Bývalá kasárna – nová čtvrť Dvorce

Co?

Nová čtvrť Dvorce má jasně zakotvenou podobu v územní studii, která vzešla z urbanistické soutěže. Je zpracovaná ekonomická strategie a finanční rámec celého projektu. Chceme pokračovat výběrem investorů a projektovou přípravou tak, aby se mohla rozběhnout první etapa výstavby v roce 2024. Nová čtvrť bude mixem bydlení různého typu, drobných obchodů a prostorů pro podnikání.

Jak?

 • Připravíme investiční akce, které podmiňují zahájení výstavby – především rekonstrukci ulice Kyjevská a související infrastruktury.
 • Nové zelené plochy a modrozelenou infrastrukturu chceme stavět prioritně a využít pro to i dotační prostředky. Zvýšíme tak atraktivitu budoucího bydlení.
 • Vybereme klíčové investory a partnery, kteří zafinancují výstavbu a poté byty nabídnou k prodeji či pronájmu.
 • Nabídne až 100 bytů různých velikostí a atraktivní prostory v přízemí. 

GARANTI: Iveta Čierna

 

Jasná pravidla pro stavebníky

Co?

Chceme jasně formulovat a prezentovat veřejnosti platná pravidla pro výstavbu na území města, zejména na Starém Městě v městské památkové rezervaci a v jejím ochranném pásmu na Novém Městě. Cílem je sjednotit požadavky odborů na obecné, opakující se záležitosti a poskytovat srozumitelné informace před započetím projektů. Ve spolupráci s památkovou péčí lze vypracovat doporučený manuál pro tvorbu zástavby, který sjednotí obecné požadavky na úpravy staveb, předzahrádek či reklamních poutačů, a zajistí tak transparentně daná pravidla pro všechny a následné individuální řešení konkrétních projektů.

Jak?

 • Chceme aktivně pracovat s existující studií veřejných prostranství města Tábora, která shrnuje nejpodstatnější obecná pravidla a sjednocuje přístup samosprávy k mobiliáři, zeleni či reklamě.
 • Chceme veřejnosti prezentovat manuál ve srozumitelné formě a zajistit jeho používání v procesech přípravy městských projektů a investic a jeho případnou aktualizaci.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Táborské nádraží

Co?

Klíčové je otevřít diskuzi o celkové podobě a využití oblasti nádraží, aby byla přívětivá pro občany i turisty. S rostoucím významem vlakového spojení ve směru Praha a České Budějovice vnímáme tuto oblast jako klíčovou rezervu v jinak již dokončené struktuře Nového Města. V krátkodobém horizontu je zásadní zpřehlednit veřejný prostor jako atraktivní vstupní bránu do města ve spojení s Husovým parkem. Dlouhodobá koncepce by měla řešit rozvoj dopravního uzlu s navazujícími funkcemi: parkování, obchodní prostory i bydlení, to vše komplexně v prostoru „před“ i „za“ nádražím. Cílem je moderní propojení vlaku, autobusu a MHD a možnost přestupu „suchou nohou“, spolu s využitím souvisejících služeb. Pro příjemnější dojíždění do práce musí skvěle fungovat úschova kol a zavazadel, rychlé odbavení a velkorysejší čekárny.

Jak?

 • Chceme realizovat  úpravy veřejného prostoru před nádražím, pokračovat v diskuzi o dlouhodobé koncepci prostoru nádraží, aktivně spolupracovat s Českými drahami a Správou železnic a následně vytvořit projekt a realizovat revitalizaci přednádražního prostoru.
 • Chceme posílit hlídky městské policie v tomto prostoru, protože se zde často setkávají skupiny lidí bez domova a gangy mladistvých. Zároveň chceme spolupracovat s romskými koordinátory města a neziskovými organizacemi, aby místo bylo klidnější a příjemnější.
 • Chceme zrušit herny v okolí přednádražního prostoru (stejně jako jinde).

GARANTI: Michaela Petrová

 

Efektivnější a transparentnější hospodaření městských společností

Co?

