Dostupné bydlení pro všechny

Co?

V aktuální situaci, kdy se bydlení stává méně dostupným, chceme aktivní roli města a jasnou metodiku do budoucna. Máme výhodu ve velkém bytovém fondu, který reguluje cenu nájemného na trhu. Neobejdeme se však bez další bytové výstavby, kterou cílíme do obytné čtvrti Dvorce. Zde může vzniknout pestrá paleta bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva. Nezapomínáme ani na sociální bydlení pro ty, kteří nedosáhnou na standardní podmínky na trhu.

Jak?

 • Chceme zachovat stávající počet městských bytů bez dalšího prodeje. 
 • Chceme revidovat metodiku přidělování městských bytů, včetně sociálních, která musí být transparentní, s jasně měřitelnými kritérii a současně pružná při řešení konkrétních životních situací občanů. Občané mají mít rovné příležitosti pro získání městských bytů a rozhodnutí bytové komise má být kontrolovatelné, např. formou anonymizovaných dat.
 • Chceme nastavovat rozumnou cenu nájemného a pružně na ni reagovat s ohledem na zájmy města a občanů.
 • Novou výstavbu chceme směřovat převážně do čtvrti Dvorce, kde se budou stavět jak soukromé, tak městské domy pro doplnění bytového fondu.
 • Sociální bydlení nemá být segregováno do určitých lokalit. Má být vnímáno jako pomoc konkrétním rodinám, např. formou slevy na nájmu při přidělování městských bytů. 

GARANTI: Jan Mácha, Iveta Čierna

 

Podpora prevence a informovanosti

Co?

Dospívající lidé se čím dál častěji potýkají s osobními problémy, které neumí adekvátně řešit, ostýchají se říct si o pomoc. Nejbližší okolí mnohdy ani neví, že dospívající v jejich okolí mají těžké chvíle, společnost není na poskytnutí potřebné pomoci ani nastavena. To často u mladých lidí vede k rizikovému způsobu trávení volného času, k nadužívání alkoholu, případně jiných návykových látek apod. Poměrně často pak bohužel dochází ke krizím, které ústí v sebepoškození a v krajním případě i sebevraždu.

Jak?

 • Podpoříme organizace zajišťující preventivní programy pro školy.
 • Podpoříme vzdělávání učitelů.
 • Budeme vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů na středních školách (na základních školách s prvním i druhým stupněm jsme již jejich zavedení prosadili).

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák

 

Rozvoj sítě terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Vytvoříme vizi, jak má síť služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel v Táboře vypadat, jaké služby má obsahovat.
 • Vytvoříme specifické dotační programy reagující na potřeby těchto skupin obyvatel
 • Podpoříme vytvoření  fondu na rozvoj (pilotní provoz) nových sociálních služeb a programů.  
 • Prosadíme navýšení rozpočtu na sociální oblast na minimálně 8 milionů korun ročně (mimo finance pro příspěvkové organizace města).
 • Podpoříme vytváření alternativ při poskytování sociálních služeb, které vedou k udržení jednotlivce v jeho přirozeném prostředí.

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák

 

Volný čas seniorů

Co?

Senioři nechtějí všechen svůj volný čas trávit doma. Chtějí se bavit a žít. Město jim může být nápomocno ať už podporou organizací, které aktivity pro seniory organizují, nebo může samo takové kulturní, vzdělávací a sportovní akce připravovat.

Jak?

 • Chceme zachovat a rozšířit univerzitu třetího věku.
 • Chceme podpořit pořádání pravidelných setkávání seniorů, zájezdů pro seniory a dalších kulturních akcí pro seniory.
 • Chceme podpořit pořádání sportovních akcí.
 • Chceme rozšířit služby senior pointu a prohloubit informovanost seniorů o možných aktivitách.

GARANTI: Michaela Petrová, Kateřina Nimrichtrová

 

Péče o znevýhodněné

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Podpoříme budování bezbariérových tras a zajištění bezbariérovosti městských pracovišť a institucí.
 • Budeme podporovat děti z nízkopříjmových rodin – obědy zdarma, případně další úlevy v rámci možností města.
 • Dlouhodobě podporujeme organizace zabývající se protidrogovou strategií a gamblerstvím.
 • Prosadíme úplný zákaz heren na území města.
 • Navýšíme počet terénních pracovníků pro práci s lidmi bez přístřeší.
 • Budeme podporovat organizace zabývající se začleňováním cizinců a menšin.

GARANTI: Jan Mácha, Michaela Petrová