Ochrana vod a půdy

Co?

Změny klimatu spolu s intenzivním hospodařením způsobují úbytek vody v naší krajině a znehodnocování půdy. Krajina potřebuje větší péči a zaslouží si větší pozornost. Pro město to znamená zaměřit se na zadržování vody v krajině, ochranu půdního a lesního fondu a přirozených ekosystémů. Samotná plánovaná a direktivní opatření „shora“ nestačí. V rámci samosprávy je ale možné učinit soubor opatření, která zamezí znehodnocování půdy a vody a zároveň pomohou zadržování vody v krajině.

Jak?

  • Nastavíme smluvní podmínky se zemědělci, kteří hospodaří v nájmu na městské orné půdě tak, aby pěstovali širokořádkové plodiny pouze v minimálním množství a spíše se zaměřili na plodiny zlepšující kvalitu orné půdy.
  • Dáme přednost novým stavbám na tzv. brownfieldech před stavbami na „zelené louce“.
  • Budeme obnovovat zaniklé vodní plochy.
  • Omezíme soustřeďování odtoku do stružek, podpoříme jeho rozptylování.
  • V lesích budeme vysazovat optimální druhovou skladbu složení dřevin.
  • Zvýšíme adaptační potenciál lesů, druhovou, genovou a věkovou skladbou porostů.

Garant: Michaela Petrová