Dostupné bydlení pro všechny

Co?

Na základě podrobných dat o bytovém fondu a demografických trendech otevřeme diskuzi o dostupném bydlení v Táboře. Chceme zachovat stávající počet městských bytů bez dalšího prodeje s výjimkou posledních jednotek v konkrétních domech. Současně chceme část pozemků v obytné čtvrti v bývalých kasárnách rezervovat pro výstavbu městských bytů či jednotek s pečovatelskou službou tak, aby bytový fond a tím i složení nových obyvatel čtvrti byly co nejpestřejší. Sociální bydlení nemá být segregováno do určitých lokalit. Má být vnímáno jako pomoc konkrétním rodinám, např. formou slevy na nájmu při přidělování městských bytů. Metodika přidělování městských bytů má být revidována tak, aby byla transparentní, podle jasně měřitelných kritérií, a současně pružná při řešení konkrétních životních situací občanů. Občané mají mít rovné příležitosti pro získání městských bytů a rozhodnutí bytové komise má být kontrolovatelné, např. formou anonymizovaných dat. Výši nájmu v městských bytech je nutné průběžně porovnávat s aktuální výší tržních pronájmů a pružně na ni reagovat s ohledem na zájmy města a občanů.

Jak?

 • Chceme nastavit koncepci sociálního bydlení do budoucna podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj.
 • Chceme revidovat systém přidělování městských bytů.

Garant: Jan Mácha, Iveta Čierna, Matouš Loskot

Podpora prevence a informovanosti

Co?

Dospívající lidé se čím dál častěji potýkají s osobními problémy, které neumějí adekvátně řešit, ostýchají se říct si o pomoc. Nejbližší okolí navíc mnohdy není na poskytnutí potřebné pomoci ani nastaveno. To často u mladých lidí vede k rizikovému způsobu trávení volného času, k nadužívání alkoholu, případně jiných návykových látek apod. Poměrně často pak, bohužel, dochází ke krizím, které ústí v sebepoškození a v krajním případě i sebevraždu.

Jak?

 • Podpoříme organizace zajišťující preventivní programy pro školy.
 • Podpoříme vzdělávání učitelů.
 • Budeme vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů na středních školách (na základních školách s prvním i druhým stupněm jsme již jejich zavedení prosadili).

Garant: Jan Mácha, Karel Novák

Rozvoj sítě terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Vytvoříme vizi, jak má síť služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel v Táboře vypadat, jaké služby má obsahovat.
 • Vytvoříme specifické dotační programy reagující na potřeby těchto skupin obyvatel.
 • Podpoříme sloučení komise pro sociální oblast a rozvoj sociálních služeb a zasadíme se o nové nastavení kritérií přidělování finančních prostředků (oddělíme podporu stávajících služeb od rozvoje sítě).
 • Prosadíme navýšení rozpočtu na sociální oblast na minimálně 3 miliony korun ročně (mimo finance pro příspěvkové organizace města).
 • Podpoříme vytváření alternativ při poskytování sociálních služeb, které vedou k udržení jednotlivce v jeho přirozeném prostředí.

Garant: Jan Mácha, Karel Novák

Navýšení lůžkových kapacit pro lidi se zdravotním postižením a seniory

Co?

V bytovém fondu a při výstavbě prostor pro rozvoj kapacit město cíleně vytváří bydlení s různou mírou a dobou podpory.

Jak?

 • Prosazujeme výstavbu domova s pečovatelskou službou a domova se zvláštním režimem, která bude v souladu se standardy kvality péče a doporučenými lůžkovými kapacitami pro tyto typy institucionální péče. Chceme, aby senioři žili v maximálně domáckém, komorním prostředí.
 • V případě potřeby budeme podporovat rozšiřování počtu městských bytů vhodných pro osoby se zdravotním postižením.

Garant: Jan Mácha, Karel Novák

Volný čas seniorů

Co?

Senioři nechtějí všechen svůj volný čas trávit doma. Chtějí se bavit a žít. Město jim může být nápomocno ať už podporou organizací, které aktivity pro seniory organizují, nebo může samo takové kulturní, vzdělávací a sportovní akce připravovat.

Jak?

 • Chceme zachovat a rozšířit univerzitu třetího věku.
 • Chceme podpořit pořádání pravidelných setkávání seniorů, zájezdů pro seniory a dalších kulturních akcí pro seniory.
 • Chceme podpořit pořádání sportovních akcí.
 • Chceme rozšířit služby senior pointu.

Garant: Michaela Petrová

Péče o znevýhodněné

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Podpoříme budování bezbariérových tras a zajištění bezbariérovosti institucí.
 • Budeme podporovat děti z nízkopříjmových rodin – podpora obědů zdarma, případně další úlevy v rámci možností města (dotování kroužků pořádaných školou, příspěvků ve sportovních klubech apod.).
 • Dlouhodobě podporujeme organizace zabývající se protidrogovou strategií a gamblerstvím.
 • Prosadíme úplný zákaz heren na území města.
 • Navýšíme počet terénních pracovníků pro práci s lidmi bez přístřeší.
 • Budeme podporovat organizace zabývající se začleňováním cizinců a menšin.

Garant: Michaela Petrová