace zajišťující preventivní programy pro školy.
 • Podpoříme vzdělávání učitelů.
 • Budeme vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů na středních školách (na základních školách s prvním i druhým stupněm jsme již jejich zavedení prosadili).

Garant: Jan Mácha, Karel Novák

Rozvoj sítě terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Vytvoříme vizi, jak má síť služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel v Táboře vypadat, jaké služby má obsahovat.
 • Vytvoříme specifické dotační programy reagující na potřeby těchto skupin obyvatel.
 • Podpoříme sloučení komise pro sociální oblast a rozvoj sociálních služeb a zasadíme se o nové nastavení kritérií přidělování finančních prostředků (oddělíme podporu stávajících služeb od rozvoje sítě).
 • Prosadíme navýšení rozpočtu na sociální oblast na minimálně 3 miliony korun ročně (mimo finance pro příspěvkové organizace města).
 • Podpoříme vytváření alternativ při poskytování sociálních služeb, které vedou k udržení jednotlivce v jeho přirozeném prostředí.

Garant: Jan Mácha, Karel Novák

Navýšení lůžkových kapacit pro lidi se zdravotním postižením a seniory

Co?

V bytovém fondu a při výstavbě prostor pro rozvoj kapacit město cíleně vytváří bydlení s různou mírou a dobou podpory.

Jak?

 • Prosazujeme výstavbu domova s pečovatelskou službou a domova se zvláštním režimem, která bude v souladu se standardy kvality péče a doporučenými lůžkovými kapacitami pro tyto typy institucionální péče. Chceme, aby senioři žili v maximálně domáckém, komorním prostředí.
 • V případě potřeby budeme podporovat rozšiřování počtu městských bytů vhodných pro osoby se zdravotním postižením.

Garant: Jan Mácha, Karel Novák

Volný čas seniorů

Co?

Senioři nechtějí všechen svůj volný čas trávit doma. Chtějí se bavit a žít. Město jim může být nápomocno ať už podporou organizací, které aktivity pro seniory organizují, nebo může samo takové kulturní, vzdělávací a sportovní akce připravovat.

Jak?

 • Chceme zachovat a rozšířit univerzitu třetího věku.
 • Chceme podpořit pořádání pravidelných setkávání seniorů, zájezdů pro seniory a dalších kulturních akcí pro seniory.
 • Chceme podpořit pořádání sportovních akcí.
 • Chceme rozšířit služby senior pointu.

Garant: Michaela Petrová

Zklidnění automobilové dopravy

Co?

Ulice v obytných zónách jsou stále zahlceny automobily. Sice se nám podařilo prosadit zákaz vjezdu tranzitní kamionové dopravy do severní části města, ale v jiných částech je doprava stále neúnosná. Většina dopravních opatření bohužel není v gesci samosprávy, tedy vedení města, ale musí je schválit nadřízené orgány v dopravě jako je Silniční správní úřad, Jihočeský úřad, Ředitelství silnic a dálnic a hlavně Dopravní inspektorát policie ČR. Přesto jsou některé další úpravy možné a prosaditelné. Především podpora a aktivní příprava obchvatů města (obchvat Tesco – Slapy) a následný další odklon kamionové dopravy mimo obytné části města, podpora MHD.

Jak?

 • Budeme aktivně vyjednávat a podporovat projektové přípravy obchvatů města (Tesco – Slapy a Chýnovská – Vožická – I/19), ale zároveň chceme v maximální možné míře zmírnit negativní důsledky jejich výstavby.
 • Budeme prosazovat vybudování spojky mezi Kauflandem a Tescem.
 • Budeme vyjednávat s Ředitelstvím silnic a dálnic o realizaci projektu obchvatu Všechova a Zárybničné Lhoty.
 • Přesuneme maximum osobní i nákladní automobilové dopravy na obchvaty a D3.
 • Chceme udržet výjimku v zákoně pro nezpoplatnění D3 v úseku mezi Čekanicemi a Měšicemi, který slouží zároveň jako městský obchvat.
 • Budeme dále zatraktivňovat MHD – snížení ceny, jízdné pro děti do patnácti let zdarma, rozšíření MHD tak, aby byla pohodlná a dokázala konkurovat osobní automobilové dopravě.
 • Chceme rekonstruovat ulice v intravilánu města a zajistit vhodná bezpečnostní dopravní opatření (Třebízského, Ústecká, Za Hřištěm, K Jordánu atd.).
 • Chceme omezit vjezd osobních automobilů do vybraných lokalit (Staré město atd.).

Garant: Michaela Petrová, Tomáš Mráz

Posílení městské hromadné dopravy

Co?