Město Tábor je (spolu)vlastníkem šesti společností s ručením omezeným. U čtyř z nich je vlastníkem stoprocentním – Technické služby Tábor s.r.o., Bytes Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., Správa lesů města Tábora s.r.o. Orgány města přitom do hospodaření a řízení těchto společností mluví velmi omezeně a ekonomická výkonnost těchto společností není vždy dobrá. To je třeba změnit.

Jak?

 • V případě Tělovýchovných zařízení města Tábora iniciujeme diskuzi o změně právní formy společnosti na příspěvkovou organizaci.
 • Technické služby Tábor sloučíme se Správou lesů města Tábora do jedné společnosti, čímž se dosáhne rovnoměrnějšího využití zaměstnanců a efektivnější ekonomiky řízení.
 • Velké investice typu plánované čtvrtmiliardové investice do zařízení na pyrolýzu čistírenských kalů podmíníme předchozím souhlasem zastupitelstva a diskuzí s veřejností a odborníky.
 • Představitelé městských obchodních společností budou podávat pravidelné zprávy o své činnosti Zastupitelstvu města Tábora.
 • Nepodpoříme pokračování v kumulaci funkcí. Starosta města má být starostou na celý úvazek a ne k tomu vést společnost typu Vodárenské společnosti Táborsko.

GARANTI: Miloš Tuháček

 

Nová knihovna 2022

Co?

Knihovna je jednou z nejfunkčnějších kulturních institucí ve městě, je ale limitována prostorem a dlouhé roky do ní nebylo investováno.

Jak?

 • Prosadíme velkorysou dostavbu nebo, nebude-li to možné, přestěhování knihovny do nové, vyhovující budovy. Knihovna se tak bude moci stát lepším nástrojem města, místem, kde je možné komunikovat s občany, vzdělávat je a být jedním z nejdůležitějších hráčů na táborském kulturním poli.

GARANTI: Eva Staněk, Jakub Smrčka

 

Trafačka, Křižíkova elektrárna, Pintovka a další městské prostory

Co?

Městu chybí dobře využitelné kulturní prostory. Chybí moderní sál pro realizaci koncertů a současného divadla, chybí moderní galerie, chybí městské dílny, chybí prostory pro zkoušení ať už divadla, či tance. Chceme efektivně využít budovu bývalé Trafostanice u Jordánu, Křižíkovy elektrárny u Lužnice a dalších nevyužívaných prostor. Po kvalitní rekonstrukci Trafačky může vzniknout jak multifunkční sál, tak současná galerie a zázemí pro táborské kulturní spolky a iniciativy. Stejně zajímavé může být využití budovy bývalé Křižíkovy elektrárny, kde by měla vzniknout interaktivní výstava na téma výroby elektřiny a 1. elektrifikace tratí propojená právě s osobností Františka Křižíka. Možné bude i využití ke kulturním účelům.

Jak?

 • Podpoříme dokončení projektu rekonstrukce Křižíkovy trafostanice u Jordánu a vybudování technické expozice s kavárnou a víceúčelovým sálem v bývalé Křižíkově elektrárně.
 • Zajistíme projekt obnovy přírodního amfiteátru Pintovka a jeho využití jako prostoru pro letní venkovní akce – koncerty, festivaly, divadla a letní kina. 
 • Podpoříme rekonstrukci bývalé ZŠ Světlogorská na kulturní a společenské centrum, kde by měl vzniknout mj. multifunkční sál pro vzdělávání, přednášky, hudbu, tanec, divadlo, společenské akce aj.
 • Ve všech případech by město mělo zrealizovat jak architektonickou studii, tak usilovat o architektonickou soutěž.
 • Samozřejmostí je diskuse s občany nad využitím všech těchto prostor.

GARANTI: Jakub Smrčka, Eva Staněk, Iveta Čierna

 

Rozvojové plochy ve městě

Co?

