Program 2014

 1. TRANSPARENTNÍ A OTEVŘENÁ RADNICE
 2. ZDRAVÉ FINANCE
 3. DOPRAVA S ROZMYSLEM
 4. ÚZEMNÍ ROZVOJ A OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU
 5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 6. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
 7. PODPORA RODIN S DĚTMI
 8. SOCIÁLNÍ PROGRAM
 9. ŽÍT V TÁBOŘE BEZ OBAV
 10. ŽIJEME KULTUROU
 11. CESTOVNÍ RUCH

TRANSPARENTNÍ A OTEVŘENÁ RADNICE

Veřejná správa musí být lidem maximálně srozumitelná a transparentní. Smyslem otevřené radnice vůči veřejnosti je poskytnout maximum možných informací o chodu úřadu a jednání politiků. Kontrola a zpětná vazba přicházející „zvenku“ může proces rozhodování politiků zkvalitnit ku prospěchu všech.

Průhledné hospodaření

Občané musí mít možnost vidět politikům do karet. Není důvod utajovat texty projednávaných dokumentů, složení výběrových komisí při prodeji majetku ani hlasování jednotlivých radních u konkrétních rozhodnutí. Co nám nenařizuje utajit zákon, to je veřejné a patří na internet.

Budeme prosazovat:

 • transparentní účet města
 • přehledné, kategorizované a strojově zpracovatelné zveřejňování informací na internetu, zejména:
  • zakázek včetně dokumentace, výběru (včetně zápisu z jednání hodnotící komise) a kontroly po zhotovení
  • všech smluv a přijatých faktur na internetu
  • rozhodnutí radnice, tzn. podklady v plném znění, kdo jak hlasoval, zápisy a záznamy z jednání
  • rozklikávací rozpočet se srozumitelnou a přehlednou rozpočtovou dokumentací
 • zlepšení práce kontrolního výboru, vedení kontrolního výboru patří opozici
 • zavedení systému přijímání, prověřování a vyřizování podnětů týkajících se korupce a špatného fungování úřadu – protikorupční ombudsman
 • transparentní pravidla pro dotace budou obsahovat dopředu daná kritéria a kalendář výzev, budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích.
 • přechod na svobodný a otevřený software pro dlouhodobou úsporu nákladů, urychlení a zvýšení bezpečnosti
 • obsazování všech volných míst v městských institucích pouze formou výběrového řízení

Zapojení veřejnosti do rozhodování

Chceme dát prostor občanským sdružením a všem aktivním a iniciativním lidem. Občané mají právo být kompletně, srozumitelně a přehledně informováni a spolurozhodovat.

Budeme prosazovat:

 • zveřejňování termínu, programu, kompletních podkladů pro jednání
 • efektivnější získávání zpětné vazby od občanů: besedy, veřejná slyšení, ale především elektronický systém umožňující efektivní a levný způsob, jak dostávat podněty, zpětnou vazbu, jak veřejně diskutovat, nebo transparentněji rozdělovat prostředky (forma participativního rozpočtování)
 • v závažných rozhodnutích využití referenda

ZDRAVÉ FINANCE

Naším cílem je účelné, úsporné a vyrovnané hospodaření, které je žádoucí podrobit kontrole efektivnosti.

Vyrovnaný a hospodárný rozpočet města

Budeme prosazovat:

 • udržení výdajů rozpočtu do výše skutečných reálných příjmů
 • snížení úvěrového zatížení města
 • získání mimořádných finančních zdrojů z evropských fondů, státních fondů či z prostředků kraje
 • podporu organizací, které z vlastních prostředků zajišťují užitečné služby pro obyvatele města
 • pravidelnou kontrolu výhodnosti uzavřených dodavatelských smluv
 • nenavyšování poplatků za odpady, nenavyšování daní z nemovitostí

Uvážené investiční akce

Budeme prosazovat:

 • větší odbornou přípravu investičních akcí, odbornější řízení vlastního průběhu investičních projektů
 • zapojení veřejnosti do přípravy a realizace investičních projektů (setkání, internetové diskuse, přímé oslovení dotčených obyvatel)
 • podporu investičních projektů, které jsou pro obyvatele města užitečné, ale zároveň nejsou plánovány v příliš velkorysém stylu s vysokým rozpočtem a vysokými provozními náklady

Vyváženější rozdělení veřejných prostředků mezi jednotlivé skupiny obyvatel

Budeme prosazovat:

 • zavedení transparentního systému při přidělování mimořádných dotací či jiných podpor
 • spravedlivou a vyrovnanou podporu sportovních klubů, místních spolků či neziskových organizací působících především v oblasti rozvoje potřebných sociálních služeb či v oblasti vzdělávacích aktivit a kultury

Efektivní a transparentní hospodaření s městským majetkem

Budeme prosazovat:

 • provedení auditu hospodaření s městským majetkem ve společnostech zřízených městem včetně kontroly výhodnosti současných smluv mezi městem a společnostmi
 • prověření smysluplnosti a efektivity fungování městských společností
 • zajištění vyšší efektivity a odbornosti při správě bytů v majetku města

DOPRAVA S ROZMYSLEM

Dopravní situace v Táboře se stává neúnosnou. Naším cílem je řešit dopravu koncepčně a uváženě tak, aby došlo ke zklidnění nadměrné dopravy a vyváženému soužití řidičů a cyklistů bez zásadního omezení kvality života ostatních občanů, které obtěžuje zejména hluk, prachové a plynné emise. Chceme se též zaměřit na bezpečnou dopravu v kritických dopravních částech a před mateřskými a základními školami.

MHD pro lidi

Pokud občané vymění osobní automobilovou dopravu z MHD, značně se tím městu uleví. Chápeme, že MHD se musí stát pro lidi přístupnější a atraktivnější.