Hustá síť MHD s přímou návazností na regionální vlakovou dopravu je nezbytná pro úspěšné fungování aglomerace. Abychom zatraktivnili jiné formy dopravy, je třeba otevřít diskuzi o posílení linek příměstské vlakové dopravy doplněním zastávek (např. Horky, Čekanice, Měšice, sídliště Nad Lužnicí). V oblasti obchodní zóny ve směru na sídliště Nad Lužnicí lze prověřit zřízení nové zastávky MHD včetně propojení pro pěší a cyklisty. Pro občany je důležitá četnost spojů především v dopravní špičce a dobrá návaznost na přestupy na vlak a autobus. Neméně důležitá je cena MHD. Podařilo se nám prosadit jízdné pro děti do dvanácti let zdarma a snížení ceny předplatných časových kuponů. V dalším období chceme jízdné zdarma pro děti do patnácti let a další zlevnění jízdného MHD i pro dospělé.

Jak?

 • Chceme prověřit reálné možnosti umístění nových zastávek a aktualizovat koncepci rozvoje MHD.
 • Chceme další zvyšování dostupnosti MHD a trvalé prověřování potřeb a možností rozšíření obslužnosti, včetně rozvoje integrovaného systému v aglomeraci.
 • Chceme pravidelně ověřovat návaznosti spojů na příjezdy a odjezdy vlaků.
 • Chceme zachovat vnitroměstské linky.
 • Chceme prosadit jízdné zdarma pro děti do 15 let.
 • Chceme prosadit další snížení ceny MHD.
 • Budeme pokračovat v trendu kvalitních autobusů – nízkopodlažních a klimatizovaných.
 • Na frekventovaných zastávkách chceme vybudovat tzv. chytré zastávky s viditelným informačním systémem o odjezdech a příjezdech MHD.
 • Chceme zavést snadný způsob placení jízdného platební kartou.

Garant: Karolína Koubová, Michaela Petrová

Parkování

Co?

V současné chvíli je v některých oblastech parkování osobních automobilů klíčovým problémem, především na Sídlišti nad Lužnicí a v oblasti Starého a Nového města. Je potřeba schválit již vypracovanou koncepci parkování a postupně jednotlivé projekty realizovat.

Jak?

 • Podle vypracované koncepce chceme na Sídlišti nad Lužnicí získávat pozemky, které nejsou ve vlastnictví města, a realizovat parkovací plochy.
 • S ohledem na finanční možnosti chceme vybudovat alespoň jeden parkovací dům typu „lehké konstrukce“.
 • V souvislosti s rekonstrukcí plaveckého stadionu chceme upravit parkoviště před ním a v jeho okolí a zkapacitnit sportovní zařízení v této oblasti.
 • Chceme najít vhodné místo a realizovat parkovací dům pro oblast Starého města tak, aby mohl být vjezd automobilové dopravy na Staré město omezen.
 • V rámci úpravy přednádražního prostoru chceme hledat další možná parkovací místa.

Garant: Michaela Petrová

Táborské nádraží

Co?

Klíčové je otevřít diskuzi o celkové podobě a využití oblasti nádraží, aby byla přívětivá pro občany i turisty. S rostoucím významem vlakového spojení ve směru Praha a České Budějovice vnímáme tuto oblast jako klíčovou rezervu v jinak již dokončené struktuře Nového města. V krátkodobém horizontu je zásadní zpřehlednit veřejný prostor jako atraktivní vstupní bránu do města ve spojení s Husovým parkem. Dlouhodobá koncepce by měla řešit rozvoj dopravního uzlu s navazujícími funkcemi: parkování, obchodní prostory i bydlení, to vše komplexně v prostoru „před“ i „za“ nádražím. Cílem je moderní propojení vlaku, autobusu a MHD a možnost přestupu „suchou nohou“, spolu s využitím souvisejících služeb. Pro příjemnější dojíždění do práce musí skvěle fungovat úschova kol a zavazadel, rychlé odbavení a velkorysejší čekárny.

Jak?

 • Chceme realizovat krátkodobé úpravy veřejného prostoru před nádražím, zahájit diskuzi o dlouhodobé koncepci prostoru nádraží, aktivně spolupracovat s Českými dráhami a Správou železniční dopravní cesty a následně vytvořit projekt a realizovat revitalizaci přednádražního prostoru.
 • Chceme zapojit více terénních pracovníků pro vymístění lidí bez domova z přednádražního prostoru.
 • Chceme realizovat legislativně možné postupy pro přemístění kolonie havranů do míst, kde nebudou rušit lidi.
 • Chceme zrušit „herny“ v okolí přednádražního prostoru.

Garant: Matouš Loskot, Karolína Koubová

Sídliště Nad Lužnicí – veřejný prostor

Co?

Chceme pokračovat v připravované revitalizaci veřejných prostorů na sídlišti. Zahájíme diskuzi o využití a spravování veřejného prostoru sídliště s ohledem na ekonomiku. Kolik nás stojí údržba veřejné zeleně v porovnání s klasickou zástavbou a můžeme některé plochy pronajmout konkrétním panelovým domům k užívání? S veřejným prostorem souvisí i koncepce parkování pro celé sídliště. Ta je vzhledem k vysoké hustotě obyvatel a rostoucímu počtu automobilů nezbytná. Je třeba využít aktuální znalosti o sídlištích a uvažovat o udržitelnosti příjemného bydlení se souvisejícími službami v dlouhodobém horizontu. Cílem je dostupné bydlení, funkční různorodost a pestrost.

