Podpora prevence a informovanosti

Co?

Dospívající lidé se čím dál častěji potýkají s osobními problémy, které neumí adekvátně řešit, ostýchají se říct si o pomoc. Nejbližší okolí mnohdy ani neví, že dospívající v jejich okolí mají těžké chvíle, společnost není na poskytnutí potřebné pomoci ani nastavena. To často u mladých lidí vede k rizikovému způsobu trávení volného času, k nadužívání alkoholu, případně jiných návykových látek apod. Poměrně často pak bohužel dochází ke krizím, které ústí v sebepoškození a v krajním případě i sebevraždu.

Jak?

 • Podpoříme organizace zajišťující preventivní programy pro školy.
 • Podpoříme vzdělávání učitelů.
 • Budeme vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů na středních školách (na základních školách s prvním i druhým stupněm jsme již jejich zavedení prosadili).

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák

 

Nová knihovna 2022

Co?

Knihovna je jednou z nejfunkčnějších kulturních institucí ve městě, je ale limitována prostorem a dlouhé roky do ní nebylo investováno.

Jak?

 • Prosadíme velkorysou dostavbu nebo, nebude-li to možné, přestěhování knihovny do nové, vyhovující budovy. Knihovna se tak bude moci stát lepším nástrojem města, místem, kde je možné komunikovat s občany, vzdělávat je a být jedním z nejdůležitějších hráčů na táborském kulturním poli.

GARANTI: Eva Staněk, Jakub Smrčka

 

Trafačka, Křižíkova elektrárna, Pintovka a další městské prostory

Co?

Městu chybí dobře využitelné kulturní prostory. Chybí moderní sál pro realizaci koncertů a současného divadla, chybí moderní galerie, chybí městské dílny, chybí prostory pro zkoušení ať už divadla, či tance. Chceme efektivně využít budovu bývalé Trafostanice u Jordánu, Křižíkovy elektrárny u Lužnice a dalších nevyužívaných prostor. Po kvalitní rekonstrukci Trafačky může vzniknout jak multifunkční sál, tak současná galerie a zázemí pro táborské kulturní spolky a iniciativy. Stejně zajímavé může být využití budovy bývalé Křižíkovy elektrárny, kde by měla vzniknout interaktivní výstava na téma výroby elektřiny a 1. elektrifikace tratí propojená právě s osobností Františka Křižíka. Možné bude i využití ke kulturním účelům.

Jak?

 • Podpoříme dokončení projektu rekonstrukce Křižíkovy trafostanice u Jordánu a vybudování technické expozice s kavárnou a víceúčelovým sálem v bývalé Křižíkově elektrárně.
 • Zajistíme projekt obnovy přírodního amfiteátru Pintovka a jeho využití jako prostoru pro letní venkovní akce – koncerty, festivaly, divadla a letní kina. 
 • Podpoříme rekonstrukci bývalé ZŠ Světlogorská na kulturní a společenské centrum, kde by měl vzniknout mj. multifunkční sál pro vzdělávání, přednášky, hudbu, tanec, divadlo, společenské akce aj.
 • Ve všech případech by město mělo zrealizovat jak architektonickou studii, tak usilovat o architektonickou soutěž.
 • Samozřejmostí je diskuse s občany nad využitím všech těchto prostor.

GARANTI: Jakub Smrčka, Eva Staněk, Iveta Čierna

 

Táborské galerie

Co?

Je třeba rekonstrukce stávajících prostor s přihlédnutím k současným trendům a vytvoření dlouhodobé kurátorské koncepce všech galerií ve spolupráci s externím kurátorem. Je třeba zkoumat možnost vytvoření stálé expozice díla malíře Karla Valtera a fotografického ateliéru Šechtl a Voseček. (možné propojení s prostory Trafačky a Elektrocentrály, případná rekonstrukce prostor, které jsou využívány pro hudební kurzy).

Jak?

 • Městské galerie by měly spadat pod plánovanou příspěvkovou kulturní organizaci.
 • Ve spolupráci s odborníky vytvoříme projekt táborských galerií.
 • Využijeme možnosti velkých grantů. 
 • Začneme jednat i o možnosti využití soukromých, ale nevyužívaných prostor: budova pošty, Sýpky Kotnov aj.

GARANTI: Tereza Horváthová

 

Oživení sídlišť a přilehlých částí kulturou

Co?

Kulturní život může vzkvétat i mimo centrum. Zaměříme se na to, jak oživit části města, ve kterých žije mnoho občanů Tábora, ale chybí v nich přirozená kulturní centra.

Jak?

 • Budeme podněcovat místní spolky a organizace k pořádání kulturních aktivit na sídlišti, v příměstských částech, ale i na Novém Městě. Kultura nepatří jen na Staré Město.
 • Podpoříme činnost mládežnických spolků spojených s aktivním sportem nebo zájmovou činností ke kulturní činnosti ve vlastním rajonu.
 • Zkultivujeme, ozeleníme a upravíme veřejná prostranství a budeme je častěji využívat k dočasným výstavám i kulturnímu dění.
 • Budeme aktivně spolupracovat se školami v těchto lokalitách a rozšíříme nabídku kulturního programu i na ně.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka

 

Vzděláváme kulturou

Co?

