Plán v kostce

1. Zdravé životní prostředí

 • Chceme více zeleně ve městě, zvláště na náměstí TGM.
 • Chceme spravedlivé platby za odpad (kdo recykluje, platí méně).
 • Chceme snížit znečištění ovzduší ve městě.
 • Chceme omezit užívání sporných chemických látek ve veřejném prostoru (např. Roundup).
 • Chceme podporovat a v případě městského majetku dbát na ekologicky šetrné způsoby hospodaření s vodou, energií, nakládání s odpady a využívání krajiny.
 • Chceme chránit zvířata ať už domácí před krutým zacházením jejich majitelů, nebo divoká před neohleduplností člověka.
 • Chceme v rámci možností samosprávy udělat opatření, která pomohou zadržovat vodu v krajině. Chceme podpořit opatření k zadržování srážkové vody.
 • Chceme šetrné nakládání s půdou. Nechceme zbytečně zastavovat půdu ornou.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka, Miloš Tuháček

 

2. Kvalitní bydlení

 • Chceme město dostupné pro všechny, tedy i pro mladé lidi, rodiny s malými dětmi, seniory a obyvatele jakkoliv znevýhodněné, v lokalitě, která se jim líbí (chceme eliminovat vytváření „dobrých a špatných adres“).
 • Chceme, aby rekonstrukce městských bytů i změny v okolí bytových domů probíhaly podle návrhů bytového architekta a ve vyšším standardu provedení.
 • Chceme město bezpečné a klidné, chceme zvýšit přítomnost městské policie v nočních ulicích a na problematických místech.
 • Chceme zvýšit počet sběrných míst pro tříděný odpad s kompletní sestavou, tedy včetně bio popelnic, kontejnerů na kovy a nádob na elektrospotřebiče a použitý olej.
 • Chceme podporovat novou bytovou výstavbu, ale ne tam, kde by znamenala snížení kvality bydlení a prostředí celé oblasti. Rozvoj města musí probíhat podle urbanistických konceptů, které budou dostatečně prodiskutovány s veřejností.
 • Chceme, aby zóny pro bydlení nebyly rušeny hlukem a světelným smogem.
 • Chceme vybudovat kanalizaci a vodovody v příměstských částech, kde ještě zavedené nejsou (Stoklasná Lhota, Hlinice).

GARANTI: Iveta Čierna, Jan Mácha, Michaela Petrová

 

3. Komplexní sociálně-zdravotní péče a podpora

 • Chceme podpořit chybějící profese ( např. zubaři, lékaři, pečovatelky…) poskytnutím odpovídajícího bydlení a přilákat je spolu s dalšími do Tábora.
 • Chceme podporovat duševní i tělesné zdraví obyvatel. Chceme, aby obyvatelé měli dostatek informací o způsobech jak předcházet vážným nemocem a nežádoucím společenským jevům a jak přispívat ke snižování jejich výskytu.
 • Chceme zajistit, aby obyvatelé i přes věková, zdravotní nebo jiná omezení mohli dále žít kvalitní život v domácím prostředí. V případě, že k tomu potřebují pomoc druhé osoby, chceme, aby měli možnost využívat dostatečně hustou síť sociálních, případně sociálně-zdravotních služeb, schopných pružně reagovat na jejich individuální potřeby.
 • Chceme mít dostatečnou lůžkovou kapacitu pro obyvatele, kteří potřebují celodenní péči a nemohou již zůstat doma sami. Chceme snížit čekací dobu na přestěhování do takového zařízení, chceme podpořit rozvoj přechodné lůžkové péče (tzv. odlehčovací služby).
 • Chceme navýšit objem financí na sociální služby poskytované v Táboře tak, aby  byly všem potřebným dobře dostupné a mohlo docházet k jejich zkvalitňování a dalšímu rozvoji.
 • Chceme podporovat tzv. mezigenerační bydlení (tj. soužití mladých lidí, rodin s dětmi a seniorů) a další aktivity, které povedou k přirozenému propojování zdravých lidí a lidí se znevýhodněním.
 • Chceme zajistit takové podmínky pro lékaře, abychom do města přilákali lékařské profese, kterých je v současné době málo nebo hrozí jejich nedostatek (zubaři, pediatři, praktičtí lékaři, oční lékaři, psychiatři atd.).