Jak?

 • Chceme dokončit úpravy klíčových veřejných prostranství, prověřit náklady na správu veřejného prostoru.
 • Zahájíme realizaci dalších parkovacích ploch.
 • Zřídíme samostatné provozovny městské policie na sídlišti Nad Lužnicí.

Garant: Matouš Loskot, Iveta Čierna

Stezky propojující město s krajinou a příměstskými částmi

Co?

Zlepšíme podmínky pro cyklisty a pěší dokončením uceleného systému cyklopěších stezek vedoucích podél komunikací ven z města do přilehlých částí. Uvnitř města se budeme snažit rozšířit vyhrazené nebo ochranné cyklopruhy pro snazší cestování po městě.

Jak?

 • Zajistíme projektovou přípravu a výkup pozemků pro konkrétní stezky.
 • Umístíme stojany na kola před nákupními centry, veřejnými institucemi, restauracemi a dalšími podniky.
 • Zajistíme koncepční budování a rekonstrukci chodníků.

Garant: Karolína Koubová

Sídliště Nad Lužnicí – lokalita Komora

Co?

Vzhledem k husté zástavbě sídliště je potřeba prodiskutovat koncepci budoucího rozvoje lokality Komora, která slouží jako hlavní rekreační a volnočasový areál sídliště. Je nutné průběžně koordinovat umisťování sportovních aktivit a dalších prvků, aby byla Komora otevřená co nejširší skupině obyvatel. Kromě sportovního vyžití by tu měl být i prostor pro rodiny s dětmi, např. v podobě zábavních ale přitom vkusných „atrakcí“, ve stylu parku Mirákulum.

Jak?

 • Zpracujeme plán pro budoucí podobu lokality Komora a budeme jej diskutovat s veřejností.
 • Realizujeme již vyprojektované a s veřejností diskutované projekty, jako je provazový hrad pro děti, parkourové hřiště a pumptrackové hřiště jako rozšíření skateparku.

Garant: Karolína Koubová

Sídliště Nad Lužnicí – doprava

Co?

Lokalita sídliště trpí především svojí odlehlostí vůči zbytku města. Veškerá vybavenost je soustředěna v blízkosti centra a v obchodní zóně. Na rozlehlost a nedokončenost obchodní zóny doplácí především pěší a cyklisté, kterým je dnešní situace nejméně nakloněna, a to především kvůli vysokému rychlostnímu limitu 70 km/h na komunikaci kolem obchodní zóny směrem k Sídlišti nad Lužnicí, který vylučuje povrchový přechod, zastávku MHD nebo přítomnost cyklostezky. Řešením by bylo snížit rychlostní limit, a díky tomu realizovat kroky vstřícné k pěší, cyklistické či hromadné dopravě.

Jak?

 • Zahájíme diskuzi o nastavení rychlostních limitů v intravilánu s ohledem na zlepšení dopravní situace pro pěší a cyklisty.

Garant: Karolína Koubová

Péče o znevýhodněné

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Podpoříme budování bezbariérových tras a zajištění bezbariérovosti institucí.
 • Budeme podporovat děti z nízkopříjmových rodin – podpora obědů zdarma, případně další úlevy v rámci možností města (dotování kroužků pořádaných školou, příspěvků ve sportovních klubech apod.).
 • Dlouhodobě podporujeme organizace zabývající se protidrogovou strategií a gamblerstvím.
 • Prosadíme úplný zákaz heren na území města.
 • Navýšíme počet terénních pracovníků pro práci s lidmi bez přístřeší.
 • Budeme podporovat organizace zabývající se začleňováním cizinců a menšin.

Garant: Michaela Petrová

Finance

Co?

Občané mají vědět, jak vedení města nakládá s financemi. Rozpočet města musí být přístupný a všem srozumitelný. Nakládání s veřejnými financemi musí být efektivní, hospodárné a spravedlivé.

Jak?

Přehledné, kategorizované a strojově zpracovatelné zveřejňování informací na internetu, zejména:

 • Rozklikávací rozpočet se srozumitelnou a přehlednou rozpočtovou dokumentací.
 • Zlepšení práce kontrolního výboru, vedení kontrolního výboru patří opozici!
 • Transparentní pravidla pro dotace budou obsahovat dopředu daná kritéria a kalendář výzev, budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích.
 • Budeme pracovat na snižování schodku v rozpočtu města.
 • Budeme prosazovat spravedlivé dotační fondy města.

Garant: Michaela Petrová

Zklidnění spodní části Žižkova náměstí

Co?

