Občané konečně promluví do investic města

Slavíme další úspěch v otázce větší transparence táborské radnice. Město má konečně dokument, který by měl být samozřejmostí pro každý transparentní úřad: Pravidla pro přípravu a realizaci investičních akcí města. Fakt, že město doteď takový dokument nemělo, jsme dlouhodobě kritizovali a usilovali o nápravu. Od teď už bude díky naší snaze pro veřejnost jasnější, co se staví, proč a za kolik. S návrhem na vypracování takového dokumentu přišli naši radní za JiNAK! a základní pravidla nastínil náš kandidát a člen kontrolního výboru města, advokát Vítězslav Dohnal.

Návrh nyní ukotvuje proces přípravy investic od samotného počátku až po přípravu projektové dokumentace a výslednou realizaci. Nejpodstatnější změnou a výrazným zlepšením dosavadního neutěšeného stavu je zapojení veřejnosti ve všech fázích investičního procesu. Politika je služba veřejnosti a právě občané musí mít možnost vyjádřit se k tomu, co se bude v jejich městě stavět. Nová pravidla jim dávají příležitost před rozhodnutím vedení města o konkrétní investici sdělit své připomínky, kritiku, podněty ke zlepšení nebo navrhnout alternativní řešení. Dohnalem připravený návrh se stal základem pro přijetí pravidel, který podpořila rada města a tak vstoupil v platnost a je závazný pro posuzování dalších investic města (viz. zápis usnesení, str. 28).

Investice jsou velkou částí rozpočtu města a ovlivňují to, jak město ve výsledku vypadá. Hnutí Jinak! považuje za důležité dát lidem, kteří ve městě žijí, možnost vyjádřit názor a sledovat průběh realizace. Jeho přijetí vítá jako součást zvýšení transparentnosti a kvality přípravy investic v Táboře. O naplnění těchto cílů usiluje dlouhodobě naše místostarostka Ing. Michaela Petrová, která pořádá debaty s veřejností, kde se větší investiční akce již diskutují (plavecký stadion, rekonstrukce Budějovické ulice).

Milion sem, milion tam … aneb jak se vaří v odboru investic

Na pondělní radě města proběhlo další dějství jednání o projektu “rekonstrukce stadionu Míru,” jehož výsledkem je schválení zadání veřejné zakázky za 47,5 milionu korun. Divné ovšem je, že radní NEMĚLI v ruce žádný rozpočet stavby a ani neviděli projekt, který tou dobou nebyl ještě k dispozici. Tudíž nevěděli o čem rozhodují. Místostarostka Petrová žádala projednávání zadání veřejné zakázky do doby, kdy bude rozpočet předložen. Neuspěla. O den a půl poté vedoucí odboru investic, pan Hotový, dodatečně předložil rozpočet na 57,5 milionu vč. DPH..

Vezměme to nyní popořadě:

 • 4.1.2016 Rada města č. Usnesení 1272 / 25 / 16): doporučuje ZM (zastupitelstvu) schválit podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce atletického stadionu Míru" a schvaluje zadání zakázky formou výzvy minimálně třech projektantů (architektů) na zpracování všech stupňů projektové dokumentace. Důvodová zpráva: “celkem by akce i s retopingem byla ve výši 40,5 mil. Kč vč. DPH”

 • 20.1.2016 Zastupitelstvo (Č. Usnesení 423 / 13 / 16): schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci areálu stadionu Míru

 • Leden 2016: osloveni 3 architekti napřímo:
  1. Ing. arch. Stanislav Kotrčka: 496850 Kč / 601188 Kč vč. DPH
  2. Ing. arch. Martin Kraus: 537200 Kč / 650012 Kč vč. DPH
  3. Ing. arch. Jirovský nabídku nepodal

 • 30.5.2016: Rada města (Č. Usnesení 1835 / 32 / 16): schvaluje (bez podkladů) zadání veřejné zakázky na investiční akci Stavební úpravy areálu Stadionu Míru s předpokládanou hodnotou 47,5 milionu Kč (z usnesení není zřejmé, zda s DPH nebo bez)

 • 1.6.2016: vedoucí odboru investic Ing. Hotový předkládá radním “krycí list rozpočtu” na 57,5 milionu Kč s DPH. V tomto dokumentu byla stavba "rozdělena" do 3 hlavních podstaveb:

 1. SO_01: Hygienické zařízení na jižním konci stavby

 2. SO_02: Atletická hala s příslušenstvím

 3. SO_03: Zastřešení divácké tribuny

Nasledujici položky jsou nejasné:

 • LEDEN: "Vnitřní výstavba" kde jsou obklady, WC, malby, atd. ALE červen extra higienicke zazemi za 8MIO. Z obrázku z ledna žádné extra hygienické zázemí není patrné.