Budeme prosazovat:

 • radikální snížení ceny jízdného; jednorázová jízdenka za 10 Kč kamkoliv po Táboře, roční předplatné 500 Kč za rok, žáci, studenti a důchodci zdarma
 • změnu jízdního řádu dle skutečných potřeb občanů
 • rozšíření linek MHD k lepší obslužnosti občanů
 • dveře a okna u dveří autobusů MHD bez reklamních polepů

Únosná a klidná doprava

Silnice v obytných zónách a v centru města nesmějí být zahlceny automobily. Centrem města mají projíždět jen automobily, které tam mají cíl nebo nemají jinou možnost. Tranzitní doprava nepatří do města, ale na obchvaty a komunikace mimo obydlené části města. Nejméně hluku a výfukových plynů vypouští automobily při plynulé jízdě, je tedy v našem zájmu, aby doprava byla plynulá a bez zbytečného stání v kolonách.

Budeme prosazovat:

 • výstavbu silničních přeložek, aby automobily jezdily především mimo obytné zóny a centrum města
 • výjimku v zákoně, aby nedošlo ke zpoplatnění městského obchvatu v rámci D3, které způsobí další zahlcení města automobily
 • dopravní opatření, které omezí nákladní dopravu v obytných zónách
 • omezení vjezdu do vybraných lokalit i pro osobní automobily (např. do některých ulic Starého města)
 • zavedení nízkoemisních zón, event. jedné velké nízkoemisní zóny
 • rekonstrukci Budějovické ulice kompromisem mezi automobilovou dopravou rezidenty a chodci

Bezpečnost na ulicích

V Táboře je mnoho nebezpečných dopravních úseků pro řidiče i chodce, především děti a seniory. Nelze se schovávat za tvrzení, že dopravní opatření splňují normy. Chceme pro bezpečnost udělat mnohem více, než ukládají zákony a vyhlášky.

Budeme prosazovat:

 • budování chráněných přechodů
 • úsekové měření rychlosti
 • dozor městských strážníků u problematických silničních úseků a u škol v době příchodu a odchodu školáků
 • zřetelné, jednoznačné a průběžně obnovované dopravní značení

Cyklistická a pěší doprava

Nezdravějším a nejekologičtějším způsobem dopravy je doprava pěší a cyklistická. Chceme v rámci konkrétních podmínek zatraktivnit oba způsoby dopravy tak, aby bylo vytvořeno pohodlné prostředí pro chodce a cyklisty bez výrazného omezení prostoru pro plynulou automobilovou dopravu.

Budeme prosazovat:

 • koncepční dořešení cyklostezek bez ukončení v půli trasy
 • umístění kolostavů před nákupními centry, úřady, obchody, restauracemi a nádražím
 • koncepční budování a rekonstrukce chodníků

ÚZEMNÍ ROZVOJ A OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU

Jsme příznivci konceptu trvale udržitelného rozvoje. Chceme tedy, aby ekonomický rozvoj města, který je nezbytný, neohrožoval sociální a ekologické zájmy nejen současných, ale ani budoucích obyvatel.

Budeme prosazovat:

 • přednostní využívání již zastavěné plochy (tzv. brownfieldy) pro průmyslové aktivity,
 • přiměřenou regulaci stavebních a jiných developerských záměrů, a to i formou regulačních plánů vybraných částí města
 • ochranu krajinných dominant ohrožených zástavbou (okolí klokotského kláštera, Babí hora, louka mezi Novými Horkami a Vlčím dolem aj.)
 • nadstandardní zapojení veřejnosti do tvorby územních a regulačních plánů a jejich změn (veřejné debaty, ankety, sociologické průzkumy, internetová hlasování aj.)

Příměstské části

Příměstské části jsou pro nás stejně důležité, jako kterákoliv jiná část města. Budeme podporovat jejich rozvoj a aktivně spolupracovat s předsedy příměstských výborů.

Budeme prosazovat:

 • zkvalitnění dopravní obslužnosti
 • zklidnění dopravy příměstských částech s nadměrnou dopravou
 • zavedení vodovodu a kanalizačního řadu do příměstských částí, kde doposud nejsou
 • podporu místních kulturních a sportovních akcí, které pomáhají k udržení přátelské atmosféry mezi místními obyvateli.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Život ve městě sebou přináší nevýhodu zhoršené kvality životního prostředí a Tábor není výjimkou. Naším cílem je minimalizovat negativní dopady urbanizace v našem městě.

Kvalita ovzduší

Tábor se v posledních letech zařadil mezi města se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nechceme žít v prachem a zplodinami zamořeném městě! Využijeme všech pro samosprávu dostupných prostředků k čistšímu ovzduší.

Budeme prosazovat:

 • zavedení nízkoemisních zón
 • v rámci možností přesunutí tranzitní dopravy mimo město
 • podporu ekologičtějšího vytápění proti topení tuhými palivy
 • mnohem více zeleně do ulic
 • intenzivní jednání s provozovateli drůbežích chovů o možnostech zmírnění zápachu

Třídění odpadu jako běžná součást života

Každý občan v ČR vyprodukuje průměrně 200 kg odpadu ročně. Pokud ovšem odpad třídíme, umožníme recyklaci až třetiny tohoto odpadu.

