Rekonstrukce školských zařízení

Od roku 2018 jsme prosadili nejvíce financí do rekonstrukce školských budov za posledních deset let. V současné době jsou zrekonstruovány všechny budovy mateřských a základních škol zřizovaných městem. Dle potřeb se rekonstruují i vnitřní prostory školských budov a investuje se i do vybavení škol a školek pro potřeby výuky a příjemného prostředí interiérů.

Školní psychologové

Podařilo se nám prosadit školní psychology do škol, kde je první i druhý stupeň školní výuky. Nejprve to bylo hrazení psychologů z městského rozpočtu na jeden den v týdnu a následně, když ředitelé škol poznali výhody školního psychologa, aktivně pak sami vyhledávali možnosti financování na rozšíření této služby. Dnes na většině škol působí školní psycholog několik dní v týdnu. Jeho úkolem je nejen práce s kolektivy dětí a jedinci tak, aby školní klima bylo příjemné a s co nejmenšími prvky závadového chování, ale také poskytují metodickou pomoc učitelů a v případě potřeby i rodičům.

Prosazení výběrových řízení na ředitele ZŠ a MŠ

Ředitelé škol a školek mají šestileté funkční období. Po uplynutí této doby může obec vyhlásit výběrové řízení nebo automaticky prodloužit funkční období ředitele o dalších šest let. My zastáváme názor, že by se výběrová řízení měla konat. Je nutné ověřit, zda ve vedení mateřských a základních škol jsou ti nejlepší a znát jejich vize pro další období. My jsme výběrová řízení i přes velké protesty a výhrůžky odvolávání naší místostarostky prosadili. Chtěli jsme mít jistotu, že ve vedení škol a školek jsou ti nejlepší lidé pro naše školství.

Podpora alternativního vzdělávání

Zastáváme názor, že rodiče mají mít možnost si pro své dítě vybrat vzdělávání, které je jim i jejich dítěti blízké a vyhovující. Proto vítáme aktivity pedagogů i rodičů, kteří zakládají školy s jiným výukovým plánem a stylem vzdělávání. Aktivně jsme podporovali vznik takových školek a škol. Při jejich zakládání město dává souhlas se vznikem. Naše místostarostka tyto žádosti předkládala a i přes velké politické neshody se nám tyto souhlasy podařilo prosadit.

Školní jídelny

Školní stravování je velké téma ať už z hlediska kvality nebo chutnosti. Jídelníček sestavují vedoucí školních jídelen a kvalita stravování je gesci ředitele školy. Nám se podařilo nastartovat pravidelné setkávání vedoucích školních jídelen, kde jsme pro ně zajišťovali odborné přednášky z oblasti školního stravování a kde mohou vedoucí mezi sebou diskutovat a předávat si zkušenosti.