Dostupné bydlení pro všechny

Co?

Na základě podrobných dat o bytovém fondu a demografických trendech otevřeme diskuzi o dostupném bydlení v Táboře. Chceme zachovat stávající počet městských bytů bez dalšího prodeje s výjimkou posledních jednotek v konkrétních domech. Současně chceme část pozemků v obytné čtvrti v bývalých kasárnách rezervovat pro výstavbu městských bytů či jednotek s pečovatelskou službou tak, aby bytový fond a tím i složení nových obyvatel čtvrti byly co nejpestřejší. Sociální bydlení nemá být segregováno do určitých lokalit. Má být vnímáno jako pomoc konkrétním rodinám, např. formou slevy na nájmu při přidělování městských bytů. Metodika přidělování městských bytů má být revidována tak, aby byla transparentní, podle jasně měřitelných kritérií, a současně pružná při řešení konkrétních životních situací občanů. Občané mají mít rovné příležitosti pro získání městských bytů a rozhodnutí bytové komise má být kontrolovatelné, např. formou anonymizovaných dat. Výši nájmu v městských bytech je nutné průběžně porovnávat s aktuální výší tržních pronájmů a pružně na ni reagovat s ohledem na zájmy města a občanů.

Jak?

 • Chceme nastavit koncepci sociálního bydlení do budoucna podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj.
 • Chceme revidovat systém přidělování městských bytů.

Garant: Jan Mácha, Iveta Čierna, Matouš Loskot

Žít v Táboře bez obav

Co?

Lidé se ve svém městě musí cítit bezpečně. Naším cílem nejsou jen represivní opatření pro udržení bezpečnosti, ale především prevence kriminality jako nástroj předcházení trestné činnosti.

Jak?

 • Vytvoříme koncepční dokument pro prevenci kriminality ve městě za aktivní spolupráce s neziskovými organizacemi, které v oblasti prevence kriminality pracují.
 • Podpoříme zřízení fondu prevence kriminality.
 • Budeme aktivně využívat dotační programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů.
 • Posílíme terénní pracovníky pro práci s bezdomovci.
 • Posílíme hlídky městské policie.
 • Podpoříme dozor městských strážníků u problematických silničních úseků a škol.
 • Podpoříme zřízení samostatné provozovny městské policie na Sídlišti nad Lužnicí.
 • Prosadíme úplný zákaz provozování herních automatů a videoloterijních terminálů na území města.
 • Podpoříme rodiny s dětmi – bezbariérovost nejen pro kočárky, familly pointy, služby pro rodiny, matku a dítě, hřiště.

Garant: Michaela Petrová, Jan Mácha

Bývalá kasárna – nová čtvrť Dvorce

Co?

Postupně otevřeme území bývalých kasáren a aktivně nastartujeme proces výstavby obytné čtvrti. Celý proces bude koordinovaný městem na základě široce projednaného urbanistického návrhu, ze kterého vyplynou jasně dané regulace pro stavebníky. Realizace bude probíhat po etapách, město zainvestuje infrastrukturu a veřejná prostranství a následně proběhne transparentní soutěž pozemků pro soukromé stavebníky. Nová čtvrť bude mixem bydlení různého typu, drobných obchodů a prostorů pro podnikání.

Jak?

 • Pověříme konkrétní tým zodpovědný za koordinaci celého procesu.
 • Realizujeme urbanistický návrh souběžně s širokou diskuzí s veřejností.

Garant: Iveta Čierna

Navýšení lůžkových kapacit pro lidi se zdravotním postižením a seniory

Co?

V bytovém fondu a při výstavbě prostor pro rozvoj kapacit město cíleně vytváří bydlení s různou mírou a dobou podpory.

Jak?

 • Prosazujeme výstavbu domova s pečovatelskou službou a domova se zvláštním režimem, která bude v souladu se standardy kvality péče a doporučenými lůžkovými kapacitami pro tyto typy institucionální péče. Chceme, aby senioři žili v maximálně domáckém, komorním prostředí.
 • V případě potřeby budeme podporovat rozšiřování počtu městských bytů vhodných pro osoby se zdravotním postižením.

Garant: Jan Mácha, Karel Novák

Sídliště Nad Lužnicí – veřejný prostor

Co?

Chceme pokračovat v připravované revitalizaci veřejných prostorů na sídlišti. Zahájíme diskuzi o využití a spravování veřejného prostoru sídliště s ohledem na ekonomiku. Kolik nás stojí údržba veřejné zeleně v porovnání s klasickou zástavbou a můžeme některé plochy pronajmout konkrétním panelovým domům k užívání? S veřejným prostorem souvisí i koncepce parkování pro celé sídliště. Ta je vzhledem k vysoké hustotě obyvatel a rostoucímu počtu automobilů nezbytná. Je třeba využít aktuální znalosti o sídlištích a uvažovat o udržitelnosti příjemného bydlení se souvisejícími službami v dlouhodobém horizontu. Cílem je dostupné bydlení, funkční různorodost a pestrost.

Jak?

 • Chceme dokončit úpravy klíčových veřejných prostranství, prověřit náklady na správu veřejného prostoru.
 • Zahájíme realizaci dalších parkovacích ploch.
 • Zřídíme samostatné provozovny městské policie na sídlišti Nad Lužnicí.

Garant: Matouš Loskot, Iveta Čierna