Budeme prosazovat:

 • kontejnery na tříděný odpad v docházkové vzdálenosti
 • více kontejnerů na bioodpad, kovy a elektroniku
 • umístění kontejnerů na směsný, velkoobjemový odpad do některých lokalit (jako prevence předcházení černých skládek)
 • nenavyšování poplatků za odpady
 • třídění odpadu a používání ekologicky šetrných výrobků v běžném provozu úřadů, škol a v obecních firmách, omezení papírového odpadu přesunem významné části administrativy do elektronické podoby
 • výběrové řízení na provozovatele svozu komunálního odpadu
 • kryté venkovní odpadkové koše jako opatření proti havranům v obydlených částech města

Městská zeleň

Zeleň ve městě má svou neodmyslitelnou funkci ať už z hlediska ekologického – snižování prašnosti, hlučnosti, udržování vlhkosti aj. nebo z hlediska estetického. Přitom v našem městě mizí z veřejných prostranství ve jménu revitalizací nebo prevencí úrazů i desítky let staré stromy. Stačilo by jejich odborné ošetření a zahrnutí v rámci zadávacích podmínek do projektů.

Budeme prosazovat:

 • odborné ošetřování městské zeleně
 • zachování vzrostlých stromů
 • pravidelnější a častější seč trávy i v okrajových částech města
 • veřejná prostranství musí být čistší

Údolní nádrž Jordán

Údolní nádrž Jordán máme sice se značnými problémy zbavenou části sedimentů, ale přitéká do ní stále stejně znečištěná voda jako před bagrováním. Naším cílem je prosadit opatření, která povedou k čistší vodě v Jordánu.

Budeme prosazovat:

 • jednání s obcemi v povodí Jordánu o rozšiřování čistíren odpadních vod a doplňování o tzv. třetí stupeň čištění
 • podporu samočisticích schopností vodních toků revitalizačními opatřeními
 • snížení intenzity rybničního hospodářství v rámci pravomocí města
 • osvětu zaměřenou na používání bezfosfátových pracích a čisticích prostředků

Další opatření pro zdravé životní prostředí

Budeme prosazovat:

 • protihluková opatření
 • podporu nízkoenergetických staveb a rekonstrukcí vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb
 • podporu ekologicky hospodařících zemědělců a biopotravin za účelem zvýšení prestiže tohoto způsobu hospodaření
 • upřednostnění staveb v stávajících průmyslových zonách (brownfields) před stavbami na zelené louce
 • zvýšení frekvence úklidu města v problémových lokalitách a lepší využití uklízecí techniky
 • kontrolu dodržování nočního klidu městkou policií, zpřísnění vyhlášky o veřejném pořádku a uplatňování sankcí za její nedodržení

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Pod pojmem školství v obci si nepředstavujeme jen zřizování MŠ a ZŠ a péči o majetek, v němž školy a školky sídlí. Tento pojem chápeme jako zajištění kvalitního a dostupného vzdělání a výchovy pro všechny. Péče o výchovu a vzdělávání pro nás nekončí zvoněním poslední vyučovací hodiny. Proto klademe důraz na podporu školství nejen ve formě rekonstrukcí školních budov, ale také podporu kvalitní výuky, zajištění příjemného klimatu ve školních zařízeních, volnočasové aktivity a celoživotní vzdělávání.

Kvalitní výuka

Kvalita výuky a školní klima má zásadní vliv na vývoj osobnosti dítěte. Vzdělávání nelze chápat jen jako zákonem daný akt pro přípravu na trh práce, ale především jako rozvoj svobodné osobnosti.

Budeme prosazovat:

 • navýšení financí do školství nejen na nutné opravy školních budov, ale také na mzdové prostředky navýšené z důvodu snížení počtu dětí ve třídě
 • snížení počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ ke spodní hranici počtu dětí povolených zákonem
 • navýšení počtu míst v mateřských školkách
 • financování asistentů pedagogů k dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a k dětem se sociálním znevýhodněním zřízení místa školního psychologa
 • podporu škol s alternativními metodami výuky - Waldorfská pedagogika, Montessori, podporu individuálního vzdělávání pro děti 1. – 5. ročníku ZŠ, atd.
 • podporu zdravého stravování ve školních jídelnách

Aktivní využití volného času

Považujeme za nutné zajištění pestrého spektra kvalitních volnočasových aktivit. Důraz klademe především na podporu nejnižších úrovní organizovaných aktivit, neboť při nich dochází k seberealizaci a sebepoznání dítěte a zároveň funguje jako jedno z preventivních opatření sociálně patologických jevů.

Budeme prosazovat:

 • finanční podporu volnočasových aktivit
 • zařazení volnočasových aktivit do celodenního školního programu
 • podporu školních sportovních týmů, divadelních kroužků či dalších mimoškolních aktivit probíhajících v rámci celodenního školního programu
 • využívání školských zařízení (tělocvičny, školního hřiště) pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • investiční a metodická podpora škol, které dlouhodobě řeší celodenní program dětí
 • zřízení plácků pro míčové hry pro dospívající mládež
 • vyváženou podporu činnosti sportovních klubů

Celoživotní vzdělávání

Do kompetencí městské samosprávy spadá zřizování mateřského a základního školství. To ale neznamená, že město se nemá zajímat o vyšší stupně vzdělávání. Chceme aktivně jednat s vedením kraje o přehodnocení svých plánů ohledně slučování středních škol a podpořit vysoké školství v Táboře.

Budeme prosazovat:

 • aktivní jednání o zachování nabídky středních a vyšších odborných škol
 • podpora vysokého školství na území města
 • podporu programu celoživotního vzdělávání

PODPORA RODIN S DĚTMI

Přejeme si příjemnější životní prostředí pro rodiny s dětmi, čistotu veřejných ploch a ulic a prostor pro kvalitní využití volného času dětí a mládeže. Podporujeme slaďování rodinného a pracovního života, služby pro rodiny v krizi a neziskové organizace, které pracují s dětmi, mládeží a rodiči.

