Sídliště Nad Lužnicí – veřejný prostor

Co?

Chceme pokračovat v připravované revitalizaci veřejných prostorů na sídlišti. Zahájíme diskuzi o využití a spravování veřejného prostoru sídliště s ohledem na ekonomiku. Kolik nás stojí údržba veřejné zeleně v porovnání s klasickou zástavbou a můžeme některé plochy pronajmout konkrétním panelovým domům k užívání? S veřejným prostorem souvisí i koncepce parkování pro celé sídliště. Ta je vzhledem k vysoké hustotě obyvatel a rostoucímu počtu automobilů nezbytná. Je třeba využít aktuální znalosti o sídlištích a uvažovat o udržitelnosti příjemného bydlení se souvisejícími službami v dlouhodobém horizontu. Cílem je dostupné bydlení, funkční různorodost a pestrost.

Jak?

 • Chceme dokončit úpravy klíčových veřejných prostranství, prověřit náklady na správu veřejného prostoru.
 • Zahájíme realizaci dalších parkovacích ploch.
 • Zřídíme samostatné provozovny městské policie na sídlišti Nad Lužnicí.

Garant: Matouš Loskot, Iveta Čierna

Sídliště Nad Lužnicí – lokalita Komora

Co?

Vzhledem k husté zástavbě sídliště je potřeba prodiskutovat koncepci budoucího rozvoje lokality Komora, která slouží jako hlavní rekreační a volnočasový areál sídliště. Je nutné průběžně koordinovat umisťování sportovních aktivit a dalších prvků, aby byla Komora otevřená co nejširší skupině obyvatel. Kromě sportovního vyžití by tu měl být i prostor pro rodiny s dětmi, např. v podobě zábavních ale přitom vkusných „atrakcí“, ve stylu parku Mirákulum.

Jak?

 • Zpracujeme plán pro budoucí podobu lokality Komora a budeme jej diskutovat s veřejností.
 • Realizujeme již vyprojektované a s veřejností diskutované projekty, jako je provazový hrad pro děti, parkourové hřiště a pumptrackové hřiště jako rozšíření skateparku.

Garant: Karolína Koubová

Sídliště Nad Lužnicí – doprava

Co?

Lokalita sídliště trpí především svojí odlehlostí vůči zbytku města. Veškerá vybavenost je soustředěna v blízkosti centra a v obchodní zóně. Na rozlehlost a nedokončenost obchodní zóny doplácí především pěší a cyklisté, kterým je dnešní situace nejméně nakloněna, a to především kvůli vysokému rychlostnímu limitu 70 km/h na komunikaci kolem obchodní zóny směrem k Sídlišti nad Lužnicí, který vylučuje povrchový přechod, zastávku MHD nebo přítomnost cyklostezky. Řešením by bylo snížit rychlostní limit, a díky tomu realizovat kroky vstřícné k pěší, cyklistické či hromadné dopravě.

Jak?

 • Zahájíme diskuzi o nastavení rychlostních limitů v intravilánu s ohledem na zlepšení dopravní situace pro pěší a cyklisty.

Garant: Karolína Koubová

Péče o znevýhodněné

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Podpoříme budování bezbariérových tras a zajištění bezbariérovosti institucí.
 • Budeme podporovat děti z nízkopříjmových rodin – podpora obědů zdarma, případně další úlevy v rámci možností města (dotování kroužků pořádaných školou, příspěvků ve sportovních klubech apod.).
 • Dlouhodobě podporujeme organizace zabývající se protidrogovou strategií a gamblerstvím.
 • Prosadíme úplný zákaz heren na území města.
 • Navýšíme počet terénních pracovníků pro práci s lidmi bez přístřeší.
 • Budeme podporovat organizace zabývající se začleňováním cizinců a menšin.

Garant: Michaela Petrová

Oživení sídlišť a přilehlých částí kulturou

Co?

Kulturní život může vzkvétat i mimo centrum. Zaměříme se na to, jak oživit části města, ve kterých žije mnoho občanů Tábora, ale chybí v nich přirozená kulturní centra.

Jak?

 • Budeme podněcovat místní spolky a organizace k pořádání kulturních aktivit na sídlišti, v příměstských částech, ale i na Novém Městě. Kultura nepatří jen na Staré město.
 • Podpoříme činnost mládežnických spolků spojených s aktivním sportem nebo zájmovou činností ke kulturní činnosti ve vlastním rajonu.
 • Zkultivujeme, ozeleníme anebo „dotáhneme“ veřejná prostranství a budeme je častěji využívat k dočasným výstavám i kulturnímu dění.
 • Budeme aktivně spolupracovat se školami v těchto lokalitách a rozšíříme nabídku kulturního programu i na ně.

Garant: Lenka Greň