Sídliště Nad Lužnicí – veřejný prostor

Co?

Sídliště Nad Lužnicí si jako největší táborské sídliště zaslouží náležitou pozornost. Je potřeba jeho prostředí modernizovat, udělat přívětivější a bezpečnější pro jeho obyvatele. Pojďme splatit dluh z minulosti, se kterým se dodnes musí tato městská část potýkat. Udělejme ze sídliště čtvrť, na kterou můžeme být hrdí.

Jak?

Bezpečnost

 • Zasadíme se o zřízení služebny městské policie.
 • Prověříme možnost zavést ve vytipovaných městských domech kamerový systém.
 • Posílíme hlídky městské policie.

 Doprava

 • Zajistíme vybudování nových parkovacích míst se zastoupením dobíjecích místo pro elektromobily.
 • Budeme hledat cesty k dokončení dopravního propojení Tesco – Kaufland.
 • Zajistíme vybudování bezpečného propojení Sídliště nad Lužnicí – Kopeček pro chodce a cyklisty.

 Městské byty a domy

 • Budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu.
 • Posílíme kamerový systém ve veřejném prostoru.
 • Zajistíme využití vhodných střech pro vybudování zelených střech nebo osazení solárními panely.

Veřejný prostor

 • Budeme pokračovat a urychlíme průběh započaté rekonstrukce a humanizace veřejného prostoru SNL.
 • Zajistíme doplnění mobiliáře veřejných hřišť a laviček.
 • Opravíme a rozšíříme sportoviště v areálu Komora (např. skatepark, pumptrack, rekonstrukce běžeckého oválu a hřišť v jeho blízkosti, vybudování „náplavky“ s přístupem k vodě a veřejnými grilovacími spoty…).
 • Doplníme lavičky podél oblíbené bruslařské trasy Komora – Křižíkova elektrárna.
 • Budeme dále sázet stromy a rozšiřovat květinové trvalkové pásy a rozumně kosit trávu.

Budova bývalé 8. ZŠ ve Světlogorské ulici

 • Chceme opravit a rekonstruovat budovu a plně ji využít pro městské potřeby – kulturní a společenské centrum.
 • Nově upravený objekt hodláme využít pro spolky (Cheiron, důchodci, zájmové kroužky…)
 • Společně s budovou upravíme také její okolí a oživíme prostor bývalých tribun.

GARANTI:  Michal Krejči, Karel Novák, Jakub Smrčka

 

Péče o znevýhodněné

Co?

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak dobře se umí postarat o své nejslabší. Proto je třeba věnovat péči lidem znevýhodněným, ať už tělesně, duševně nebo jinak.

Jak?

 • Podpoříme budování bezbariérových tras a zajištění bezbariérovosti městských pracovišť a institucí.
 • Budeme podporovat děti z nízkopříjmových rodin – obědy zdarma, případně další úlevy v rámci možností města.
 • Dlouhodobě podporujeme organizace zabývající se protidrogovou strategií a gamblerstvím.
 • Prosadíme úplný zákaz heren na území města.
 • Navýšíme počet terénních pracovníků pro práci s lidmi bez přístřeší.
 • Budeme podporovat organizace zabývající se začleňováním cizinců a menšin.

GARANTI: Jan Mácha, Michaela Petrová

 

Efektivnější a transparentnější hospodaření městských společností

Co?

Město Tábor je (spolu)vlastníkem šesti společností s ručením omezeným. U čtyř z nich je vlastníkem stoprocentním – Technické služby Tábor s.r.o., Bytes Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., Správa lesů města Tábora s.r.o. Orgány města přitom do hospodaření a řízení těchto společností mluví velmi omezeně a ekonomická výkonnost těchto společností není vždy dobrá. To je třeba změnit.

Jak?

 • V případě Tělovýchovných zařízení města Tábora iniciujeme diskuzi o změně právní formy společnosti na příspěvkovou organizaci.
 • Technické služby Tábor sloučíme se Správou lesů města Tábora do jedné společnosti, čímž se dosáhne rovnoměrnějšího využití zaměstnanců a efektivnější ekonomiky řízení.
 • Velké investice typu plánované čtvrtmiliardové investice do zařízení na pyrolýzu čistírenských kalů podmíníme předchozím souhlasem zastupitelstva a diskuzí s veřejností a odborníky.
 • Představitelé městských obchodních společností budou podávat pravidelné zprávy o své činnosti Zastupitelstvu města Tábora.
 • Nepodpoříme pokračování v kumulaci funkcí. Starosta města má být starostou na celý úvazek a ne k tomu vést společnost typu Vodárenské společnosti Táborsko.

GARANTI: Miloš Tuháček

 

Oživení sídlišť a přilehlých částí kulturou

Co?

Kulturní život může vzkvétat i mimo centrum. Zaměříme se na to, jak oživit části města, ve kterých žije mnoho občanů Tábora, ale chybí v nich přirozená kulturní centra.

Jak?

 • Budeme podněcovat místní spolky a organizace k pořádání kulturních aktivit na sídlišti, v příměstských částech, ale i na Novém Městě. Kultura nepatří jen na Staré Město.
 • Podpoříme činnost mládežnických spolků spojených s aktivním sportem nebo zájmovou činností ke kulturní činnosti ve vlastním rajonu.
 • Zkultivujeme, ozeleníme a upravíme veřejná prostranství a budeme je častěji využívat k dočasným výstavám i kulturnímu dění.
 • Budeme aktivně spolupracovat se školami v těchto lokalitách a rozšíříme nabídku kulturního programu i na ně.

GARANTI: Michaela Petrová, Jakub Smrčka