Budeme prosazovat:

 • family point - vytvoření míst v městských veřejných budovách, kde mohou rodiče své děti přebalit, nakrmit, zabavit. Také zde díky letákům a plakátům získají informace o plánovaných akcích a službách pro rodiny
 • bezbariérové nájezdy na všechny chodníky a bezbariérový přístup na úřady
 • spolupráci s neziskovými organizací při řešení otázky volného času dětí a mládeže
 • vytvoření podmínek pro poskytování služby péče o dítě, podporu neziskových organizací - nabídneme městské prostory úpravy stávajících dětských hřišť (vysazení stromů, altánky, kreativní prvky, ...)

SOCIÁLNÍ PROGRAM

Budeme usilovat o zlepšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb podle potřeb cílových skupin obyvatelstva v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Tábora. Preferujeme individuální přístup ke každému člověku na základě jeho konkrétních potřeb.

Budeme prosazovat:

 • podpora rozvoje a vzniku nových služeb, které reagují na potřeby občanů (azylový dům pro muže, občanská poradna zaměřená na dluhovou problematiku a domácí násilí, asistenční služba, pečovatelská služba, služby pro osoby s demencí, denní centrum pro osoby bez přístřeší)
 • podpora vytváření alternativ při poskytování sociálních služeb, které vedou k udržení jednotlivce v jeho přirozeném prostředí
 • pověření konkrétní osoby zodpovědností za plnění Komunitního plánu sociálních služeb
 • udržení bytového fondu pro sociálně potřebné
 • aktivní začleňování menšin a cizinců ve městě Tábor
 • podpora dobrovolnictví (např. z řad nezaměstnaných)
 • podpora nestátních neziskových organizací i neformálních občanských aktivit reagujících na aktuální sociální potřeby obyvatel města Tábora
 • finanční podpora stávajícím poskytovatelům sociálních služeb (víceleté financování)
 • jasně daná pravidla pro neziskové organizace k získání finančních prostředků z fondu města a zjednodušení administrativy

Snaha o řešení příčin, nikoli důsledků

 • získávání včasné zpětné vazby od občanů města a neziskových organizací a na základě toho pružně reagovaní na sociální problémy vhodně zvolenými nástroji
 • prosazování rovného zacházení a aktivního předcházení sociálnímu vyloučení (vzdělání, zaměstnanost, poradenství)

Posílení komplexnosti a návaznosti sociálních služeb ve městě Tábor

 • zlepšení informovanosti o sociálních službách na území města Tábora (web, NTR)
 • multidisciplinární týmy (spolupráce organizací a institucí, případové konference)
 • podpora spolupráce městských orgánů s Koalicí poskytovatelů sociálních služeb za účelem získání zpětné vazby o aktuálních potřebách cílových skupin
 • vytvoření platformy pro setkávání občanů města Tábora s odborníky v oblasti sociálních věc

ŽÍT V TÁBOŘE BEZ OBAV

Ač je nezaměstnanost v Táboře zhruba na průměrných hodnotách v rámci České republiky, dopady ekonomické krize pociťuje každý občan Tábora. I ten, kdo má zdroj svých příjmů relativně jistý, si může všimnout narůstajících problémů s drobnou kriminalitou. Město Tábor musí přispívat k řešení obou těchto problémů a tak pomáhat zajistit svým občanům klidný a spokojený život.

Pracovní příležitosti

Chceme, aby město aktivně pomáhalo vytvářet a udržovat pracovní příležitosti pro občany Tábora a jeho okolí.

Budeme prosazovat:

 • aktivní vyhledávání lokalit vhodných pro ekonomickou činnost zejména ve stávajících brownfields
 • ve spolupráci s podnikateli a firmami další tvorbu pracovních míst v obci
 • braní ohledu na tvorbu a udržování pracovních míst při prioritizaci investic města – více peněz do lidí, méně do betonu
 • podporu místních podnikatelů, živnostníků, farmářů a sociálních podniků – zejména stanovením dostupných nájmů a dalších podmínek využívání městských nemovitostí, organizací trhů, setkání podnikatelů i v rámci kontaktů s partnerskými městy
 • vypracování studie pro nalezení podnikatelských oborů, které mají v Táboře nejvyšší potenciál tvorby nových pracovních míst

Bezpečnost ve městě

Občané se musí ve svém městě cítit bezpečně. Naším cílem nejsou jen represivní opatření pro udržení bezpečnosti, ale především prevence kriminality jako nástroj předcházení trestné činnosti.

Budeme prosazovat:

 • vypracování koncepčního dokumentu pro prevenci kriminality ve městě za aktivní spolupráce s neziskovými organizacemi, které pracují v oblasti prevence kriminality
 • zřízení Fondu prevence kriminality města
 • vypisování aktivních grantů pro oblast prevence kriminality na různá témata
 • zajištění možnosti trávení volného času pro děti a mládež – podpora kulturních a sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží
 • využívání možností státních dotací na programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů
 • úplný zákaz provozování herních automatů a video-loterijních terminálů na území města
 • zřízení místa terénního pracovníka pro práci s bezdomovci
 • důsledné řešení přestupků proti veřejnému pořádku
 • navýšení počtu strážníků městské policie - policista v ulicích má nesrovnatelně větší smysl než desítky bezpečnostních kamer
 • zřízení samostatné služebny městské policie na Sídlišti nad Lužnicí

ŽIJEME KULTUROU

Kde je kultura, je i život. Kultura by se měla stát přirozenou součástí našeho města. Chceme, aby všichni obyvatelé našeho města žili pestrý kulturní život na všech úrovních nejen v sezóně. Podpoříme všechny, kteří jsou aktivně činní v táborské kultuře: ať už jako umělci nebo pořadatelé kulturních akcí. Budeme aktivně podporovat dlohodobé smysluplné kulturní aktivity na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni.