Chceme centrum města přátelské jak pro jeho obyvatele, zvláště děti, tak pro turisty. Jako místo, kterým můžete projít bez obav a bez uskakování před auty. Žižkovo náměstí v současnosti funguje pro automobilovou dopravu zcela zbytečně v režimu nedokonalého kruhového objezdu. V rámci posílení klidové oblasti je možné uzavřít průjezd spodní části náměstí a redukovat parkovací stání. Automobilová doprava a průjezd autobusů by zůstal zachován stávající v horní části náměstí.

Jak?

 • Prověříme možnosti protažení pěší zóny z Pražské ulice po celou spodní část Žižkova náměstí a vytvoření klidového prostoru bez aut.

Garant: Karolína Koubová, Lenka Greň

Město přátelské vůči chodcům

Co?

Aby občasné rádi využívali i jiné formy dopravy než auto, je zásadní zvýšit komfort pro pěší ve všech částech města. Pěší trasy a chodníky musí být bezpečné a pohodlné a okolí musí být pro chůzi zajímavé.

Jak?

 • Budeme zvyšovat počet přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
 • Zlepšíme proporcionalitu mezi dobou pro přecházení a stání (dnes přecházení 5 s výjimečně 15 s oproti 60 s a více stání).
 • Při pronájmu podnikatelských prostor v majetku města budeme upřednostňovat obchody pro místní občany tak, abychom zachovali základní služby v obytných čtvrtích.

Garant: Karolína Koubová

Chytré město pro budoucnost

Co?

Budeme využívat chytré technologie tam, kde je to účelné a přináší to úspory a efektivnější využívání veřejného prostoru. Podpoříme rozvoj infrastruktury pro elektrokola a elektromobily.

Jak?

 • Prověříme možnosti sdílených forem dopravy ve městě (carsharing, sdílení kol) a jejich podpory formou vyhrazených parkovacích stání.
 • Chceme zobrazovat dynamické údaje o odjezdech autobusů na frekventovaných zastávkách MHD.
 • Budeme průběžně zapracovávat užitečné digitální technologie do procesů řízení města a vyhodnocovat jejich přínosnost.

Garant: Iveta Čierna

Kulturní strategie

Co?

Budeme prosazovat a naplňovat nově vzniklou strategii kultury a cestovního ruchu. Během funkčního období JiNAK! na táborské radnici se podařilo prosadit zpracování kulturní strategie města Tábor. Jelikož jsme tuto strategii sami iniciovali, budeme v dalším období pokračovat v jejím prosazování.

Jak?

 • Budeme se pravidelně scházet s táborskými kulturními aktéry.
 • Navážeme na společný dialog a pokusíme se provést co nejvíce navrhovaných opatření v krátkodobém horizontu a pečlivě připravit i dlouhodobější a náročnější změny.

Garant: Tereza Horváthová, Lenka Greň

Peníze do kultury

Co?

Zvýšení investice do kultury. Investice do kultury je totiž investicí do města jako celku.

Jak?

 • Budeme efektivně využívat stávající finanční prostředky (organizace městských slavností a kulturních akcí).
 • Budeme prosazovat víceletý grantový systém, dobrý fundraising pro akce přesahujícího charakteru (rekonstrukce městských budov, nová koncepce galerií aj.).

Garant: Tereza Horváthová, Lenka Greň

Zjednodušení a zlepšení grantového systému

Co?

Změnit grantový systém tak, aby odrážel skutečnou situaci v kultuře. Kromě samozřejmé podpory celoroční kulturní činnosti by měl nový systém přinést větší možnosti pro kvalitní kulturu přesahující region.

Jak?

 • Chceme prosadit jednodušší systém podpory a vyhodnocování pro spolky a malé aktéry, kteří žádají na činnost a oddělit roční činnosti a akce.
 • Nově budeme podporovat víceleté granty pro velké akce, které prozatím neměly prostor pro skutečný růst. Bude to znamenat soustavnou podporu akcí, které svým zacílením přesahují region nebo které město považuje za zásadní pro táborský kulturní život.

Garant: Tereza Horváthová, Lenka Greň

Otevřený odbor kultury a cestovního ruchu

Co?

Zefektivnění městského managementu v oblasti kultury.

Jak?

 • Budeme prosazovat změny v přístupu managementu kultury tak, aby městský odbor kultury a cestovního ruchu představoval zastřešující pružný úřad, který se stará především o komunikaci, spolupráci města a všech kulturních aktérů jakož i o koordinaci kulturních aktivit a pokračuje v tvorbě kooperativního, nikoliv konkurenčního prostředí.

Garant: Tereza Horváthová, Lenka Greň

Táborská setkání jinak

Co?

Změna dramaturgické koncepce, lepší financování, propojení s táborskou kulturní scénou.

Jak?

