Ještě efektivnější třídění odpadů, spravedlivé platby za odpad a zero waste politika

Co?

Chceme pokračovat v nastaveném trendu zvyšování počtu tříděných komodit a vytváření hustší sítě míst pro tříděný odpad. Chceme veřejnost soustavně informovat o možnosti odkládání odpadu, motivovat ji a realizovat interaktivní mapu míst pro tříděný odpad. Klíčové je nastavení třídění bioodpadu na celém území města, neboť právě ten tvoří největší část odpadu z domácností. Třídit odpad a využívat zálohované obaly chceme také na všech veřejných kulturních akcích. Zároveň si uvědomujeme, že jenom třídit nestačí. Je potřeba odpad co nejméně produkovat a zvyšovat povědomí o nulovém odpadu (zálohované obaly, látkové nákupní sáčky a tašky, apod.). V neposlední řadě chceme nastavit spravedlivější platby za svážení odpadu ve smyslu „plať jen to, co vyhodíš“. Právě tento systém by měl motivovat k co nejvyšší míře třídění a menší spotřebě odpadu.

Jak?

 • Zintenzivníme síť tříděného odpadu.
 • Zvýšíme úroveň osvěty, aby se snižovala míra nesprávného ukládání tříditelných surovin do směsného odpadu. Nestačí jen pár sběrných dvorů, potřebujeme také kontejnery na tetrapaky, barevné kovy, žárovky aj., a to na více místech.
 • Budeme informovat veřejnost o aktuálních trendech v nakládání s odpady.
 • Zavedeme zálohované kelímky pro kulturní akce ve městě a podpoříme podnikatele v gastronomii, kteří nebudou používat jednorázové plastové nádobí.
 • Podpoříme také vzdělávání v oblasti recyklace a zero waste.
 • Prověříme možnosti spravedlivějších nepaušálních plateb za vyprodukovaný odpad.

Garant: Jakub Smrčka, Lenka Greň

Kvalitnější ovzduší

Co?

Tábor se v posledních letech zařadil k městům se zhoršenou kvalitou ovzduší. Chceme všemi dostupnými prostředky kvalitu ovzduší zlepšit.

Jak?

 • Budeme pokračovat v přesouvání dopravy mimo město.
 • Podpoříme ekologické vytápění proti topení tuhými palivy.
 • Budeme usilovat o mnohem více zeleně v ulicích.
 • Budeme intenzivně jednat s provozovateli drůbežích chovů o možnostech zmírnění zápachu.

Garant: Michaela Petrová

Ochrana vod a půdy

Co?

Změny klimatu spolu s intenzivním hospodařením způsobují úbytek vody v naší krajině a znehodnocování půdy. Krajina potřebuje větší péči a zaslouží si větší pozornost. Pro město to znamená zaměřit se na zadržování vody v krajině, ochranu půdního a lesního fondu a přirozených ekosystémů. Samotná plánovaná a direktivní opatření „shora“ nestačí. V rámci samosprávy je ale možné učinit soubor opatření, která zamezí znehodnocování půdy a vody a zároveň pomohou zadržování vody v krajině.

Jak?

 • Nastavíme smluvní podmínky se zemědělci, kteří hospodaří v nájmu na městské orné půdě tak, aby pěstovali širokořádkové plodiny pouze v minimálním množství a spíše se zaměřili na plodiny zlepšující kvalitu orné půdy.
 • Dáme přednost novým stavbám na tzv. brownfieldech před stavbami na „zelené louce“.
 • Budeme obnovovat zaniklé vodní plochy.
 • Omezíme soustřeďování odtoku do stružek, podpoříme jeho rozptylování.
 • V lesích budeme vysazovat optimální druhovou skladbu složení dřevin.
 • Zvýšíme adaptační potenciál lesů, druhovou, genovou a věkovou skladbou porostů.

Garant: Michaela Petrová

Údolní nádrž Jordán

Co?