Budeme prosazovat:

 • vypracování dlouhodobé kulturní koncepce města
 • jednodušší a transparentnější grantové řízení nezávislé na politických preferencích
 • odbor kultury MÚ jako pružné pracoviště administrující grantovou podporu a aktivně vyhledávající grantové možnosti
 • vznik městské kulturní instituce, která by zajišťovala pravidelné akce, přicházela s novými programy a měla na starosti provoz kulturních zařízení (vytipování objektu, zpracování studie, vyhledání finančních prostředků - v případě vhodných podmínek usilování o získání Střelnice do majetku města nebo bývalá Křižíkova elektrárna, areál Pintovky, trafostanice u Jordánu apod.)
 • milion navíc do živé kultury
 • podporu místním kulturním pořadatelům a nekomerční kultuře
 • podporu a koncepční rozvoj knihovny, kina a městských galerií
 • rozšíření kulturní nabídky i do jiných částí města, nejen na starém městě
 • snižování podílu města na financování široce populárních akcí pomocí spolupráce se sponzory
 • podporu všech druhů umění (divadlo, výtvarné umění, film, hudba), menšinových žánrů i alternativní kultury

CESTOVNÍ RUCH

Naším cílem je vytvořit z Tábora příjemné místo k návštěvě, kam se budou lidé rádi vracet. Podmínky k tomu tvoří samo město svou jedinečnou polohou, historií a architekturou. My se chceme zasadit o kvalitní prezentaci těchto hodnot a doplnit je o další aktivity, které město z hlediska cestovního ruchu zatraktivní.

Budeme prosazovat:

 • podporu slevových turistických karet
 • zpřístupnění významných kulturních akcí typu Táborské kulturní léto zpřístupnit též v angličtině
 • kvalitní webovou prezentaci
 • podporu pro veletržní a sportovní turistiku formou grantové a přímé podpory vybraných festivalových akcí a významných sportovních událostí

Nové atraktivity a možnosti

Budeme prosazovat:

 • manuál volného času a turistických atraktivit
 • komplexní využití odpočinkové zóny Jordán aj. - plovárna, lodičky, šlapadla, sportovní rybolov, vodopád, ...
 • nová expozice o dějinách Jordánu a vody na Táboře - realizovat a otevřít v roce 2017 (město Tábor ve spolupráci s firmou Esox a muzeem)
 • půjčování jízdních kol a jiných ekologických dopravních prostředků
 • areál "tankodromu": možno v budoucnu získat a transformovat na zážitkový a vzdělávací park (napojení na Klokoty, křížová cesta, Harrachovka, geologická expozice...), popř. prověření jiné vhodné lokality
 • městský vláček s průvodcem – projížďka širším centrem Tábora, několik tras a témat
 • komplexní prezentace fenoménu František Křižík - pomník Křižíkovi, technická expozice o Křižíkovi a jeho zlepšovácích a vynálezech v bývalé rozvodně u Jordánu nebo v elektrárně

Volební program 2010

pro volby do zastupitelstva města Tábora v roce 2010

 1. Radnice bez korupce
 2. Aktivně s občany – využijme potenciál
 3. Zdravé finance
 4. Životní prostředí
 5. Územní rozvoj a ochrana krajinného rázu
 6. Dopravní politika města
 7. Sociální program a podpora menšin
 8. Prevence kriminality a bezpečnost občanů
 9. Školství
 10. Podpora rodin s dětmi a mládeže
 11. Kultura

1. Radnice bez korupce - bez obálek a „kamarádšoftů“

Co je naším cílem

 • ušetřit finanční prostředky tím, že ZVÝŠÍME KONKURENCI v přístupu k veřejným zakázkám a při hospodaření s městským majetkem

 • zúžit prostor pro korupční jednání tím, že budeme zveřejňovat všechny informace týkající se veřejných zakázek a hospodaření s městským majetkem

 • zvýšit důvěru občanů ve fungování radnice tím, že posílíme kontrolní mechanismy

Co budeme prosazovat

 • přípravu a schválení protikorupční strategie

 • zlepšení v oblasti veřejných zakázek

  • oddělit přípravu zakázky, výběr nabídek a kontrolu

  • zveřejňovat zakázky včetně dokumentace, výběru (včetně zápisu z jednání hodnotící komise) a kontroly po zhotovení

  • využívat elektronické aukce/tržiště

  • audit systému veřejných zakázek

 • zveřejňování informací o zakázkách a hospodaření - databáze všech smluv a přijatých faktur na internetu

 • efektivnější kontrolu

  • zlepšení práce kontrolního výboru

  • zavedení systému přijímání, prověřování a vyřizování podnětů týkajících se korupce a špatného fungování úřadu – protikorupční ombudsman

2. Aktivně s občany – využijme vzácný potenciál

Co je naším cílem

 • využít potenciál občanů Tábora tím, že do rozhodování zapojíme aktivní lidi s cennými zkušenostmi

 • podpořit rozvoj občanské společnosti tím, že jí nabídneme možnost více se podílet na rozvoji města a řešení jeho problémů ve větší míře získávat zpětnou vazbu od občanů tím, že zlepšíme informovanost a dáme veřejnosti příležitost k vyjádření

Co budeme prosazovat

 • zpracování nového strategického plánu

  • za aktivní účasti podnikatelů, neziskových organizací a občanů

  • důraz na konkrétní opatření se zapojením externích partnerů

 • převedení některých činností z úřadu na externí subjekty, zejména neziskové organizace

  • úřad by měl více iniciovat, podporovat a kontrolovat, nikoliv vykonávat

  • na základě auditu činností odborů města

 • lepší spolupráci města s externími subjekty na společných projektech

  • aktuálně projekty financované z EU, do budoucna i další

  • vytipovat a v dostatečném předstihu oslovit potenciální partnery

 • zefektivnění grantových řízení

  • témata a časování uzávěrek přizpůsobovat potřebám cílových skupin

  • řízení by měla být méně byrokratická s jasnějšími kritérii

 • zlepšení práce komisí

  • rada města bude respektovat doporučení komise

  • program a podkladové materiály předem

  • více informací na internetu (datum jednání, program, podklady, zápis)