 • LEDEN: "Umělý povrch tělocvičny" za 2,889,900 Kč, ALE červen uvádí, že "podlaha atletické plochy a podlaha plochy pro míčové hry a demolice" byly zdraženy o 2,540,866 Kč z důvodu "vyššími nároky na technická vybavení a horšími základovými poměry" (bez dalšího vysvětlení nebo odkazu na místní šetření).

 • O původu dalších položek jako terenní úpravy, oplocení pro míčové hry, atd. Lze jen spekulovat, protože jakákoli další dokumentace chybí

Shrneme-li to, tak cena projektu se z 40,5 milionu + nákladů na demolici zvedla na 57,5 milionu a radní ani neviděli rozpočet, na jehož základě by měli zodpovědně rozhodovat. Kdo tedy vládne městu?

Stále diskutované téma vícepráce!

29.12.2014

Dosavadní praxe v Táboře: o vícenákladech při investičních akcích (tzv. vícepráce) rozhodoval vedoucí odboru investic. Rada města pak dostala ke schválení už jen navýšení rozpočtu o vícenáklady. Neschválit je nešlo, vícepráce byly provedeny a tudíž nezbývá, než je zaplatit.

Navrhli jsme nová pravidla pro schvalování víceprací:

Číst dál: Stále diskutované téma vícepráce!

Podpora sportu v Táboře pro rok 2016

Město Tábor každý rok finančně dotuje provozní výdaje sportovních oddílů a sportovních zařízení. Pro letošní rok 2016 je v rozpočtu na podporu sportu vyčleněno 48 428 000 Kč.

Sportovní oddíly mohou žádat z dotačních programů města pro sportovní činnost. Jednotlivé žádosti pak hodnotí tělovýchovná komise  podle vyhlášených kritérií a získání bodového ohodnocení a navrhuje konkrétní finanční částky. Tyto pak schvaluje Zastupitelstvo města Tábora.

Dotační programy pro sport v roce 2016: 

Dotační programy pro sportovní činnost

Předmět podpory

Finanční částka v roce 2016

DT_1_TV

Dotační program na podporu činnosti sportovních oddílů

sportovní příprava dětí a mládeže do 19 let, kategorie dospělých
• účast v soutěžích dětí a mládeže do 19 let, kategorie dospělých
• údržba sportovních areálů, které provozují sportovní organizace
• činnost (provoz) sportovní organizace

 1 000 000 Kč

(Na celý rok je vyčleněno 1 170 000-předpokládá se 2. kolo)

 

DT_2_TV

Dotační program na podporu významných sportovních akcí

pořádání sportovních soutěží, pohárů a akcí (celorepubliková - mezinárodní působnost) na území města Tábora, případně pořádání významné sportovní mimo území Tábora z důvodu absence odpovídajícího sportovního zázemí, akce se však musí konat v rámci Jihočeského kraje.

 1 079 000 Kč

DT_3_TV

Dotační program na podporu výkonnostního sportu

celoroční činnosti celého klubu, přičemž podporu mohou získat kluby, jejichž kategorie dospělých hrají dvě nejvyšší celorepublikové soutěže (v odůvodněných případech i třetí nejvyšší celorepublikovou soutěž). Podmínkou je existující základna mládeže.

 8 630 000 Kč

DT_4_TV

Dotační program na pronájmy sportovních zařízení TZMT a tělocvičen ZŠ zřizovaných městem Tábor

podpora sportovních klubů, které si ke své hlavní sportovní činnosti pronajímají zařízení TZMT s.r.o. a tělocvičny ZŠ zřizovaných městem Tábor.

 5 366 000 Kč

DT=dotační titul


Dále město Tábor poskytlo v letošním roce neinvestiční dotaci do hospodářského výsledku společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. ve výši 32 183 000 Kč.

Výše uvedené částky se řadí mezi tzv. neinvestiční dotace, to znamená, že mezi nimi nejsou zahrnuty finance na významné opravy a rekonstrukce sportovních areálů.