 • Obnovíme profil akce jako skutečně historického festivalu.
 • Dáme mu ve spolupráci s divadelníky a historiky jasnou dramaturgickou koncepci tak, aby nenabízel zvětralý, stále se opakující program.
 • Využijeme finanční prostředky uvolněné městem na Táborská setkání efektivněji: budeme zvát skutečně kvalitní umělce (na slavnosti patří i stará hudba, sbory, folklor), dostupné širokým společenským vrstvám a budeme lépe spolupracovat s táborskými spolky a kulturními iniciativami.

Garant: Jakub Smrčka

Nová knihovna 2020

Co?

Knihovna je jednou z nejfunkčnějších kulturních institucí ve městě, je ale limitována prostorem a dlouhé roky do ní nebylo investováno.

Jak?

 • Prosadíme velkorysou dostavbu nebo, nebude-li to možné, přestěhování knihovny do nové, vyhovující budovy. Knihovna se tak bude moci stát lepším nástrojem města, místem, kde je možné komunikovat s občany, vzdělávat je a být jedním z nejdůležitějších hráčů na táborském kulturním poli.

Garant: Eva Měřínská

Trafačka, Křižíkova elektrárna, Pintovka a další městské prostory

Co?

Městu chybí dobře využitelné kulturní prostory. Chybí moderní sál pro realizaci koncertů a současného divadla, chybí moderní galerie, chybí městské dílny, chybí prostory pro zkoušení ať už divadla, či tance.

Jak?

 • Chceme efektivně využít budovu bývalé Trafostanice u Jordánu, Křižíkovy elektrárny u Lužnice a dalších nevyužívaných prostor. Po kvalitní rekonstrukci Trafačky může vzniknout jak multifunkční sál, tak současná galerie a zázemí pro táborské kulturní spolky a iniciativy. Stejně zajímavé může být využití budovy bývalé Křižíkovy elektrárny, kde by mohla vzniknout interaktivní výstava na téma výroby elektřiny a 1. elektrifikace tratí propojená právě s osobností Františka Křižíka. Možné je ale i využití ke kulturním účelům.
 • Zcela opomíjenou lokalitou je areál Pintovky. Nasnadě je využití přírodního amfiteátru jako prostoru pro letní venkovní akce – koncerty, festivaly, divadla, letní kina. Chceme diskutovat využití Pintovky s občany především nejbližších městských částí – Horky, Čelkovice, Větrovy.
 • Bude nutné vypracovat vizi využití všech zmiňovaných objektů, která zohlední potřeby místních i potřeby rozvoje cestovního ruchu.
 • Ve všech případech by město mělo zrealizovat jak architektonickou studii, tak usilovat o architektonickou soutěž.
 • Samozřejmostí je diskuse s občany nad využitím všech těchto prostor.

Garant: Vít Markvart, Lenka Greň

Táborské galerie

Co?

Je třeba rekonstrukce stávajících prostor s přihlédnutím k současným trendům a vytvoření dlouhodobé kurátorské koncepce všech galerií ve spolupráci s externím kurátorem. Je třeba zkoumat možnost vytvoření stálé expozice díla malíře Karla Valtera a fotografického ateliéru Šechtl a Voseček. (možné propojení s prostory Trafačky a Elektrocentrály, případná rekonstrukce prostor, které jsou využívány pro hudební kurzy).

Jak?

 • Ve spolupráci s odborníky vytvoříme projekt táborských galerií.
 • Využijeme možnosti velkých grantů.
 • Začneme jednat i o možnosti využití soukromých ale nevyužívaných prostor: budova Pošty, Sýpky Kotnov aj.

Garant: Tereza Horváthová

Oživení sídlišť a přilehlých částí kulturou

Co?

Kulturní život může vzkvétat i mimo centrum. Zaměříme se na to, jak oživit části města, ve kterých žije mnoho občanů Tábora, ale chybí v nich přirozená kulturní centra.

Jak?

 • Budeme podněcovat místní spolky a organizace k pořádání kulturních aktivit na sídlišti, v příměstských částech, ale i na Novém Městě. Kultura nepatří jen na Staré město.
 • Podpoříme činnost mládežnických spolků spojených s aktivním sportem nebo zájmovou činností ke kulturní činnosti ve vlastním rajonu.
 • Zkultivujeme, ozeleníme anebo „dotáhneme“ veřejná prostranství a budeme je častěji využívat k dočasným výstavám i kulturnímu dění.
 • Budeme aktivně spolupracovat se školami v těchto lokalitách a rozšíříme nabídku kulturního programu i na ně.

Garant: Lenka Greň

Vzděláváme kulturou

Co?

Propojení vzdělávání dětí a mládeže s kulturním děním v Táboře.

Jak?

 • Budeme podněcovat jednotlivé kulturní aktéry k pořádání vzdělávacích kulturních akcí, propojovat zásadní kulturní události nebo soustavné kulturní činnosti s táborskými školami.

Garant: Lenka Greň, Tereza Horváthová

Sport pro každého

Co?