 • efektivnější získávání zpětné vazby od občanů s využitím specialisty na zapojování veřejnosti

 • více informací o tom, jak radnice rozhoduje na internetu (např. podklady pro radu a zastupitelstvo předem, zápisy a záznamy z jednání)

 • Noviny táborské radnice nemají být hlásnou troubou radnice

3. Zdravé finance

Co je naším cílem

 • vyrovnaný rozpočet města

 • spravedlivé rozdělení finančních prostředků

 • efektivní a transparentní hospodaření při vhodném využití stávajícího majetku

Co budeme prosazovat

 • snížení schodku v městském rozpočtu

   • výdaje by neměly překročit reálné příjmy

  úvěrové financování pouze v případě mimořádných nutných investičních akcí

  • snaha o získání mimořádných finančních prostředků na potřebné investiční akce či veřejně prospěšné projekty

 • spravedlivější rozdělování výdajů města mezi jeho obyvatele

  • více financí ve prospěch sociálních, kulturních či vzdělávacích projektů

  • důraz na navýšení dotací a příspěvků nestátním organizacím provádějícím veřejně prospěšné činnosti, které budou rozdělovány dle srozumitelných a spravedlivých pravidel

 • změny v hospodaření s městskými byty

 • zavedení funkčního systému kontroly

  • změny ve výběrových řízeních na dodavatele zboží či služeb

  • pravidelné vyhodnocování podmínek smluv se stávajícími dodavateli a jejich porovnávání se současnou nabídkou

  • důraz na osobní zodpovědnost zaměstnanců města za efektivní využití svěřených prostředků

 • efektivní hospodaření ve společnostech, ve kterých má město vlastnický podíl, či v příspěvkových organizacích měst

 • místa pro organizace působící ve městě, které usilují o prostředky ze strukturálních fondů EU

4. Životní prostředí

Co je naším cílem

 • zlepšení odpadového hospodářství

 • podpora nízkoenergetických staveb a rekonstrukcí vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb

 • podpora ekologicky hospodařících zemědělců a biopotravin

 • upřednostnění staveb na brownfields před stavbami na zelené louce

 • v maximální možné míře zmírnit negativní dopady megalomanského projektu odbahňování nádrže Jordán

 • čištění přítoků v povodí Jordánu

 • příjemné prostředí v našem městě

Co budeme prosazovat

 • snadnější třídění odpadů

  • více kontejnerů na bioodpad i směsný (objemný a kusový) odpad do městských lokalit

  • kontejnery na tříděný odpad musí být v docházkové vzdálenosti

  • zrušení paušálních poplatků, které nezávisejí na tom, kolik odpadu se vytřídí a kolik nasype do popelnice

  • běžné třídění odpadu (papír, plast, sklo, tetrapack) rozšířit o kov, elektroniku a bioodpad

 • výstavbu a rekonstrukci objektů v majetku města dle zásad nízkoenergetického projektování ( kromě objektů podléhajících památkové péči) a využívání obnovitelných paliv k jejich vytápění

  • spolupráci se zřizovateli demonstračních topných systémů na principu využití biomasy k energetickým účelům

  • zachování Fondu podpory a rozvoje bydlení podporující nízkoenergetické projekty

 • upřednostnění využívání místních zdrojů pitné vody před centralizovanými zdroji tam, kde jsou předpoklady k dodržení předepsaných hygienických parametrů vody

 • podporu zřizovatelů demonstračních projektů čistíren s přírodním způsobem čištění (kořenové čistírny, zemní filtry, biologické rybníky) při individuální výstavbě bydlení

 • opatření vedoucí k čištění přítoků Jordánu

  • jednání s obcemi v povodí Jordánu o rozšiřování ČOV a doplňování o tzv. třetí stupeň čištění

  • samočisticí schopnost vodních toků revitalizačními opatřeními

  • pozemkové úpravy v povodí Jordánu

  • snížení intenzity rybničního hospodářství v rámci pravomocí města

  • osvětu zaměřenou na používání bezfosfátových pracích a čisticích prostředků

  • propagaci ekologicky hospodařících zemědělců za účelem zvýšení prestiže tohoto způsobu hospodaření (program podpory biopotravin pro veřejné nekomerční stravování, tedy především ve školách a školkách

 • kvalitnější životní prostředí

  • zvýšení frekvence úklidu města v problémových lokalitách a lepší využití uklízecí techniky

  • kontrola dodržování nočního klidu městkou policií, zpřísnění vyhlášky o veřejném pořádku a uplatňování sankcí za její nedodržení

  • péče o zeleň (i v příměstských oblastech)

5. Územní rozvoj a ochrana krajinného rázu

Co je naším cílem

 • uchování a vytváření harmonických měřítek v krajině

 • respektování krajinných dominant

 • přednostní průmyslové a obchodní využití již zastavěných ploch

Co budeme prosazovat

 • ochranu krajinných dominant ohrožených zástavbou (okolí klokotského kláštera, Babí hora a okolí čelkovického hřbitova, louka mezi Novými Horkami a Vlčím dolem)

 • zafixování, příp. eliminaci stávajících parkovacích míst – nutno zabránit např. výstavbám parkovišť v obytných vnitroblocích!

