Podpora prevence a informovanosti

Co?

Dospívající lidé se čím dál častěji potýkají s osobními problémy, které neumějí adekvátně řešit, ostýchají se říct si o pomoc. Nejbližší okolí navíc mnohdy není na poskytnutí potřebné pomoci ani nastaveno. To často u mladých lidí vede k rizikovému způsobu trávení volného času, k nadužívání alkoholu, případně jiných návykových látek apod. Poměrně často pak, bohužel, dochází ke krizím, které ústí v sebepoškození a v krajním případě i sebevraždu.

Jak?

 • Podpoříme organizace zajišťující preventivní programy pro školy.
 • Podpoříme vzdělávání učitelů.
 • Budeme vyjednávat s Jihočeským krajským úřadem, který je zřizovatelem středních škol, o zavedení školních psychologů na středních školách (na základních školách s prvním i druhým stupněm jsme již jejich zavedení prosadili).

Garant: Jan Mácha, Karel Novák

Rozvoj sítě terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Vytvoříme vizi, jak má síť služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel v Táboře vypadat, jaké služby má obsahovat.
 • Vytvoříme specifické dotační programy reagující na potřeby těchto skupin obyvatel.
 • Podpoříme sloučení komise pro sociální oblast a rozvoj sociálních služeb a zasadíme se o nové nastavení kritérií přidělování finančních prostředků (oddělíme podporu stávajících služeb od rozvoje sítě).
 • Prosadíme navýšení rozpočtu na sociální oblast na minimálně 3 miliony korun ročně (mimo finance pro příspěvkové organizace města).
 • Podpoříme vytváření alternativ při poskytování sociálních služeb, které vedou k udržení jednotlivce v jeho přirozeném prostředí.

Garant: Jan Mácha, Karel Novák

Navýšení lůžkových kapacit pro lidi se zdravotním postižením a seniory

Co?

V bytovém fondu a při výstavbě prostor pro rozvoj kapacit město cíleně vytváří bydlení s různou mírou a dobou podpory.

Jak?

 • Prosazujeme výstavbu domova s pečovatelskou službou a domova se zvláštním režimem, která bude v souladu se standardy kvality péče a doporučenými lůžkovými kapacitami pro tyto typy institucionální péče. Chceme, aby senioři žili v maximálně domáckém, komorním prostředí.
 • V případě potřeby budeme podporovat rozšiřování počtu městských bytů vhodných pro osoby se zdravotním postižením.

Garant: Jan Mácha, Karel Novák

Péče o znevýhodněné

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Podpoříme budování bezbariérových tras a zajištění bezbariérovosti institucí.
 • Budeme podporovat děti z nízkopříjmových rodin – podpora obědů zdarma, případně další úlevy v rámci možností města (dotování kroužků pořádaných školou, příspěvků ve sportovních klubech apod.).
 • Dlouhodobě podporujeme organizace zabývající se protidrogovou strategií a gamblerstvím.
 • Prosadíme úplný zákaz heren na území města.
 • Navýšíme počet terénních pracovníků pro práci s lidmi bez přístřeší.
 • Budeme podporovat organizace zabývající se začleňováním cizinců a menšin.

Garant: Michaela Petrová