5. Dostatek příležitostí k přirozenému setkávání a k bohatému kulturnímu a sportovnímu životu

 • Chceme podporovat celoroční kulturní a spolkovou činnost dětí i dospělých a propojovat ji s kulturními aktivitami města a chceme jim nabídnout dostatečné prostorové zázemí.
 • Chceme podporovat organizátory kvalitních kulturních událostí, které přesahují region a přivádějí do města nejen masový turismus.
 • Chceme, aby náměstí, ulice, parky, plácky, zákoutí fungovaly převážně jako místa neformálního setkávání. Chceme oživit a dodatečně ozelenit prostor náměstí TGM. Lavičky a místa k posezení umisťovat nejen v centru. Tam, kde je to vhodné vysazovat do veřejného prostoru ovocné stromy a keře, zájemcům umožnit městské zahradničení.
 • Chceme podpořit kulturní život mimo centrum – obě sídliště, více využít Komoru a Sokolskou plovárnu.
 • Chceme podporovat i aktivity dětí a mladých lidí a svépomocné aktivity seniorů a lidí se znevýhodněním (kluby, volnočasové aktivity, např. další klub seniorů pro lokalitu Nového města, Maredova vrchu, Ústeckého a Blanického předměstí).
 • Děti a mládež chceme vzdělávat kulturou.
 • Chceme vytvořit dostatečné zázemí pro pestrou škálu sportů a zájmových klubů, které sporty rozvíjejí. Zlepšit sportovní infrastrukturu, vypracovat plán rozvoje sportovišť a společně s činnými kluby zpřístupnit co nejvíce stávající a připravovaná sportoviště pro kluby, oddíly dětí a mládeže a širší veřejnost.
 • Chceme vytvořit projekt „Sportovat může každý“ – svoz dětí po vyučování do městských sportovišť, kde si mohou vyzkoušet a naučit se různé sporty.
 • Chceme podpořit sportovní kluby, kde se bude pracovat s dětmi z problematického sociálního prostředí.
 • Chceme podporovat vznik nových amatérských sportovních soutěží.
 • Společně s obyvateli Tábora ve všech jeho čtvrtích chceme obnovit anebo najít a upravit vhodné lokality pro provozování volnočasových sportovních aktivit, které nejsou spojené s kluby a byly by volně přístupné (malá hřiště, plochy pro bruslení, skateboard, ledové plochy, street-workout venkovní ping-pong aj.).
 • Chceme pracovat na lepším zázemí pro rekreační cyklisty a vůbec turisty sportovce tak, aby měli chuť a příležitost se pohybovat v Táboře a jeho okolí déle než jen během jeho projíždění.
 • Chceme propojit kulturní a sportovní aktivity (např. formou naučné cyklostezky, cyklistických výletů na jednotlivé táborské akce, viz některé charitativní akce aj.).
 • Chceme podporovat sportování ohleduplné a šetrné vůči životnímu prostředí, domlouvat s pořadateli velkých akcí třídění a minimalizování odpadů.
 • Propojit kulturní a sportovní kalendář.

GARANTI: Tereza Horváthová, Lenka Greň, Jakub Smrčka, Eva Měřínská, Michaela Petrová, Tomáš Mráz

6. Pestré možnosti jak získávat a rozšiřovat své znalosti

 • Chceme navýšit finanční prostředky do školství.
 • Chceme snížit počet žáků ve třídě na cca 20, aby měl učitel na jednotlivé žáky více času.
 • Zasadíme se, aby školní psycholog fungoval i na základních školách, kde je jen první stupeň (zatím jsme prosadili, že město financuje školní psychology na základních školách s prvním i druhým stupněm).
 • Chceme prosadit větší podporu osobnostního rozvoje učitelů mateřských a základních škol zřízených městem.
 • Podporujeme školy s alternativními metodami výuky a individuální vzdělávání.
 • Podporujeme neformální i celoživotní vzdělávání: univerzita třetího věku, kurzy pro širokou veřejnost, přednášky (např. péče o zdraví, historie, moderní technologie aj.), dětské volnočasové aktivity aj.
 • Chceme, aby se městská knihovna dále rozvíjela jako kulturně vzdělávací prostor, budeme prosazovat její další rozšíření.
 • Podporujeme zdravé školní stravování.
 • Chceme propojit velké kulturní aktéry s táborskými školami.

GARANTI: Josef Makoč, Michaela Petrová

7. Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání

 • Město má aktivně vytvářet a udržovat potřebné pracovní příležitosti.
 • Preferujeme rozvojové zóny na tzv. brownfieldech před stavbami na „zelené louce“.
 • V rámci podnikání a pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu chceme podporovat ty, které jsou založeny na nabídce kvalitní kultury a originálních místních specialit a výrobků, za nimiž se budou návštěvníci města opakovaně vracet.
 • Chceme zvýhodnit podnikatele, kteří zajistí část chybějících služeb v lokalitě bez dostatečné obslužnosti (např. provozování obchodu se základními potravinami).
 • Podporujeme sociální podnikání, tj. podnikání, které umožňuje lidem se znevýhodněním pracovat, případně přispívá k řešení jiného vážného společenského problému.

GARANTI: Iveta Čierna, Vítek Markvart, Lenka Greň, Jakub Smrčka, Tereza Horváthová

8. Dobře fungující a přehledný úřad

 • Chceme zlepšit způsob komunikace úřadu s obyvateli. Informace musí být jednotné, srozumitelné a snadno dostupné.
 • Chceme, aby úřad měl svého tiskového mluvčího pro včasné informování občanů.
 • Chceme městského ombudsmana, který pomůže občanům s jejich požadavky.
 • Zajistíme efektivní a přehledné hospodaření s městským majetkem.
 • Chceme aktivnější roli městského architekta.
 • Strategický plán musí být společnou dohodou.
 • Zavedeme mapu městského majetku.
 • U městských investic musí být důležitá kvalita, nejen cena.

GARANTI: Lenka Greň, Jakub Smrčka, Michaela Petrová, Iveta Čierna, Vítek Markvart