 • zapojení veřejnosti do tvorby jak územního, tak regulačního plánu nad rámec zákona formou diskuzí (i na i-netových stránkách města), anket, sociologických průzkumů

 • znemožnění výstavby dalších velkokapacitních obchodních center ubírajících zákazníky táborským podnikatelům

 • výstavbu cyklistické infrastruktury

6. Dopravní politika města – čistě a bezpečně

Co je naším cílem

 • rozvoj ekologických a zdravých způsobů dopravy podporou dopravy cyklistické a pěší

 • zvýšení bezpečnosti dopravy a kvality života ve městě

 • zklidňováním osobní automobilové dopravy a podporou MHD

Co budeme prosazovat

 • reálná opatření ve prospěch cyklistické dopravy

  • výstavbu nových cyklo-, rollskate- a pěších stezek v centru i okolí města

  • zřizování samostatných pruhů pro cyklisty

  • možnost jízdy na kole obousměrně i v jednosměrných ulicích

  • povinnost umístění kolostavů před nákupními centry, úřady, obchody a restauracemi

 • zkvalitnění MHD

  • zvýšení vlivu města ve společnosti Comett

  • zavedení příměstské železniční dopravy (Horky, Slapy, Čekanice, Chotoviny, Smyslov, Dobronice u Chýnova, Sezimovo Ústí)

  • placení jízdného přes SMS

  • modernizace vozového parku a nákup menších vozidel pro méně vytížené linky

  • modernizace a výstavba zastávek (za přiměřenou cenu)

 • zklidňování automobilové dopravy

  • zúžení a ozelenění některých ulic (Budějovická)

  • omezení parkování na Staré městě

  • postupné omezování vjezdu na Staré město (podmíněno záchytnými parkovišti a parkovacími domy)

  • budování záchytných parkovišť a parkovacích domů

  • zavedení čtvrtí s plošným omezením rychlosti v čistě obytných zónách

  • časově omezené parkování před institucemi zdarma (nutno kontrolovat)

 • zvýšení bezpečnosti

  • budování retardérů a chráněných přechodů

  • distanční měření rychlosti

  • u přechodů a na nebezpečných úsecích instalace semaforů reagujících na rychlou jízdu

  • zavádění čtvrtí bez rozlišení jízdní přednosti

7. Sociální program a podpora menšin

Co je naším cílem

 • zlepšovat KVALITU A DOSTUPNOST poskytovaných sociálních služeb podle potřeb cílových skupin obyvatelstva a dbát na odbornou úroveň všech pracovníků poskytující sociální služby

 • PODPOROVAT MÍSTNÍ SPOLEČENSTVA, občanská sdružení, svépomocné a samoobslužné skupiny, které se na principech komunitní svépomoci starají o občany sociálně vyloučené, společensky nepřizpůsobivé, dlouhodobě nezaměstnané, sociálně slabé rodiny s dětmi atd.

 • napomoci INTEGRACI HANDICAPOVANÝCH OSOB do běžného chodu společnosti

Co budeme prosazovat

 • podpoříme stávající poskytovatele sociálních služeb

  • finanční podpora projektů neziskových organizací z městských fondů

  • poskytnutí městských objektů pro výkon těchto služeb

 • podpoříme terénní služby pro seniory a zdravotně postižené v jejich domácím prostředí

  • pečovatelská služba

  • ošetřovatelská terénní služba

 • budeme prosazovat zajištění včasné reakce a profesionální pomoci při nově vzniklých potřebách určité skupiny obyvatelstva ze strany zúčastněných orgánů

 • podpoříme organizace schopné vlastními projekty řešit situaci lidí bez domova

 • zformulujeme jasně daná pravidla pro neziskové organizace k získání finančních prostředků z fondů města

 • budeme se snažit o hlubší integraci dětí a mládeže se zdravotním a sociálním handicapem do společnosti, zejména formou pomoci při zajištění asistenta

 • budeme podporovat multikulturní město

 • aktivně přistoupíme k začlenění romské komunity ve městě

  • snaha o řešení příčin, nikoli důsledků

  • revitalizace sociálně vyloučených komunit s cílem integrovat jejich obyvatele mezi majoritní společnost s podmínkou fungujících sociálních služeb a sociálního poradenství, monitoringu a případného včasného zásahu příslušných orgánů

 • budeme podporovat spolupráci městských orgánů s Koalicí poskytovatelů sociálních služeb za účelem získání zpětné vazby o aktuálních potřebách cílových skupin

 • pověříme konkrétní osobu zodpovědnou za plnění Komunitního plánu sociálních služeb

8. Prevence kriminality a bezpečnost občanů

Co je naším cílem

 • zajistit BEZPEČNOST PRO VŠECHNY obyvatele města využitím všech dostupných prostředků

 • PODCHYTIT NEŽÁDOUCÍ JEVYve společnosti v jejich počátku

 • právní formou REGULOVAT A OMEZOVAT negativní jevy ve městě

 

Co budeme prosazovat

 • vypracování koncepčního dokumentu pro prevenci kriminality ve městě

  • za aktivní spolupráce neziskových organizací, které pracují v oblasti prevence kriminality

  • na základě konkrétních potřeb potencionálně ohrožených skupin obyvatelstva s využitím ověřených a fungujících postupů a přístupů

 • podporu činnosti organizací pracujících jakoukoli formou s dětmi a mládeží

  • zřízením Fondu prevence kriminality města

  • vypisováním aktivních grantů pro oblast prevence kriminality na různá témata

 • zajištění možnosti trávení volného času pro děti a mládež

  • zřizováním pouličních sportovních plácků v dostatečném množství a v dosahu bydliště

  • umožněním většího využití školních sportovišť pro veřejnost

  • využíváním možností státních dotací na programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů

  • poskytnutím možnosti setkávat se a aktivně trávit volný čas zřizováním neformálních nízkoprahových mládežnických klubů

 • změnu vyhlášky města za účelem zpřísnění pravidel pro provozovatele výherních hracích automatů

9. Školství

Co je naším cílem

 • ZVÝŠIT KVALITU základního školství v Táboře

 • snažit se co nejvíce ZMÍRŇOVAT NEGATIVNÍ DOPADY školních kolosů vzniklých po optimalizaci škol

