Srozumitelný a jasný územní plán

Co?

Územní plán je zásadní dokument prostorové vize města, který dává samosprávě jasné pravomoci rozhodovat o svém území. Jeho zpracování však musí odpovídat současné dynamické době. Plán musí být dostatečně pevný v zásadních koncepčních návrzích a zároveň dostatečně pružný, aby mohl reagovat na měnící se potřeby obyvatel. Současně platný územní plán Tábora by měl projít revizí. Je nutné zjednodušit jeho strukturu a důraz, který je nyní kladen na funkční náplň jednotlivých ploch, je třeba směřovat na definování očekávané struktury zástavby, její výšky a hustoty. Důležité lokality a rozvojové plochy budou prověřovány územními studiemi a diskutovány s veřejností. Plán musí být pro občany pochopitelný a zajistit jim stabilitu v místě, kde žijí.

Jak?

  • Zaktualizujeme stávající územní plán a průběžně budeme zpracovávat potřebné studie.

GARANTI: Iveta Čierna