Rozdělení financí z dotačního programu DT_1_TV na podporu činnosti sportovních oddílů

Příjemce dotace

Výše dotace nad 5 000 Kč

FK METEOR Tábor IČ:14504553

90 000

GSK Tábor IČ:70957240

15 000

Jezdecký klub Fencer IČ:26584476

10 000

Klub českých turistů Tábor IČ:00476854

10 000

Mgr. Olga Kundrátová IČ:63870452

20 000

Mgr. Lucie Pohanová IČ:74725777

20 000

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů IČ:75132613

160 000

SK Badminton Tábor IČ:01507231

45 000

SK Janev Tábor IČ:6715449

40 000

SK Kotnov Tábor - orientač.běh IČ:26549204

12 000

SK Viktoria Tábor IČ 00476269

80 000

Sportovní klub KAVAS Větrovy IČ:60060212

90 000

Sportovní taneční klub 6dance o.s. IČ:26517019

15 000

Subaquaclub Delfín IČ:60063149

40 000

ŠACHklub Tábor IČ:27006727

20 000

Tělocvičná jednota Sokol Tábor IČ:14504006

100 000

Tenis Tábor, o.s. IČ:26609177

70 000

Volejbal Tábor IČ:69084955

116 000

Celkem

953 000

 

Příjemce dotace

Výše dotace do 5 000 Kč

Basketbal club Cravt Tábor IČ:60061740

4 000

Cyklospolek z.s. IČ:04591089

2 000

Klub KARDIO Tábor IČ:16847041

4 000

Pláničková Eva RČ:5462182165

4 000

Ricoh Impromat Tábor IČ:60064536

4 000

SK Fopik IČ:65942515

4 000

SK Klíček Záluží IČ:62542265

4 000

SK NEPOSEDA Tábor IČ:26543893

4 000

SK OLYMP Tábor - fotbal, futsal IČ:22687688

3 000

SK Spoje Tábor IČ:65018311

4 000

Sport MIX Tábor IČ:65018290

4 000

Vandasová Jana RČ:7351262765

2 000

Viking Tábor o.s IČ:27058379

2 000

VK Plovárna o.s. IČ: 27046567

2 000

Celkem

47 000


Rozdělení financí z dotačního programu DT_2_TV na podporu významných sportovních akcí

Poř. č.

Příjemce dotace

Záměr projektu

Výše dotace nad 5 000 Kč

1.

AGENTURA CYKLISTIKA společnost s ručením omezeným

IČ:63911167

Táborské okruhy 2016

70 000

2.

AGENTURA CYKLISTIKA společnost s ručením omezeným

IČ:63911167

TOI-TOI Cup

200 000

3.

BK Tábor - BASKETBALOVÝ KLUB Tábor IČ:47268107

Turnaj ligových nadějí

15 000

4.

Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s. IČ:60816171

Okolo jižních Čech

100 000

5.

ČK motorsport s. r. o. IČ:26102811

5.New Energies Rallye Č.Krumlov 2016

10 000

6.

E.ON TRIATHLON TEAM

IČ:47268794

ČP,EP juniorů

100 000

7.

FK Tábor o.s. IČ:47267968

Ondrášovka CUP

40 000

8.

Hockey club Tábor, z.s.

IČ:60065249

Memoriál Zlatka Červeného

20 000

9.

Hockey club Tábor, z.s.

IČ:60065249

Turnaj mladých nadějí

30 000

10.

Karate klub Tábor, z. s.

IČ:70861943

GP-města Tábor-Jarní turnaj

10 000

11.

LAWN TENNIS CLUB TÁBOR 1903

IČ:70877912

Celostátní turnaj st.žákyň-kateg.A

15 000

12.

 

LAWN TENNIS CLUB TÁBOR 1903

IČ:70877912

Celostátní turnaj ml.žactvo-kateg.B

6 000

13.

Mgr. Olga Kundrátová

a)česko se hýbe b)Růžový den v pohybu proti rakovině

7 000

14.

Okresní sdružení České unie sportu Tábor, z.s. IČ:00435457

Vyhlášení nejlepších sportovců za r.2015

70 000

15.

Sdružení vebr-sport

IČ:22769536

OB štafety-Tábor 2016

8 000

16.

SK KAVAS VĚTROVY, z.s.

IČ:60060212

Tradiční turnaje přípravek+Běh stříbrnou stezkou

13 000

17.

Subaquaclub Delfín

IČ:60063149

VC Tábora v PP a RP

30 000

18.

ŠACHklub Tábor

IČ:27006727

Mládež cup 2016

7 000

19.

ŠACHklub Tábor

IČ:27006727

Mezinár.velikonoční turnaj "O pohár Mistra Jana"

7 000

20.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V TÁBOŘE IČ:14504006

Táborská šachová věž

6 000

21.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V TÁBOŘE IČ:14504006

VC Tábora - judo

6 000

22.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V TÁBOŘE IČ:14504006

 

VC Tábora 2016 šachy

15 000

23.