Sport patří ke zdravému životnímu stylu a je potřeba ho podporovat. Pohybová aktivita dětí klesá, a proto je potřeba podporovat zejména sportování dětí a mládeže a neméně i široké veřejnosti. Podpora sportovních aktivit předpokládá stabilní a vyvážené financování, ale není tím myšleno pouze masivní financování vrcholového sportu. Nám se podařilo prosadit a zahájit rekonstrukci plaveckého stadionu a dalších sportovišť, která slouží právě veřejnosti a sportům, jimž se věnují děti a mládež.

Jak?

 • Dokončíme 1. etapu rekonstrukce plaveckého stadionu a budeme pokračovat v dalších etapách.
 • Zahájíme stavbu nové haly Míru tak, aby uspokojila potřeby atletů a dalších indoorových sportů.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukcích dalších sportovišť (hala Kvapilka, kulželkárna), chceme rozšířit využití areálu Komora, opravit fotbalová hřiště ve vlastnictví města (Viktorie, Svépomoc) atd.
 • Chceme budovat sportovní plácky pro veřejnost.
 • Usilujeme o vyváženou finanční podporu pro všechny sporty, nejen pro vrcholové.
 • Chceme vytvořit projekt „Sportovat může každý“ – svoz dětí po vyučování do městských sportovišť, kde si pod vedením zkušených trenérů mohou vyzkoušet a naučit se různé sporty.

Garant: Michaela Petrová, Tomáš Mráz

Stabilní zázemí pro školy

Co?

Kvalita výuky a školní klima má zásadní vliv na vývoj osobnosti dítěte. Město jako zřizovatel základních a mateřských škol má ze zákona omezené možnosti zasahovat do toho, jak se kde učí a jak to tam funguje. Zodpovědná radnice to ale dokáže. Dává školám a jejich zaměstnancům pocit jistoty a klid na práci. Umí dát najevo, že si jejich práce váží. U profesí, které pomáhají, i stisk ruky něco znamená. Zavedli jsme školní psychology do základních škol a chceme tuto službu dále rozšiřovat. Budeme také vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů i na střední školy.

Jak?

 • Za poslední čtyři roky došlo k zásadní rekonstrukci téměř všech školských budov v majetku města. Chceme pokračovat v dalších rekonstrukcích a dalším vybavování vnitřních prostor.
 • Platy učitelům sice zvýšit nemůžeme, ale ochotně školám poskytneme odborné zázemí nejen pro konzultace právních a ekonomických otázek.
 • Budeme nadále podporovat školní psychology a jednat s Jihočeským krajem o zřízení míst školních psychologů i na středních školách.

Garant: Josef Makoč, Michaela Petrová

Podpora učitelů

Co?

Radnice podporuje a organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Třeba i formou stáží ve školách partnerských měst. Periodicky vyhlašuje konkurzy na ředitele škol. Má tak jistotu, že pozici zastává nejlepší možný člověk, který je k dispozici. Ředitelé nespí na vavřínech a řadovým pedagogům je poskytnuta motivace a možnost profesního růstu. Radnice se také zajímá o to, jak vypadají vzdělávací plány, které si dnes školy samy tvoří. Dbá, aby člověk jmenovaný městem do rady každé ze škol kvalitně odváděl svoji práci, aby školu znal, zajímal se o ni a navázal osobní kontakty nejen se členy rady.

Jak?

 • Zajistíme pravidelné schůzky s řediteli škol.
 • Ve vyhrocených případech budeme připraveni naslouchat starostem učitelů, rodičů a žáků.
 • Dokážeme rychle a účinně zprostředkovat jednání.
 • Budeme mít v záloze odborníka schopného mediace.
 • Budeme za město pořádat školení a kurzy pro pedagogický i nepedagogický personál.

Garant: Josef Makoč

Podpora alternativního vzdělávání

Co?

Doba jednotného školství je dávno pryč, a proto je důležité, aby si rodiče mohli vybrat, jaký směr výuky je pro jejich dítě blízký a vyhovující. V Táboře už možnosti alternativního i soukromého školství existují, a to jak mateřské školy, dětské skupiny, tak i základní školy. Pokud existují aktivní skupiny, které mají schopnost a motivaci zakládat další taková školská zařízení, je potřeba tyto projekty podporovat. Další možností je zřízení alternativního směru přímo městem Táborem.

Jak?

 • Budeme podporovat alternativní a soukromé školství.
 • Budeme za město Tábor udělovat souhlasy se zřízením takových zařízení.
 • Budeme poskytovat pomoc při hledání vhodných prostor.
 • Prověříme možnost zřízení školy s alternativním směrem výuky přímo městem.
 • Budeme podporovat individuální vzdělávání.

Garant: Michaela Petrová

Podpora zájmové činnosti dětí a mládeže

Co?

Město malým a mladým Táborákům dává najevo, že se o jejich úsilí zajímá. Dokáže ocenit studijní úspěchy, sportovní výkony, příběhy osobní statečnosti a dobrých činů. Dělá to veřejně, nahlas a se vší parádou. Zajímá se o to, jak školáci tráví svůj volný čas. Podporuje projekty, které pracují s nesmírným vzdělávacím potenciálem města samotného, ale i osobností, které v něm žijí.