Propojení vzdělávání dětí a mládeže s kulturním děním v Táboře.

Jak?

 • Budeme podněcovat jednotlivé kulturní aktéry k pořádání vzdělávacích kulturních akcí, propojovat zásadní kulturní události nebo soustavné kulturní činnosti s táborskými školami.

GARANTI: Tereza Horváthová, Kateřina Nimrichtrová

 

Stabilní zázemí pro školy

Co?

Kvalita výuky a školní klima má zásadní vliv na vývoj osobnosti dítěte. Město jako zřizovatel základních a mateřských škol má ze zákona omezené možnosti zasahovat do toho, jak se kde učí a jak to tam funguje. Zodpovědná radnice to ale dokáže. Dává školám a jejich zaměstnancům pocit jistoty a prostor pro soustředěnou práci. Umí dát najevo, že si jejich práce váží. U profesí, které pomáhají, i stisk ruky něco znamená. Zavedli jsme školní psychology do základních škol a chceme tuto službu dále rozšiřovat. Budeme také vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů i na střední školy. Chceme do škol zavést další službu – sociální pedagog.

Jak?

 • Za poslední roky došlo k zásadní rekonstrukci téměř všech školských budov v majetku města. Chceme pokračovat v dalších rekonstrukcích a dalším vybavování vnitřních prostor.
 • Platy učitelům sice zvýšit nemůžeme, ale ochotně školám poskytneme odborné zázemí nejen pro konzultace právních a ekonomických otázek.
 • Budeme nadále podporovat školní psychology a jednat s Jihočeským krajem o zřízení míst školních psychologů i na středních školách.
 • Budeme aktivně prosazovat zřízení nové funkce na školách – sociální pedagog, který bude pracovat s dětmi ze znevýhodněného prostředí.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Podpora učitelů

Co?

Radnice podporuje a organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Třeba i formou stáží ve školách partnerských měst. Periodicky vyhlašuje konkurzy na ředitele škol. Má tak jistotu, že pozici zastává nejlepší možný člověk, který je k dispozici. Ředitelé nespí na vavřínech a řadovým pedagogům je poskytnuta motivace a možnost profesního růstu. Radnice se také zajímá o to, jak vypadají vzdělávací plány, které si dnes školy samy tvoří. Dbá, aby člověk jmenovaný městem do rady každé ze škol kvalitně odváděl svoji práci, aby školu znal, zajímal se o ni a navázal osobní kontakty nejen se členy rady.

Jak?

 • Zachováme pravidelné schůzky s řediteli škol.
 • Ve vyhrocených případech budeme připraveni naslouchat starostem učitelů, rodičů a žáků.
 • Dokážeme rychle a účinně zprostředkovat jednání.
 • Budeme mít v záloze odborníka schopného mediace.
 • Budeme za město pořádat školení a kurzy pro pedagogický i nepedagogický personál.

GARANTI: Michaela Petrová, Petr Mikuláš

 

Podpora alternativního vzdělávání

Co?

Doba jednotného školství je dávno pryč, a proto je důležité, aby si rodiče mohli vybrat, jaký směr výuky je pro jejich dítě blízký a vyhovující. V Táboře už možnosti alternativního i soukromého školství existují, a to jak mateřské školy, dětské skupiny, tak i základní školy. Pokud existují aktivní skupiny, které mají schopnost a motivaci zakládat další taková školská zařízení, je potřeba tyto projekty podporovat. Další možností je zřízení alternativního směru přímo městem Tábor.

Jak?

 • Budeme podporovat alternativní a soukromé školství.
 • Budeme za město Tábor udělovat souhlasy se zřízením takových zařízení.
 • Budeme poskytovat pomoc při hledání vhodných prostor.
 • Prověříme možnost zřízení školy s alternativním směrem výuky přímo městem.
 • Budeme podporovat individuální vzdělávání.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Podpora zájmové činnosti dětí a mládeže

Co?

Město malým a mladým Táborákům dává najevo, že se o jejich úsilí zajímá. Dokáže ocenit studijní úspěchy, sportovní výkony, příběhy osobní statečnosti a dobrých činů. Dělá to veřejně, nahlas a se vší parádou. Zajímá se o to, jak školáci tráví svůj volný čas. Podporuje projekty, které pracují s nesmírným vzdělávacím potenciálem města samotného, ale i osobností, které v něm žijí.

Jak?

 • Podporujeme zájmové činnosti při školách – sportovní, zájmové, tvořivé a jiné volnočasové aktivity. Podpoříme je i finančně při skokovém nárůstu energií.
 • Udržíme tuto nabídku pestrou, transparentní a vyváženou.
 • Budeme dále pokračovat v grantových programech na podporu zájmových činností.
 • Budeme pomáhat v případě potřeby s hledáním vhodných prostor.

GARANTI: Michaela Petrová