Další opatření pro zdravé životní prostředí

Co?

Zdravé životní prostředí je soubor různých opatření, která dohromady tvoří příjemné a zdravé město. Kromě uvedených kapitol je třeba zmínit ochranu před hlukem a světelným smogem. Dále je nutné podporovat ekologicky šetrný rozvoj města.

Jak?

  • Budeme pokračovat v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o protihlukových stěnách v Měšicích a Čekanicích kolem silnice I/19.
  • Budeme podporovat důslednější dohled městské policie nad dodržováním nočního klidu.
  • Prosadíme zavedení městské vyhlášky o omezení používání zábavní pyrotechniky.
  • Nebudeme zavádět veřejné osvětlení v místech, kde to není nutné, tzn. mimo obytné zóny.
  • Ve veřejném osvětlení budeme používat šetrné světelné zdroje LED a budeme pokračovat v trendu zavádění veřejného osvětlení se směrem svícení k zemi.
  • Zvýšíme frekvenci úklidu v problémových lokalitách.
  • Podpoříme nízkoenergetické stavby a rekonstrukce vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb.
  • Podpoříme ekologicky hospodařící zemědělce.

Garant: Michaela Petrová