Jak?

 • Podporujeme zájmové činnosti při školách – sportovní, zájmové, tvořivé a jiné volnočasové kroužky.
 • Udržíme tuto nabídku pestrou, transparentní a vyváženou.
 • Budeme dále pokračovat v grantových programech na podporu zájmových činností.
 • Budeme pomáhat v případě potřeby s hledáním vhodných prostor.

Garant: Josef Makoč

Rozvojové plochy ve městě

Co?

Směřování rozvoje zejména do nevyužitých prostorů v zastavěné části města – pro příští roky je prioritní využití brownfieldu bývalých kasáren v majetku města. Je nutné vést věcnou diskuzi o prostoru bývalého letiště Všechov – podporovat využití volně přístupného areálu pro sportovní a rekreační aktivity. Případné využití pro podnikání je zásadní podmínit vyřešením otázky dopravy a pečlivým zvážením přínosů versus zátěže pro město. Město má hlavní možnost usměrnit využití letiště jeho vymezením v územním plánu. Další zastavitelné plochy pro výrobu ve městě je rozumné podporovat až po realizaci důležitých dopravních přeložek, ale i poté bychom se měli prioritně zaměřovat na podporu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou než na výstavbu rozlehlých skladovacích hal s minimem pracovních míst.

Jak?

 • Budeme důsledně řešit vymezování rozvojových ploch v územním plánu města.
 • Budeme aktivně koordinovat proces výstavby v bývalých kasárnách.

Garant: Vít Markvart, Iveta Čierna

Podpora místních podnikatelů

Co?

Podpoříme lidský kapitál a inovativní firmy, které podnikají v našem městě. Máme množství menších úspěšných firem, na které můžeme být hrdí, a jako město bychom jim měli vyjít vstříc.

Jak?

 • Chceme poskytovat podporu v rámci PR a vazbě na školství, rozvojové a výzkumné projekty.
 • Chceme poskytovat prostory.

Garant: Iveta Čierna, Lenka Greň

Informační systém ve městě

Co?

Zkvalitníme orientační a grafický informační systém ve městě tak, aby byl srozumitelný pro všechny a komplexně pokrýval důležité prvky. Podpoříme cizojazyčné informace pro turisty a přiblížíme jim nabídku městské hromadné dopravy tak, aby byla atraktivnější.

Jak?

 • Obměníme informační systém a propagaci pro přijíždějící turisty.

Garant: Jakub Smrčka, Tereza Horváthová

Městský ombudsman / pracovník PR

Co?

Chceme otevřené a komunikující město. Dovnitř i ven. Aktivně, ne pasivně. Nemyslíme si, že k transparentnosti a otevřenosti úřadu stačí pouze plné využívání moderních technologií a zveřejnění všech informací na internetu, což je pro nás samozřejmostí. Nechceme ale, aby se komunikace s občanem redukovala na rychlý informační systém. Město má komunikovat se svými občany aktivně a napřímo. Lidsky. Osobně.

Jak?

 • Chceme městského ombudsmana. Člověka, na kterého se občan může obrátit a který bude vědět, kam žádost občanů nasměrovat, a pohlídá, aby jí bylo i vyhověno.
 • Stejně tak jsme přesvědčeni, že město má lépe komunikovat směrem ven. Schopný komunikační pracovník dokáže včas předat interní informace úřadu ven k občanům a novinářům. Nesmí se stávat, že se občané včas nedozvědí o dopravních uzavírkách nebo chystaných investičních akcích.

Garant: Lenka Greň

Přehledné informace pro občany

Co?

Chceme, aby rozhodování radnice bylo otevřené a transparentní a všechny potřebné podklady a materiály byly občanům snadno dostupné na webu. Budeme tak pokračovat v uveřejňování zásadních i běžných pracovních dokumentů.

Jak?

 • Zpřehledníme strukturu informací a podkladů k jednáním Zastupitelstva města a Rady města.
 • Budeme kompletně uveřejňovat materiály včetně materiálů dávaných „na stůl“.
 • Budeme poskytovat přehlednější informace a identifikace usnesení s materiály a konkrétním hlasováním.

Garant: Jakub Smrčka

Výběr zpracovatelů na základě kvality

Co?

Zpracovatelé studií, projektů a plánů nebudou vybírání pouze na základě ceny, ale i na základě jiných kritérií kvality, předchozích referencí či zkušeností. U významných staveb by měla být kritériem i cena budoucí stavby a náklady jejího provozu. Pro výběr projektantů strategického plánu, územního plánu, urbanistických studií, veřejných prostranství i budov a výtvarných intervencí bude využita soutěž s předkládáním návrhů, které posuzuje převážně odborná a nezávislá porota.

Jak?

 • Aktualizujeme metodiku pro zadávání veřejných zakázek.