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák, Michaela Petrová

 

4. Snadný pohyb po městě a jeho okolí

 • Chceme pokračovat v nastaveném trendu přesouvání osobní i nákladní dopravy na obchvaty města.
 • Chceme udělat vše pro zachování výjimky v zákoně, která umožňuje řidičům bezplatné užívání městského obchvatu v rámci D3.
 • Chceme rozšíření zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do města.
 • Chceme zpříjemnit Husův park a prostor před autobusovým a vlakovým nádražím, dát větší prioritu chodcům, cyklistům a plynulé autobusové dopravě. Na řešení tohoto městského uzlu chceme vypsat architektonickou soutěž.
 • Chceme, aby jízdní kolo bylo běžně využíváno jako prostředek pohybu po městě, tj. aby cyklostezky vedly i do centra města a k obchodům. Nejde nám jen o tranzitní trasy městem a relaxaci.
 • Chceme rozšířit počet míst, kde se provádí zimní údržba.
 • Chceme, aby MHD byla v městské přepravě klíčová – pro děti zdarma, snížené jízdné, případně aby byla vhodně doplněna o dopravu vlakovou.
 • Chceme vybudovat tzv. chytré zastávky.
 • Chceme zajistit řešení „parkovací krize“ v jednotlivých oblastech města.
 • Chceme rozšířit odstavná parkoviště.

GARANTI: Michaela Petrová, Iveta Čierna, Jakub Smrčka

 

5. Dostatek příležitostí k přirozenému setkávání a k bohatému kulturnímu a sportovnímu životu

 • Tábor si zaslouží, aby měl svoji příspěvkovou organizaci pro kulturu, která bude zajišťovat městské galerie, kino atd.a bude spolupracovat se všemi kulturními spolky.
 • Chceme využít budovu bývalé 8. ZŠ ve Světlogorské ulici k vybudování kulturního a společenského centra.
 • Chceme využít budovu bývalé Křižíkovy elektrárny u Lužnice k vybudování víceúčelového objektu s edukativní technickou expozicí.
 • Chceme podporovat celoroční kulturní a spolkovou činnost dětí i dospělých a propojovat ji s kulturními aktivitami města a chceme jim nabídnout dostatečné prostorové zázemí.
 • Chceme podporovat organizátory kvalitních kulturních událostí, které přesahují region a přivádějí do města nejen masový turismus.
 • Chceme, aby náměstí, ulice, parky, plácky, zákoutí fungovaly převážně jako místa neformálního setkávání. Chceme oživit a dodatečně ozelenit prostor náměstí TGM.
 • Chceme podpořit kulturní život mimo centrum – obě sídliště, více využít Komoru a Sokolskou plovárnu.
 • Chceme vytvořit dostatečné zázemí pro pestrou škálu sportů a zájmových klubů, které sporty rozvíjejí. Zlepšit sportovní infrastrukturu, vypracovat plán rozvoje sportovišť a společně s činnými kluby zpřístupnit co nejvíce stávající a připravovaná sportoviště pro kluby, oddíly dětí a mládeže a širší veřejnost.
 • Chceme vytvořit projekt „Sportovat může každý“ – svoz dětí po vyučování do městských sportovišť, kde si mohou vyzkoušet a naučit se různé sporty.
 • Chceme podpořit sportovní kluby, kde se bude pracovat s dětmi z problematického sociálního prostředí.
 • Chceme podporovat vznik nových amatérských sportovních soutěží.
 • Společně s obyvateli Tábora ve všech jeho čtvrtích chceme obnovit anebo najít a upravit vhodné lokality pro provozování volnočasových sportovních aktivit, které nejsou spojené s kluby. Taková místa (malá hřiště, plochy pro bruslení, skateboard, ledové plochy, street-workout venkovní ping-pong aj.) by byla volně přístupná.
 • Chceme propojit kulturní a sportovní aktivity (např. formou naučné cyklostezky, cyklistických výletů na jednotlivé táborské akce, viz některé charitativní akce aj.).