Směřování rozvoje zejména do nevyužitých prostorů v zastavěné části města – pro příští roky je prioritní využití brownfieldu bývalých kasáren v majetku města. Další zastavitelné plochy pro výrobu ve městě je rozumné podporovat až po realizaci důležitých dopravních přeložek, ale i poté bychom se měli prioritně zaměřovat na podporu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou než na výstavbu rozlehlých skladovacích hal s minimem pracovních míst.

Jak?

 • Budeme důsledně řešit vymezování rozvojových ploch v územním plánu města.
 • Budeme aktivně koordinovat proces výstavby v bývalých kasárnách.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Koncepční směřování města – mapa rozvoje

Co?

Pro zodpovědná rozhodnutí o rozvoji města je nutná pečlivá revize všech koncepčních dokumentů a jejich jednoduchá a srozumitelná prezentace navenek. Občané mají mít možnost znát aktuální stav připravovaných studií, projektů a městských investic, aby se mohli aktivně zapojit do rozhodování o výsledku zásahů v místě jejich bydliště. To lze zajistit pomocí průběžně aktualizované mapy rozvoje, ze které budou jasně patrné konkrétní kroky a záměry radnice. Tvorba strategií a koncepcí by měla vždy probíhat ruku v ruce se zapojením veřejnosti a všech klíčových aktérů, kteří se na území pohybují. Nevyužitým potenciálem je odborná veřejnost, kterou můžeme přizvat ke klíčovým fázím projednání koncepcí a využít její široké znalosti a zájem o místní prostředí. Důležité je správné vedení projektů a záměrů, tj. zahájit co nejširší diskuzi již ve fázi první myšlenky a přípravy zadání napříč vedením města, odbory a veřejností.

Jak?

 • Vytvoříme mapu investic a záměrů – zaneseme plánované, zpracovávané, schválené, uvažované projekty města do přehledné mapy na webu včetně studií, vizualizací, odkazů na projednání a informací o stavu (plánováno, zpracováno, stavební řízení).
 • Zapojíme odbornou veřejnost do projednávání městských projektů.

GARANTI: Iveta Čierna, Jakub Smrčka

 

Strategický plán jako společná dohoda

Co?

Jednoduchý a průběžně aktualizovaný dokument, který nebude pouze formální studnicí projektů, ale bude aktivně diskutovaný s občany a široce projednaný napříč zastupitelstvem města. Má odrážet celkovou vizi města, sledovat dlouhodobé koncepce a neměnit směr po každých volbách. Strategický plán bude zpracován interaktivně, aktuální projekty budou propojeny s mapou připravovaných záměrů a provázány s rozpočtem města tak, aby každý občan měl přehled, co se ve městě připravuje. Strategie města bude úzce propojena s územním plánem a dalšími koncepčními dokumenty tak, aby celkové plánování rozvoje města bylo celistvé a dávalo smysl.

Jak?

 • Aktivně se zapojením veřejnosti zpracujeme nový strategický plán do roku 2026.
 • Propojíme aktuální cíle strategického plánu s ostatními agendami města a budeme pracovat na jejich průběžném naplňování.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Srozumitelný a jasný územní plán

Co?

Územní plán je zásadní dokument prostorové vize města, který dává samosprávě jasné pravomoci rozhodovat o svém území. Jeho zpracování však musí odpovídat současné dynamické době. Plán musí být dostatečně pevný v zásadních koncepčních návrzích a zároveň dostatečně pružný, aby mohl reagovat na měnící se potřeby obyvatel. Současně platný územní plán Tábora by měl projít revizí. Je nutné zjednodušit jeho strukturu a důraz, který je nyní kladen na funkční náplň jednotlivých ploch, je třeba směřovat na definování očekávané struktury zástavby, její výšky a hustoty. Důležité lokality a rozvojové plochy budou prověřovány územními studiemi a diskutovány s veřejností. Plán musí být pro občany pochopitelný a zajistit jim stabilitu v místě, kde žijí.

Jak?

 • Zaktualizujeme stávající územní plán a průběžně budeme zpracovávat potřebné studie.

GARANTI: Iveta Čierna