Garant: Iveta Čierna

Koncepční směřování města – mapa rozvoje

Co?

Pro zodpovědná rozhodnutí o rozvoji města je nutná pečlivá revize všech koncepčních dokumentů a jejich jednoduchá a srozumitelná prezentace navenek. Občané mají mít možnost znát aktuální stav připravovaných studií, projektů a městských investic, aby se mohli aktivně zapojit do rozhodování o výsledku zásahů v místě jejich bydliště. To lze zajistit pomocí průběžně aktualizované mapy rozvoje, ze které budou jasně patrné konkrétní kroky a záměry radnice. Tvorba strategií a koncepcí by měla vždy probíhat ruku v ruce se zapojením veřejnosti a všech klíčových aktérů, kteří se na území pohybují. Nevyužitým potenciálem je odborná veřejnost, kterou můžeme přizvat ke klíčovým fázím projednání koncepcí a využít její široké znalosti a zájem o místní prostředí. Důležité je správné vedení projektů a záměrů, tj. zahájit co nejširší diskuzi již ve fázi první myšlenky a přípravy zadání napříč vedením města, odbory a veřejností.

Jak?

 • Vytvoříme mapu investic a záměrů – zaneseme plánované, zpracovávané, schválené, uvažované projekty města do přehledné mapy na webu včetně studií, vizualizací, odkazů na projednání a informací o stavu (plánováno, zpracováno, stavební řízení).
 • Zapojíme odbornou veřejnost do projednávání městských projektů.

Garant: Iveta Čierna, Jakub Smrčka

Strategický plán jako společná dohoda

Co?

Jednoduchý a průběžně aktualizovaný dokument, který nebude pouze formální studnicí projektů, ale bude aktivně diskutovaný s občany a široce projednaný napříč zastupitelstvem města. Má odrážet celkovou vizi města, sledovat dlouhodobé koncepce a neměnit směr po každých volbách. Strategický plán bude zpracován interaktivně, aktuální projekty budou propojeny s mapou připravovaných záměrů a provázány s rozpočtem města tak, aby každý občan měl přehled, co se ve městě připravuje. Strategie města bude úzce propojena s územním plánem a dalšími koncepčními dokumenty tak, aby celkové plánování rozvoje města bylo celistvé a dávalo smysl.

Jak?

 • Aktivně se zapojením veřejnosti zpracujeme nový strategický plán do roku 2020.

Garant: Iveta Čierna

Srozumitelný a jasný územní plán

Co?

Územní plán je zásadní dokument prostorové vize města, který dává samosprávě jasné pravomoci rozhodovat o svém území. Jeho zpracování však musí odpovídat současné dynamické době. Plán musí být dostatečně pevný v zásadních koncepčních návrzích a zároveň dostatečně pružný, aby mohl reagovat na měnící se potřeby obyvatel. Současně platný územní plán Tábora by měl projít revizí. Je nutné zjednodušit jeho strukturu a důraz, který je nyní kladen na funkční náplň jednotlivých ploch, je třeba směřovat na definování očekávané struktury zástavby, její výšky a hustoty. Důležité lokality a rozvojové plochy budou prověřovány územními studiemi a diskutovány s veřejností. Plán musí být pro občany pochopitelný a zajistit jim stabilitu v místě, kde žijí.

Jak?

 • Aktualizujeme stávající územní plán a průběžně budeme zpracovávat potřebné studie.

Garant: Iveta Čierna

Mapa městského majetku

Co?

Vytvoření mapy městského majetku, která bude čitelně zobrazovat veškeré pozemky a budovy města včetně informací o jejich správě či pronájmu jinému subjektu. Budou vytipovány nevyužívané pozemky a budovy a bude diskutováno jejich využití, byť jen krátkodobé či dočasné. Bude možné vyhodnocovat náklady na údržbu komunikací, veřejných prostor a zeleně a optimalizovat tak správu městského majetku.

Jak?

 • Digitálně zpracujeme mapu městského majetku a zakomponujeme ji do procesu rozhodování radnice.

Garant: Iveta Čierna

Městský architekt

Co?

Posílení role městského architekta v tématech rozvoje města. Jeho úkolem je prioritně komunikace se všemi zúčastněnými a aktivní koordinace městských investic a zásahů ve veřejném prostoru. Je garantem koncepčního směřování města nezávisle na složení aktuální politické reprezentace a expertním poradcem při přípravě významných záměrů ve městě. U významných staveb otevírá diskuzi o vypsání architektonické soutěže či výběru projektanta na základě kvality návrhu. Chápe město nejen jako správce historického dědictví, ale iniciuje také vznik nových vrstev současné architektury.

Jak?

 • Přehodnotíme činnosti a role městského architekta.
 • Chceme jeho větší zapojení do koncepčních a přípravných procesů.
 • Prosazujeme aktivní roli městského architekta.

Garant: Vít Markvart, Iveta Čierna