 • podporovat NÍZKÉ POČTY DĚTÍ ve třídách

 • zajistit ASISTENTY PEDAGOGŮ nejen pro děti handicapované, ale též pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a sociálním znevýhodněním k ZAJIŠTĚNÍ INDIVIDUÁNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB dětí

 • podpořit flexibilní a prostupnější vzdělávací systémy, které nabízí větší BOHATOST UČEBNÍCH PLÁNŮ včetně prvků alternativních, stejně tak podpořit využívání tzv. individuálního vzdělávání pro děti 1. – 5. ročníku ZŠ (dřívější tzv. domácí škola)podporovat též celodenní programy využití volného času přímo na školách s cílem AKTIVNÍHO VYUŽITÍ ČASU mimo výuku

 • zabezpečit systematické a pro děti PŘITAŽLIVÉ PROGRAMY primární prevence sociálně patologických jevů

 • DOSTATEK MÍST PRO DĚTI v mateřských školách, kde by počty dětí ve třídách umožňovaly individuální práci s dětmi

 • podporovat stávající program CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ pro lidi středního a staršího věku a hledat možnosti jeho rozšíření

Co budeme prosazovat

 • snížíme počty dětí ve třídách MŠ a ZŠ ke spodní hranici počtu dětí povolených zákonem

  • navýšení financí do školství nejen na nutné opravy školních budov, ale také na mzdové prostředky navýšené z důvodu snížení počtu dětí ve třídě

  • opětné využití bývalých školních budov pro potřeby škol, zejména mateřských

 • zajistíme financování asistentů pedagogů k dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a k dětem se sociálním znevýhodněním

  • využití státních dotací MŠMT z rozvojových programů

  • využití grantů Evropských sociálních fondů

 • podpoříme tvořivé vyučovací metody a alternativní výuku na základních školách

  • nabídka různých způsobů v poznávání či řešení problému

  • nabídka ve specifičnosti obsahu vzdělávání

  • nabídka v organizaci výuky

  • nabídka v hodnocení vzdělávacích výsledků žáka

  • v konkrétních případech využití zákonné možnosti individuálního vzdělávání žáků

 • začleníme volnočasové aktivity do celodenního školního programu

  • využívání školských zařízení (tělocvičny, školního hřiště) pro volnočasvé aktivity dětí a mládeže

  • využití dotací určených k prevenci sociálně patologických jevů na zajištění dozoru neorganizovaných skupin dětí a mládeže

  • investiční a metodická podpora škol, které dlouhodobě řeší celodenní program dětí

  • podpora školních sportovních týmů, divadelních kroužků či dalších mimoškolních aktivit probíhajících v rámci celodenního školního programu

10. Podpora rodin s dětmi a mládeže

Co je naším cílem

 • dostupnější bydlení pro mladé manželské páry i neúplné rodiny - tzv. startovací byty

 • prostor pro kvalitní využití volného času dětí a mládeže

 • příjemnější životní prostředí pro rodiny s malými dětmi

 • čistota veřejných ploch a ulic

 • podpora neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží i rodiči, a spolupráce s nimi

Co budeme prosazovat

 • startovací byty pro mladé manželské páry i neúplné rodiny (zamezení masového prodeje bytů v městském majetku, ale malometrážní byty si ponechávat pro tyto účely)

 • iniciativní přístup ve vytipování lokalit pro nová hřiště pro děti a mládež - hřiště pro nejmenší, ale i sportovní plácky promládež ( fotbalové, basketbalové atd.)

 • úpravy stávajících dětských hřišť

  • na hřištích, kde chybí stín, vybudování altánků a vysazení stromů

  • dle technických možností vybudování sociálních zařízení ( WC a tekoucí voda)

 • dětské hrací koutky,

 • soukromí pro maminky nejmenších

  • zřízení kojících koutků a přebalovacích pultů v městských veřejných budovách a institucích

 • bezbariérové nájezdy na všechny chodníky a bezbariérový přístup na úřady

 • spolupráce s neziskovými organizací při řešení otázky volného času dětí a mládeže

 • vytvoření podmínek pro poskytování služby hlídání dětí, podporu neziskových organizací - nabídneme městské prostory

11. Kultura

Co je naším cílem

 • bohatý kulturní život ve městě

 • diferencovaná skladba kulturního dění od akcí široce populárního směru po náročné a prestižní žánry

 • milion navíc do živé kultury

 • podpora samostatné kulturní scény

 • institucionální zakotvení akcí pořádaných přímo městem

 • lákavá nabídka pro obyvatele i pro návštěvníky

Co budeme prosazovat

 • stanovení dlouhodobé kulturní politiky města

  • zpracování a schválení kulturní strategie se stanovením priorit

  • nastavení pravidel pro využití objektů města ke kulturním aktivitám

  • prověření možnosti zřídit městskou kulturní instituci (formou o.p.s.), která by zajišťovala pravidelné akce, přicházela s novými programy a měla na starosti provoz kulturních zařízení

 • město jako iniciátor a administrátor kulturních projektů

  • prohlubování cíleného zaměření grantové podpory na základě stanovených priorit kulturní politiky

  • odbor kultury MÚ jako pracoviště administrující grantovou podporu a aktivně vyhledávající grantové možnosti

  • podpora společných projektů a administrativní podpory grantových přihlášek

 • diferenciace v oblasti městské podpory kulturních akcí

  • snižování podílu města na financování široce populárních akcí pomocí spolupráce se sponzory

  • finanční podpora projektů prestižního zaměření s vysokou přidanou hodnotou publicity

  • podpora i pro nehudební projekty a menšinové žánry

  • existence více než jednoleté grantové podpory pro aktivity s nejvyšší prioritou

  • jednodušší grantové řízeni a transparentnější rozhodovaní kulturní komise