GARANTI: Tereza Horváthová, Jakub Smrčka, Michaela Petrová

 

6. Pestré možnosti jak získávat a rozšiřovat své znalosti

 • Chceme navýšit finanční prostředky do školství.
 • Chceme snížit počet žáků ve třídě na cca 20, aby měl učitel na jednotlivé žáky více času.
 • Zasadíme se, aby školní psycholog fungoval i na základních školách, kde je jen první stupeň (zatím jsme prosadili, že město financuje školní psychology na základních školách s prvním i druhým stupněm). 
 • Zasadíme se o vznik pozic sociálních pedagogů na základních školách.
 • Chceme prosadit větší podporu profesního i osobnostního rozvoje učitelů mateřských a základních škol zřízených městem.
 • Podporujeme školy s alternativními metodami výuky a individuální vzdělávání.
 • Podporujeme neformální i celoživotní vzdělávání: univerzita třetího věku, kurzy pro širokou veřejnost, přednášky (např. péče o zdraví, historie, moderní technologie apod.), dětské volnočasové aktivity aj.
 • Chceme, aby se městská knihovna dále rozvíjela jako kulturně vzdělávací prostor, budeme prosazovat její další rozšíření.
 • Podporujeme zdravé školní stravování z místních surovin.
 • Chceme propojit velké kulturní aktéry s táborskými školami.

GARANTI: Michaela Petrová, Petr Mikuláš

 

7. Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání

 • Chceme aktivně vytvářet a udržovat potřebné pracovní příležitosti. 
 • Pomůžeme s propagací táborským podnikatelským subjektům. 
 • Preferujeme rozvojové zóny na tzv. brownfieldech před stavbami na „zelené louce“.
 • Budeme prosazovat, aby v nové čtvrti Dvorce bylo bydlení provázáno s prostory pro podnikání (např. „work and live“ jednotky).
 • V rámci podnikání a pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu chceme podporovat ty, které jsou založeny na nabídce kvalitní kultury a originálních místních specialit a výrobků, za nimiž se budou návštěvníci města opakovaně vracet.
 • Chceme zvýhodnit podnikatele, kteří zajistí část chybějících služeb v lokalitě bez dostatečné obslužnosti (např. provozování obchodu se základními potravinami).
 • Podporujeme sociální podnikání, tj. podnikání, které umožňuje lidem se znevýhodněním pracovat, případně přispívá k řešení jiného vážného společenského problému.

GARANTI: Diana Míková

 

8. Dobře fungující a přehledný úřad

 • Chceme zlepšit způsob komunikace úřadu s obyvateli. Informace musí být jednotné, srozumitelné a snadno dostupné.
 • Chceme městského ombudsmana, který pomůže občanům s jejich požadavky.
 • Zajistíme efektivní a přehledné hospodaření s městským majetkem.
 • Podporujeme vznikající Kancelář architekta města (KAM), která bude koordinovat a iniciovat změny ve veřejném prostoru.
 • Strategický plán musí být společnou dohodou. Chceme podpořit spolupráci odborů k plnění aktivit dle nastavených cílů.  
 • Zavedeme interaktivní mapu městského majetku a připravovaných investic. Každý tak bude mít přehledné informace o tom, co se v Táboře chystá. 
 • U městských investic musí být důležitá kvalita, nejen cena. Nastavíme plynulost přípravy od kanceláře architekta města až po odbor investic. 

GARANTI: Jakub Smrčka, Michaela Petrová, Iveta Čierna