Tělovýchovná jednota Tábor

IČ:47268883

Táborská setkání na hladině

35 000

24.

Tenis Tábor, o.s.

IČ:26609177

Tenis Tábor Cup

9 000

25.

TJ Lužnice Tábor

IČ:00427677

Lužnice CUP 2016

15 000

26.

TJ VS Tábor, z.s.

IČ:00476561

VC Tábora a Memoriál Ing.Pána

150 000

27.

TŠ ATAK s.r.o.

IČ: 25164414

Tábor OPEN-dvoudenní soutěž

40 000

 

Celkem

 

1 034 000

 

 

Poř. č.

Příjemce dotace

Záměr projektu

Výše dotace do

5 000 Kč

28.

FK Tábor o.s. IČ:47267968

Halové turnaje pro nejmenší

5 000

29.

FK Tábor o.s. IČ:47267968

X.r.O pohár starosty města

5 000

30.

Hejra Pavel

MČR ve footbag-netu

5 000

31.

Klub KARDIO Tábor IČ:16847041

MČR ve volejbale zdr.postiž.sport.

5 000

32.

LAWN TENNIS CLUB TÁBOR 1903

IČ:70877912

Celostátní turnaj dětí do 9let-babytenis-kateg.B

5 000

33.

ŠACHklub Tábor

IČ:27006727

Chess lady

5 000

34.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V TÁBOŘE

Velikonoční kraslice-závody v mod.gymn.

5 000

55.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V TÁBOŘE

Jarní turnaj judo

5 000

36.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V TÁBOŘE IČ:14504006

VC Tábora v moderní gymnastice

5 000

 

Celkem

 

45 000

Rozdělení financí z dotačního programu DT_3_TV na podporu výkonnostního sportu

Příjemce dotace

Výše dotace v Kč

1.FbK Tábor

IČ:70856435

300 000

Basketbalový klub Tábor

IČ:47208107

100 000

Sportovní klub Bowling klub Tábor

IČ:68521316

30 000

ČEZ Cyklo Team Tábor

IČ:14504219

500 000

E.ON TRIATHLON TEAM

IČ:47268794

400 000

FC MAS Táborsko a.s.

IČ:26105217

3 135 000

Hockey club Tábor, o.s.

IČ:60065249

3 135 000

Karate - P - klub

IČ:67154662

90 000

Karate klub Tábor

IČ:70861943

45 000

Kuželkářský klub Lokomotiva Tábor

IČ:16847504

30 000

Lawn Tennis Club Tábor 1903

IČ:70877912

100 000

TJ Vodní stavby Tábor - oddíl atletiky

IČ:00476561

700 000

TŠ ATAK s.r.o. IČ:25164414

65 000

Celkem

8 630 000

Rozdělení financí z dotačního programu DT_4_TV na pronájmy sportovních zařízení

Příjemce dotace

Výše dotace v Kč

1.FbK Tábor

IČ:70856435

60 300

 

Klub Naděje ( asociace postižených)

IČ:65972112

20 200

 

Basketbalový klub Tábor

IČ:47208107

231 100

 

ČEZ Cyklo Team Tábor

IČ:14504219

112 200

Denní a týdenní stacionář Klíček

IČ:75011247

10 300

E.ON TRIATHLON TEAM

IČ:47268794

171 600

FK Meteor Tábor

IČ:14504553

33 900

FK Tábor

IČ:47267968

487 500

GSK Tábor

IČ:70957240

63 200

Hockey club Tábor, z.s.

IČ:60065249

2 440 000

Karate klub Tábor

IČ:70861943

16 100

 

 

Klub KARDIO Tábor

IČ:16847041

78 900

Kuželkářský klub Lokomotiva Tábor

IČ:16847504

105 300

RYBKA - Tábor, z.s.

IČ:69113602

10 300

SK OLYMP Tábor - fotbal, futsal

IČ:22687688

10 800

SK Viktoria Tábor

IČ 00476269

38 500

Subaquaclub Delfín

IČ:60063149

198 600

Tělovýchovná jednota Tábor

IČ:47268883

847 400

TJ Vodní stavby Tábor

IČ:00476561

292 800

Volejbal Tábor

IČ:69084955

137 000

Celkem

5 366 000

 

Ing. Michaela Petrová – místostarostka pro školství, mládež a tělovýchovu