Dostupné bydlení pro všechny

Co?

V aktuální situaci, kdy se bydlení stává méně dostupným, chceme aktivní roli města a jasnou metodiku do budoucna. Máme výhodu ve velkém bytovém fondu, který reguluje cenu nájemného na trhu. Neobejdeme se však bez další bytové výstavby, kterou cílíme do obytné čtvrti Dvorce. Zde může vzniknout pestrá paleta bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva. Nezapomínáme ani na sociální bydlení pro ty, kteří nedosáhnou na standardní podmínky na trhu.

Jak?

 • Chceme zachovat stávající počet městských bytů bez dalšího prodeje. 
 • Chceme revidovat metodiku přidělování městských bytů, včetně sociálních, která musí být transparentní, s jasně měřitelnými kritérii a současně pružná při řešení konkrétních životních situací občanů. Občané mají mít rovné příležitosti pro získání městských bytů a rozhodnutí bytové komise má být kontrolovatelné, např. formou anonymizovaných dat.
 • Chceme nastavovat rozumnou cenu nájemného a pružně na ni reagovat s ohledem na zájmy města a občanů.
 • Novou výstavbu chceme směřovat převážně do čtvrti Dvorce, kde se budou stavět jak soukromé, tak městské domy pro doplnění bytového fondu.
 • Sociální bydlení nemá být segregováno do určitých lokalit. Má být vnímáno jako pomoc konkrétním rodinám, např. formou slevy na nájmu při přidělování městských bytů. 

GARANTI: Jan Mácha, Iveta Čierna

 

Bývalá kasárna – nová čtvrť Dvorce

Co?

Nová čtvrť Dvorce má jasně zakotvenou podobu v územní studii, která vzešla z urbanistické soutěže. Je zpracovaná ekonomická strategie a finanční rámec celého projektu. Chceme pokračovat výběrem investorů a projektovou přípravou tak, aby se mohla rozběhnout první etapa výstavby v roce 2024. Nová čtvrť bude mixem bydlení různého typu, drobných obchodů a prostorů pro podnikání.

Jak?

 • Připravíme investiční akce, které podmiňují zahájení výstavby – především rekonstrukci ulice Kyjevská a související infrastruktury.
 • Nové zelené plochy a modrozelenou infrastrukturu chceme stavět prioritně a využít pro to i dotační prostředky. Zvýšíme tak atraktivitu budoucího bydlení.
 • Vybereme klíčové investory a partnery, kteří zafinancují výstavbu a poté byty nabídnou k prodeji či pronájmu.
 • Nabídne až 100 bytů různých velikostí a atraktivní prostory v přízemí. 

GARANTI: Iveta Čierna

 

Rozvojové plochy ve městě

Co?

Směřování rozvoje zejména do nevyužitých prostorů v zastavěné části města – pro příští roky je prioritní využití brownfieldu bývalých kasáren v majetku města. Další zastavitelné plochy pro výrobu ve městě je rozumné podporovat až po realizaci důležitých dopravních přeložek, ale i poté bychom se měli prioritně zaměřovat na podporu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou než na výstavbu rozlehlých skladovacích hal s minimem pracovních míst.

Jak?

 • Budeme důsledně řešit vymezování rozvojových ploch v územním plánu města.
 • Budeme aktivně koordinovat proces výstavby v bývalých kasárnách.

GARANTI: Iveta Čierna