Ze dna údolní nádrže Jordán byl v letech 2012–2014 odtěžen sediment, ale to k celkové čistotě vody v Jordánu nestačí. Jedním z hlavních důvodů, proč voda v Jordánu stále zelená, je znečištění přemnoženými sinicemi, jejichž potravou je fosfor obsažený v hnojivech a hlavně v pracích prášcích. Fosfor potřebují sinice i řasy ke svému růstu. Z odpadních vod ho dokáží odstranit jen opravdu moderní čističky. Zákon je však menším obcím nenařizuje, a ty je proto mnohdy nevyužívají. Po nástupu do vedení města jsme iniciovali vznik odborné skupiny, složené z vědců a odborných pracovníků v oblasti hydrobiologie, kteří pravidelně monitorují kvalitu vody v Jordánu a navrhují nápravná opatření pro její zlepšení.

Jak?

 • Zachováme odborné skupiny pro čistotu vody v Jordánu.
 • Budeme dále jednat s obcemi na povodí Jordánu o rozšiřování čistíren odpadních vod a doplňování o tzv. třetí stupeň čištění, tedy odstranění fosforu.
 • Budeme jednat s pozemkovým úřadem, abychom získali do vlastnictví půdu nezbytnou pro provádění protierozních opatření v povodí. Splavováním zemědělské půdy do povodí se totiž do vody dostávají i hnojiva s obsahem fosforu.
 • Podpoříme výstavbu srážecí stanice, která zachytí většinu fosforu ještě před vtokem do Jordánu.
 • Zachováme současné sklady rybí osádky s převahou dravých ryb.
 • Podpoříme osvětu zaměřenou na používání bezfosfátových pracích a čisticích prostředků.

Garant: Michaela Petrová

Městská zeleň

Co?

Zeleň ve městě má svou nenahraditelnou funkci ať už z hlediska ekologického (snižování prašnosti, hlučnosti, udržování městského mikroklimatu) nebo estetického. Zvláště po zkušenostech s posledními horkými roky je potřeba městskou zeleň udržet a rozšířit. Proto chceme přidat další zeleň do městského prostoru a kácení dřevin schvalovat jen v opravdu nutných případech. Jako zásadní vnímáme návrat stromů na náměstí TGM.

Jak?

 • Zachováme vzrostlé stromy.
 • Budeme dbát na odborné ošetřování městské zeleně.
 • Vysadíme novou zeleň v městském prostoru.
 • Ve spolupráci s architekty vrátíme zeleň na náměstí TGM.
 • Podpoříme pravidelnější a častější seč trávy i v okrajových částech města.
 • Omezíme používání chemických látek pro ošetřování zeleně včetně Roundupu.
 • Budeme pokračovat v kontrole Komise životního prostředí nad kácením stromů ve městě.
 • Prověříme možnosti propojení náměstí TGM s botanickou zahradou.

Garant: Michaela Petrová, Lenka Greň

Havrani

Co?

V některých případech dochází k opačnému efektu, než zmiňujeme v jiných kapitolách. Přemnožená divoká zvířata v obytných částech města snižují kvalitu života lidí. V Táboře jsou to konkrétně kolonie havranů. Musíme si uvědomit, že havran je velmi inteligentní pták, kterému člověk narušil jeho přirozené prostředí v přírodě, a kolonie havranů se proto přestěhovaly do měst. Zároveň je havran zákonem chráněný. Omezení nebo vymístění kolonií je tudíž velmi obtížné. Nicméně je potřeba vyzkoušet všechny legislativně možné a šetrné způsoby.

Jak?

 • Vyzkoušíme techniky, jako jsou soustavy zrcadélek a světel, která havrany ruší.
 • Vyzkoušíme ultrazvukové rušičky.
 • Vyzkoušíme drony ve tvaru dravců.
 • V postižených oblastech důsledně umístíme pouze kryté odpadkové koše, aby se havrani nedostávali ke zbytkům jídla.
 • Zajistíme důsledné a časté čištění v oblastech, kde se kolonie havranů vyskytují.

Garant: Michaela Petrová

Další opatření pro zdravé životní prostředí

Co?

Zdravé životní prostředí je soubor různých opatření, která dohromady tvoří příjemné a zdravé město. Kromě uvedených kapitol je třeba zmínit ochranu před hlukem a světelným smogem. Dále je nutné podporovat ekologicky šetrný rozvoj města.

Jak?

