Plán v kostce

1. Zdravé životní prostředí

 • Chceme více zeleně ve městě, zvláště na náměstí TGM.
 • Chceme spravedlivé platby za odpad (kdo recykluje, platí méně).
 • Chceme snížit znečištění ovzduší ve městě.
 • Chceme omezit užívání sporných chemických látek ve veřejném prostoru (např. Roundup).
 • Chceme podporovat a v případě městského majetku dbát na ekologicky šetrné způsoby hospodaření s vodou, energií, nakládání s odpady a využívání krajiny.
 • Chceme chránit zvířata ať už domácí před krutým zacházením jejich majitelů, nebo divoká před neohleduplností člověka.
 • Chceme v rámci možností samosprávy udělat opatření, která pomohou zadržovat vodu v krajině. Chceme podpořit opatření k zadržování srážkové vody.
 • Chceme šetrné nakládání s půdou. Nechceme zbytečně zastavovat půdu ornou.

GARANTI: Michaela Petrová, Lenka Greň, Jakub Smrčka

2. Kvalitní bydlení

 • Chceme město dostupné pro všechny, tedy i pro mladé lidi, rodiny s malými dětmi, seniory a obyvatele jakkoliv znevýhodněné, v lokalitě, která se jim líbí (chceme eliminovat vytváření lokalit „dobrých a špatných adres“).
 • Chceme, aby rekonstrukce městských bytů i změny v okolí bytových domů probíhaly podle návrhů bytového architekta a ve vyšším standardu provedení.
 • Chceme město bezpečné a klidné, chceme zvýšit přítomnost městské policie v nočních ulicích a na problematických místech.
 • Chceme zvýšit počet sběrných míst pro tříděný odpad s kompletní sestavou, tedy včetně bio popelnic, kontejnerů na kovy a nádob na elektrospotřebiče a použitý olej.
 • Chceme zavést nový systém placení odpadů postavený na principu: kdo odpad třídí a produkuje méně směsného odpadu, platí méně.
 • Na frekventovaných vycházkových trasách chovatelů psů chceme budovat tzv. psí záchody.
 • Chceme, aby zóny pro bydlení nebyly rušeny hlukem a světelným smogem.
 • Chceme zvýšit bezpečnost ve městě.
 • Chceme vybudovat kanalizaci a vodovody v příměstských částech, kde ještě zavedené nejsou (Stoklasná Lhota, Hlinice).

GARANT: Iveta Čierna, Jan Mácha, Michaela Petrová, Karolína Koubová, Lenka Greň, Matouš Loskot

3. Komplexní sociálně-zdravotní péče a podpora

 • Chceme podporovat duševní i tělesné zdraví obyvatel. Chceme, aby obyvatelé měli dostatek informací o způsobech jak předcházet vážným nemocem a nežádoucím společenským jevům a jak přispívat ke snižování jejich výskytu.
 • Chceme zajistit, aby obyvatelé i přes věková, zdravotní nebo jiná omezení mohli dále žít kvalitní život v domácím prostředí. V případě, že k tomu potřebují pomoc druhé osoby, chceme, aby měli možnost využívat dostatečně hustou síť sociálních, případně sociálně-zdravotních služeb, schopných pružně reagovat na jejich individuální potřeby.
 • Chceme mít dostatečnou lůžkovou kapacitu pro obyvatele, kteří potřebují celodenní péči a nemohou již zůstat doma sami. Chceme snížit čekací dobu na přestěhování do takového zařízení, chceme podpořit rozvoj přechodné lůžkové péče (tzv. odlehčovací služby).
 • Chceme navýšit část městského rozpočtu určeného na podporu sociálních služeb minimálně na částku 3 miliony korun.
 • Chceme podporovat tzv. mezigenerační bydlení (tj. soužití mladých lidí, rodin s dětmi a seniorů) a další aktivity, které povedou k přirozenému propojování zdravých lidí a lidí se znevýhodněním.
 • Chceme zajistit takové podmínky pro lékaře, abychom do města přilákali lékařské profese, kterých je v současné době málo nebo hrozí jejich nedostatek (zubaři, pediatři, praktičtí lékaři, oční lékaři, psychiatři atd.).
 • Podporujeme hospicovou péči.

GARANTI: Jan Mácha, Karel Novák, Michaela Petrová

4. Snadný pohyb po městě a jeho okolí

 • Chceme pokračovat v nastaveném trendu přesouvání osobní i nákladní dopravy na obchvaty města.
 • Chceme udělat vše pro zachování výjimky v zákoně, aby nedošlo ke zpoplatnění městského obchvatu v rámci D3.
 • Chceme rozšíření zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do města.
 • Chceme pokračovat v rekonstrukci Budějovické ulice podle schváleného konceptu, tzn. kompromis mezi rezidenty, automobilovou dopravou a chodci.
 • Chceme, aby jízdní kolo bylo běžně využíváno jako prostředek pohybu po městě, tj. aby cyklostezky vedly i do centra města a k obchodům. Nejde nám jen o tranzitní trasy městem a relaxaci.
 • Chceme rozšířit počet míst, kde se provádí zimní údržba.
 • Chceme, aby MHD byla v městské přepravě klíčová – pro děti zdarma, snížené jízdné, prioritní pruhy pro MHD, případně aby byla vhodně doplněna o dopravu vlakovou.
 • Chceme vybudovat tzv. chytré zastávky a zavést snadný způsob placení jízdného v MHD platební karetou.
 • Chceme zajistit řešení „parkovací krize“ v jednotlivých oblastech města.
 • Chceme rozšířit odstavná parkoviště.

GARANTI: Michaela Petrová, Iveta Čierna, Karolína Koubová, Matouš Loskot, Lenka Greň, Tomáš Mráz