Ještě efektivnější třídění odpadů, spravedlivé platby za odpad a zero waste politika

Co?

Chceme pokračovat v nastaveném trendu zvyšování počtu tříděných komodit a vytváření hustší sítě míst pro tříděný odpad. Chceme veřejnost soustavně informovat o možnosti odkládání odpadu, motivovat ji a realizovat interaktivní mapu míst pro tříděný odpad. Klíčové je nastavení třídění bioodpadu na celém území města, neboť právě ten tvoří největší část odpadu z domácností. Třídit odpad a využívat zálohované obaly chceme také na všech veřejných kulturních akcích. Zároveň si uvědomujeme, že jenom třídit nestačí. Je potřeba odpad co nejméně produkovat a zvyšovat povědomí o nulovém odpadu (zálohované obaly, látkové nákupní sáčky a tašky, apod.). V neposlední řadě chceme nastavit spravedlivější platby za svážení odpadu ve smyslu „plať jen to, co vyhodíš“. Právě tento systém by měl motivovat k co největší míře třídění a menší spotřebě odpadu.

Jak?

 • Zintenzivníme síť tříděného odpadu.
 • Zvýšíme úroveň osvěty, aby se snižovala míra nesprávného ukládání tříditelných surovin do směsného odpadu. Nestačí jen pár sběrných dvorů, potřebujeme také kontejnery na tetrapaky, barevné kovy, žárovky aj., a to na více místech.
 • Budeme informovat veřejnost o aktuálních trendech v nakládání s odpady.
 • Zavedeme zálohované kelímky pro kulturní akce ve městě a podpoříme podnikatele v gastronomii, kteří nebudou používat jednorázové plastové nádobí.
 • Podpoříme také vzdělávání v oblasti recyklace a zero waste.
 • Prověříme možnosti spravedlivějších nepaušálních plateb za vyprodukovaný odpad.

GARANTI: Jakub Smrčka, Michaela Petrová, Miloš Tuháček

 

Kvalitnější ovzduší

Co?

Tábor se v posledních letech zařadil k městům se zhoršenou kvalitou ovzduší. Chceme všemi dostupnými prostředky kvalitu ovzduší zlepšit.

Jak?

 • Budeme pokračovat v přesouvání tranzitní dopravy mimo město.
 • Podpoříme ekologické vytápění proti topení tuhými palivy.
 • Zpracujeme novou energetickou koncepci města v souvislosti s chystanou legislativní změnou a nutnými energetickými úsporami.
 • Budeme usilovat o mnohem více zeleně v ulicích. Velké betonové budovy mohou být porostlé popínavými rostlinami, velké betonové plochy osázené zelení. Včetně náměstí TGM.
 • Budeme intenzivně jednat s provozovateli drůbežích chovů o možnostech zmírnění zápachu.
 • Prověříme možnost zavedení nízkoemisní zóny ve vhodných částech města.

GARANTI: Michaela Petrová, Miloš Tuháček

 

Jasná pravidla pro stavebníky

Co?

Chceme jasně formulovat a prezentovat veřejnosti platná pravidla pro výstavbu na území města, zejména na Starém Městě v městské památkové rezervaci a v jejím ochranném pásmu na Novém Městě. Cílem je sjednotit požadavky odborů na obecné, opakující se záležitosti a poskytovat srozumitelné informace před započetím projektů. Ve spolupráci s památkovou péčí lze vypracovat doporučený manuál pro tvorbu zástavby, který sjednotí obecné požadavky na úpravy staveb, předzahrádek či reklamních poutačů, a zajistí tak transparentně daná pravidla pro všechny a následné individuální řešení konkrétních projektů.

Jak?

 • Chceme aktivně pracovat s existující studií veřejných prostranství města Tábora, která shrnuje nejpodstatnější obecná pravidla a sjednocuje přístup samosprávy k mobiliáři, zeleni či reklamě.
 • Chceme veřejnosti prezentovat manuál ve srozumitelné formě a zajistit jeho používání v procesech přípravy městských projektů a investic a jeho případnou aktualizaci.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Finance

Co?

Občané mají vědět, jak vedení města nakládá s financemi. Rozpočet města musí být přístupný a všem srozumitelný. Nakládání s veřejnými financemi musí být efektivní, hospodárné a spravedlivé.

Jak?

Přehledné, kategorizované a strojově zpracovatelné zveřejňování informací na internetu, zejména:

 • Rozklikávací rozpočet se srozumitelnou a přehlednou rozpočtovou dokumentací.
 • Zlepšení práce kontrolního výboru, vedení kontrolního výboru patří opozici!
 • Transparentní pravidla pro dotace budou obsahovat dopředu daná kritéria a kalendář výzev, budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích.
 • Budeme pracovat na snižování schodku v rozpočtu města.
 • Budeme prosazovat spravedlivé dotační fondy města.

GARANTI: Michaela Petrová

 

Chytré město pro budoucnost

Co?

Budeme využívat chytré technologie tam, kde je to účelné a přináší to úspory a efektivnější využívání veřejného prostoru. Podpoříme rozvoj infrastruktury pro elektrokola a elektromobily.