 • Budeme pokračovat v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o protihlukových stěnách v Měšicích a Čekanicích kolem silnice I/19.
 • Budeme podporovat důslednější dohled městské policie nad dodržováním nočního klidu.
 • Prosadíme zavedení městské vyhlášky o omezení používání zábavní pyrotechniky.
 • Nebudeme zavádět veřejné osvětlení v místech, kde to není nutné, tzn. mimo obytné zóny.
 • Ve veřejném osvětlení budeme používat šetrné světelné zdroje LED a budeme pokračovat v trendu zavádění veřejného osvětlení se směrem svícení k zemi.
 • Zvýšíme frekvenci úklidu v problémových lokalitách.
 • Podpoříme nízkoenergetické stavby a rekonstrukce vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb.
 • Podpoříme ekologicky hospodařící zemědělce.

Garant: Michaela Petrová

Žít v Táboře bez obav

Co?

Lidé se ve svém městě musí cítit bezpečně. Naším cílem nejsou jen represivní opatření pro udržení bezpečnosti, ale především prevence kriminality jako nástroj předcházení trestné činnosti.

Jak?

 • Vytvoříme koncepční dokument pro prevenci kriminality ve městě za aktivní spolupráce s neziskovými organizacemi, které v oblasti prevence kriminality pracují.
 • Podpoříme zřízení fondu prevence kriminality.
 • Budeme aktivně využívat dotační programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů.
 • Posílíme terénní pracovníky pro práci s bezdomovci.
 • Posílíme hlídky městské policie.
 • Podpoříme dozor městských strážníků u problematických silničních úseků a škol.
 • Podpoříme zřízení samostatné provozovny městské policie na Sídlišti nad Lužnicí.
 • Prosadíme úplný zákaz provozování herních automatů a videoloterijních terminálů na území města.
 • Podpoříme rodiny s dětmi – bezbariérovost nejen pro kočárky, familly pointy, služby pro rodiny, matku a dítě, hřiště.

Garant: Michaela Petrová, Jan Mácha

Jasná pravidla pro stavebníky

Co?

Chceme jasně formulovat a prezentovat veřejnosti platná pravidla pro výstavbu na území města, zejména na Starém městě v městské památkové rezervaci a v jejím ochranném pásmu na Novém městě. Cílem je sjednotit požadavky odborů na obecné, opakující se záležitosti a poskytovat srozumitelné informace před započetím projektů. Ve spolupráci s památkovou péčí lze vypracovat doporučený manuál pro tvorbu zástavby, který sjednotí obecné požadavky na úpravy staveb, předzahrádek či reklamních poutačů, a zajistí tak transparentně daná pravidla pro všechny a následné individuální řešení konkrétních projektů.

Jak?

 • Chceme aktivně pracovat s existující studií veřejných prostranství města Tábora, která shrnuje nejpodstatnější obecná pravidla a sjednocuje přístup samosprávy k mobiliáři, zeleni či reklamě.
 • Chceme prezentovat manuál ve srozumitelné formě veřejnosti a zajistit jeho používání v procesech přípravy městských projektů a investic a jeho případnou aktualizaci.

Garant: Matouš Loskot, Iveta Čierna, Lenka Greň

Parkování

Co?

V současné chvíli je v některých oblastech parkování osobních automobilů klíčovým problémem, především na Sídlišti nad Lužnicí a v oblasti Starého a Nového města. Je potřeba schválit již vypracovanou koncepci parkování a postupně jednotlivé projekty realizovat.

Jak?

 • Podle vypracované koncepce chceme na Sídlišti nad Lužnicí získávat pozemky, které nejsou ve vlastnictví města, a realizovat parkovací plochy.
 • S ohledem na finanční možnosti chceme vybudovat alespoň jeden parkovací dům typu „lehké konstrukce“.
 • V souvislosti s rekonstrukcí plaveckého stadionu chceme upravit parkoviště před ním a v jeho okolí a zkapacitnit sportovní zařízení v této oblasti.
 • Chceme najít vhodné místo a realizovat parkovací dům pro oblast Starého města tak, aby mohl být vjezd automobilové dopravy na Staré město omezen.
 • V rámci úpravy přednádražního prostoru chceme hledat další možná parkovací místa.

Garant: Michaela Petrová