Dostupné bydlení pro všechny

Co?

Na základě podrobných dat o bytovém fondu a demografických trendech otevřeme diskuzi o dostupném bydlení v Táboře. Chceme zachovat stávající počet městských bytů bez dalšího prodeje s výjimkou posledních jednotek v konkrétních domech. Současně chceme část pozemků v obytné čtvrti v bývalých kasárnách rezervovat pro výstavbu městských bytů či jednotek s pečovatelskou službou tak, aby bytový fond a tím i složení nových obyvatel čtvrti byly co nejpestřejší. Sociální bydlení nemá být segregováno do určitých lokalit. Má být vnímáno jako pomoc konkrétním rodinám, např. formou slevy na nájmu při přidělování městských bytů. Metodika přidělování městských bytů má být revidována tak, aby byla transparentní, podle jasně měřitelných kritérií, a současně pružná při řešení konkrétních životních situací občanů. Občané mají mít rovné příležitosti pro získání městských bytů a rozhodnutí bytové komise má být kontrolovatelné, např. formou anonymizovaných dat. Výši nájmu v městských bytech je nutné průběžně porovnávat s aktuální výší tržních pronájmů a pružně na ni reagovat s ohledem na zájmy města a občanů.

Jak?

  • Chceme nastavit koncepci sociálního bydlení do budoucna podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj.
  • Chceme revidovat systém přidělování městských bytů.

Garant: Jan Mácha, Iveta Čierna, Matouš Loskot

Bývalá kasárna – nová čtvrť Dvorce

Co?

Postupně otevřeme území bývalých kasáren a aktivně nastartujeme proces výstavby obytné čtvrti. Celý proces bude koordinovaný městem na základě široce projednaného urbanistického návrhu, ze kterého vyplynou jasně dané regulace pro stavebníky. Realizace bude probíhat po etapách, město zainvestuje infrastrukturu a veřejná prostranství a následně proběhne transparentní soutěž pozemků pro soukromé stavebníky. Nová čtvrť bude mixem bydlení různého typu, drobných obchodů a prostorů pro podnikání.

Jak?

  • Pověříme konkrétní tým zodpovědný za koordinaci celého procesu.
  • Realizujeme urbanistický návrh souběžně s širokou diskuzí s veřejností.

Garant: Iveta Čierna

Rozvojové plochy ve městě

Co?

Směřování rozvoje zejména do nevyužitých prostorů v zastavěné části města – pro příští roky je prioritní využití brownfieldu bývalých kasáren v majetku města. Je nutné vést věcnou diskuzi o prostoru bývalého letiště Všechov – podporovat využití volně přístupného areálu pro sportovní a rekreační aktivity. Případné využití pro podnikání je zásadní podmínit vyřešením otázky dopravy a pečlivým zvážením přínosů versus zátěže pro město. Město má hlavní možnost usměrnit využití letiště jeho vymezením v územním plánu. Další zastavitelné plochy pro výrobu ve městě je rozumné podporovat až po realizaci důležitých dopravních přeložek, ale i poté bychom se měli prioritně zaměřovat na podporu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou než na výstavbu rozlehlých skladovacích hal s minimem pracovních míst.

Jak?

  • Budeme důsledně řešit vymezování rozvojových ploch v územním plánu města.
  • Budeme aktivně koordinovat proces výstavby v bývalých kasárnách.

Garant: Vít Markvart, Iveta Čierna

Podpora místních podnikatelů

Co?

Podpoříme lidský kapitál a inovativní firmy, které podnikají v našem městě. Máme množství menších úspěšných firem, na které můžeme být hrdí, a jako město bychom jim měli vyjít vstříc.

Jak?

  • Chceme poskytovat podporu v rámci PR a vazbě na školství, rozvojové a výzkumné projekty.
  • Chceme poskytovat prostory.

Garant: Iveta Čierna, Lenka Greň