Jak?

 • Prověříme možnosti sdílených forem dopravy ve městě (carsharing, sdílení kol) a jejich podpory formou vyhrazených parkovacích stání.
 • Chceme zobrazovat dynamické údaje o odjezdech autobusů na frekventovaných zastávkách MHD.
 • Budeme průběžně zapracovávat užitečné digitální technologie do procesů řízení města a vyhodnocovat jejich přínosnost.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Otevřený odbor kultury a cestovního ruchu

Co?

Zefektivnění městského managementu v oblasti kultury.

Jak?

 • Budeme prosazovat změny v přístupu managementu kultury tak, aby městský odbor kultury a cestovního ruchu představoval zastřešující pružný úřad, který se stará především o komunikaci, spolupráci města a všech kulturních aktérů jakož i o koordinaci kulturních aktivit a pokračuje v tvorbě kooperativního, nikoliv konkurenčního prostředí.

Garant: Tereza Horváthová, Lenka Greň

Městský ombudsman

Co?

Chceme otevřené a komunikující město. Dovnitř i ven. Aktivně, ne pasivně. Nemyslíme si, že k transparentnosti a otevřenosti úřadu stačí pouze plné využívání moderních technologií a zveřejnění všech informací na internetu, což je pro nás samozřejmostí. Nechceme ale, aby se komunikace s občanem redukovala na rychlý informační systém. Město má komunikovat se svými občany aktivně a napřímo. Lidsky. Osobně.

Jak?

 • Chceme městského ombudsmana. Člověka, na kterého se občan může obrátit a který bude vědět, kam žádost občanů nasměrovat, a pohlídá, aby se jí příslušný referent zabýval.
 • Stejně tak jsme přesvědčeni, že město má lépe komunikovat směrem ven. Schopný komunikační pracovník dokáže včas předat interní informace úřadu ven k občanům a novinářům. Nesmí se stávat, že se občané včas nedozvědí o dopravních uzavírkách nebo chystaných investičních akcích.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka

 

Přehledné informace pro občany

Co?

Chceme, aby rozhodování radnice bylo otevřené a transparentní a všechny potřebné podklady a materiály byly občanům snadno dostupné na webu. Budeme tak pokračovat v uveřejňování zásadních i běžných pracovních dokumentů.

Jak?

 • Zpřehledníme strukturu informací a podkladů k jednáním Zastupitelstva města a Rady města.
 • Budeme kompletně uveřejňovat materiály do zastupitelstva i rady města včetně materiálů dávaných „na stůl“.
 • Budeme poskytovat přehlednější informace a identifikace usnesení s materiály a konkrétním hlasováním.

GARANTI: Jakub Smrčka

 

Výběr zpracovatelů na základě kvality

Co?

Zpracovatelé studií, projektů a plánů nebudou vybíráni pouze na základě ceny, ale i na základě jiných kritérií kvality, předchozích referencí či zkušeností. U významných staveb by měla být kritériem i cena budoucí stavby a náklady jejího provozu. Pro výběr projektantů strategického plánu, územního plánu, urbanistických studií, veřejných prostranství i budov a výtvarných intervencí bude využita soutěž s předkládáním návrhů, které posuzuje převážně odborná a nezávislá porota.

Jak?

 • Zaktualizujeme metodiku pro zadávání veřejných zakázek.
 • Podpoříme spolupráci nové Kanceláře architekta města s ostatními odbory, které mají ve správě městské budovy a veřejný prostor.

GARANTI: Iveta Čierna

 

Koncepční směřování města – mapa rozvoje

Co?

Pro zodpovědná rozhodnutí o rozvoji města je nutná pečlivá revize všech koncepčních dokumentů a jejich jednoduchá a srozumitelná prezentace navenek. Občané mají mít možnost znát aktuální stav připravovaných studií, projektů a městských investic, aby se mohli aktivně zapojit do rozhodování o výsledku zásahů v místě jejich bydliště. To lze zajistit pomocí průběžně aktualizované mapy rozvoje, ze které budou jasně patrné konkrétní kroky a záměry radnice. Tvorba strategií a koncepcí by měla vždy probíhat ruku v ruce se zapojením veřejnosti a všech klíčových aktérů, kteří se na území pohybují. Nevyužitým potenciálem je odborná veřejnost, kterou můžeme přizvat ke klíčovým fázím projednání koncepcí a využít její široké znalosti a zájem o místní prostředí. Důležité je správné vedení projektů a záměrů, tj. zahájit co nejširší diskuzi již ve fázi první myšlenky a přípravy zadání napříč vedením města, odbory a veřejností.

Jak?

 • Vytvoříme mapu investic a záměrů – zaneseme plánované, zpracovávané, schválené, uvažované projekty města do přehledné mapy na webu včetně studií, vizualizací, odkazů na projednání a informací o stavu (plánováno, zpracováno, stavební řízení).
 • Zapojíme odbornou veřejnost do projednávání městských projektů.

GARANTI: Iveta Čierna, Jakub Smrčka